Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5187. Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade, stran 14118.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. seji dne 29. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi Dvorane prve slovenske vlade
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in določajo pogoji, pravice in obveznosti, pod katerimi Občina Ajdovščina oddaja v uporabo Dvorano prve slovenske vlade (v nadaljevanju: dvorana).
Dvorana vsebuje naslednje prostore: dvorano z odrom, projekcijske kabine, garderobe, avlo in sanitarije. Predmet oddaje je dvorana v celoti ali posamezni prostori.
2. člen
Upravljalec dvorane je občinska uprava Občine Ajdovščina. Župan lahko za upravljalca dvorane določi tudi druge osebe javnega prava.
3. člen
Namenskost prostorov po dejavnosti je:
- dvorana z odrom: izvajanje kulturnih in drugih prireditev (predavanj, seminarjev …),
- avla: osnovna dejavnost je galerijskega značaja, možno pa je izvajati tudi druge prireditve,
- garderobe: se koristijo ob uporabi dvorane,
- sanitarije: se koristijo ob uporabi dvorane ali avle.
4. člen
Dvorana je namenjena za prireditve in dejavnosti, ki jih izvajajo občina, javni zavodi, krajevne skupnosti, društva ter ostale nevladne organizacije in druge pravne osebe.
5. člen
Kategorije prireditev in vrste uporabe:
1. Prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator oziroma soorganizator je Občina Ajdovščina, se obravnavajo kot prioritetne.
2. Dobrodelne prireditve: prireditve, katerih organizator je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena.
3. Prireditve javnih zavodov in društev, ki imajo sedež v Občini Ajdovščina:
- prireditve brez vstopnine,
- prireditve z vstopnino.
4. Prireditve javnih zavodov, društev in drugih organizacij, ki nimajo sedeža v Občini Ajdovščina.
5. Komercialne prireditve kulturnega ali izobraževalnega značaja.
6. Uporaba dvorane za vaje (oder).
7. Uporaba dela dvorane - avle.
6. člen
Cenik uporabe dvorane določi župan, upoštevaje 5. člen tega pravilnika. Za prireditve pod prvo in drugo točko 5. člena tega pravilnika se uporabnina ne zaračunava.
Uporabnina se usklajuje s povprečnim letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Ceno uskladi s sklepom župan enkrat letno.
7. člen
V izjemnih primerih lahko župan odloči, da se uporabnika delno ali v celoti oprosti plačila uporabe. O oprostitvi uporabe odloči župan s sklepom.
8. člen
Rezervacije za uporabo dvorane sprejema TIC Ajdovščina. Vlogo za koriščenje dvorane je potrebno vložiti na vložišču občinske uprave Občine Ajdovščina, praviloma 14 dni pred koriščenjem prostorov. V vlogi je potrebno navesti:
- naziv uporabnika, sedež,
- odgovorno osebo,
- naziv prostora, ki ga bo uporabljal: avla, dvorana, garderobe, zaodrje, oder,
- datum in termin uporabe,
- dejavnost in namen uporabe dvorane,
- naziv prireditve,
- čas trajanja prireditve,
- navedba potrebne odrske tehnike: delovne luči, reflektorji, kino projektor in ali je potrebna pomoč tehnika pri uporabi odrske tehnike,
- čas odprtja in zaprtja dvorane,
- predvideno število udeležencev,
- prireditev z vstopnino (višina) oziroma brez vstopnine,
- davčno številko uporabnika in izjavo, ali je davčni zavezanec.
TIC Ajdovščina vodi evidenco uporabe dvorane, ki vsebuje: terminske podatke o uporabi dvorane, namen uporabe dvorane, izvajalca in opombe o poškodbah ali nepravilnosti uporabe.
9. člen
Prošnjo za uporabo dvorane se lahko zavrne v primerih, ko:
- dejavnost ali namen dejavnosti škoduje ugledu lokalne skupnosti ali države,
- je pred tem uporabnik uporabljal dvorano v nasprotju z določili tega pravilnika,
- dvorano uporablja ali za svoje delo potrebuje Občina Ajdovščina,
- v drugih utemeljenih primerih.
10. člen
Uporabnik je dolžan uporabljati dvorano kot dober gospodar, poskrbeti, da je zagotovljena varnost na sami prireditvi. Po končani prireditvi je uporabnik dolžan za seboj pospraviti opremo (panoje, plakate, kulise …), ki jo je uporabil pri nastopu ter ob predaji dvorane le-to zapustiti v enakem stanju, kot jo je prejel. Uporabnik se obvezuje poravnati vso škodo, ki bi nastala v času uporabe dvorane.
11. člen
Občina bo uporabniku izstavila račun za uporabo dvorane, ki ga je uporabnik dolžan plačati v roku 30 dni od prejema.
12. člen
Enkrat letno pripravi TIC Ajdovščina poročilo o uporabi in stanju dvorane. Za pravilnost uporabe, vzdrževanje, red in čistočo, predajo in prevzem dvorane od uporabnikov je zadolžen vzdrževalec, ki je zaposlen v občinski upravi Občine Ajdovščina. Ta skrbi tudi za vzdrževanje energetskih, požarnih in drugih sistemov, njihovo obdobno preverjanje preko pooblaščenih institucij.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 610-3/2007
Ajdovščina, dne 5. novembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost