Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5192. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Braslovče, stran 14132.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (ZGos-UPB2, Uradni list RS, št. 93/07), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 7. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata in kmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija) na območju Občine Braslovče.
2. člen
Gostinski obrati v Občini Braslovče, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih, določijo obratovalni čas med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
3. člen
Gostinec določi podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju tega pravilnika. Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki ločeno in samostojno opravljajo dejavnost, je gostinec dolžan prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako enoto posebej.
II. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
4. člen
Gostinski obrati v Občini Braslovče lahko določijo podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata, kot sledi:
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije, med 6. in 2. uro naslednjega dne,
- slaščičarne, okrepčevalnice, dnevni bari, vinotoči, med 6. in 24. uro,
- nočni bari, diskoteke, med 20. in 2. naslednjega dne,
- gostinski vrtovi med 8. in 24. uro.
Kolikor izpolnjujejo pogoje glede hrupa, kot jih določa uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) in vse druge pogoje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04) in vlogi priložijo mnenje krajevnega odbora, na območju katerega je sedež gostinskega obrata. Mnenje ne sme biti starejše od 30 dni.
Pristojni občinski upravni organ lahko v izjemnih primerih izda gostincu soglasje za obratovanje izven obratovalnega časa, navedenega v prvem odstavku tega člena, s tem, da k vlogi priloži soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala in mnenje krajevnega odbora, na območju katerega se gostinski obrat nahaja. Veljavno je mnenje, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge za izdajo odločbe za enkratno podaljšanje obratovalnega časa.
Pristojni občinski upravni organ lahko posameznemu gostinskemu obratu izda do 20 soglasij v koledarskem letu za enodnevni podaljšan obratovalni čas med 22. in 4. uro naslednjega dne ob organiziranih prireditvah.
5. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije lahko brez soglasja občinskega upravnega organa obratujejo dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
6. člen
Soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije izda občinski upravni organ za obdobje enega koledarskega leta, razen v primerih, ko se soglasje izda za enkratno prireditev.
7. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom, se gostinskemu obratu lahko med letom prekliče in odvzame ter skrajša na redni obratovalni čas v primeru:
- utemeljenih pritožb občanov iz neposredne bližine,
- da sta policija ali tržni inšpekcijski organ posredovala več kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
- da je bil podan predlog pristojnim inšpekcijskim službam, oziroma sodniku za prekrške, ali drugemu ustreznemu organu.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja najmanj za 6 mesecev vnaprej.
III. NADZOR
8. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Že vložene vloge za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov se lahko rešijo po tem pravilniku, kolikor je za vlagatelja ugodneje.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321/01/07
Braslovče, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti