Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30754/07 , Stran 7424
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33. 2. Opis predmeta javnega razpisa Predmet prodaje je sledeče stanovanje: 1. Stanovanje v stavbi z naslovom Grahovo 41, ki stoji na parceli 4014/1 vpisana v vložni številki 886, katastrska občina 1675 Grahovo – stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe: 1675-48-1 v izmeri 89,51 m2. Navedeno stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina ni urejena, izdelan je etažni načrt. Izklicna oziroma izhodiščna vrednost stanovanja znaša 59.600,00 EUR. Višina varščine znaša 5.960,00 EUR. 3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. 4. Prodajni pogoji: a) Izhodiščna cena za stanovanje, ki je predmet prodaje je razvidna v 2. točki tega javnega razpisa. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva v celoti plača kupec. b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, ki je določena v drugi točki tega javnega razpisa. Varščina se plača na transakcijski račun Občine Cerknica, št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena najkasneje v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo varščino obdržal prodajalec. 5. Pogoji javnega razpisa Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine: – ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine; – navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu; – ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), potrdilo o izpisu iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva oddaje ponudbe; – dokazilo o plačilu varščine; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano. 6. Postopek zbiranja ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika Pisne ponudbe je potrebno oddati v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, z oznako »Javni razpis za nakup stanovanja stavbi Grahovo 41« in pripisati »Ne odpiraj!« do torka, 4. 12. 2007, do 9. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 4. 12. 2007, ob 9.30, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v I. nadstropju. Pisna ponudba mora vsebovati: 1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; 2. fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa; 3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa; 4. navedbo stanovanja, ki je predmet odkupa; 5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu; 6. dokazilo o plačani varščini; 7. pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano. Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. 7. Način in rok plačila kupnine Kupec mora poravnati kupnino na transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. 8. Drugi pogoji in pravila: 1. Stanovanje  se prodaja po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino. 2. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v drugi točki tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna 01213-0100002563 do dneva izteka roka, ki je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa se bo vštela v kupnino. 3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup stanovanja umakne, ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 4. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu najkasneje v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najpozneje 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 7. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina, brez obresti. 8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na promet nepremičnin in stroške notarskih storitev plača kupec. 10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe na transakcijski račun UJP Postojna 01213-0100002563, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino. Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom je bistvena sestavina pravnega posla. 11. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last po plačilu celotne kupnine. 12. V skladu s stanovanjskim zakonom imajo najemniki ob zamenjavi lastnika enake pravice iz najemnega razmerja kot do sedaj, s tem, da imajo predkupno pravico pod enakimi pogoji. 9. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo stanovanja ter ogledom lahko zainteresirani dobijo na Občini Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna oseba: Olga Smodila, tel. 01/709-06-10 ali 01/709-06-16, e-mail: olga.smodila@cerknica.si.

AAA Zlata odličnost