Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče, stran 14159.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče (Uradni list RS, št. 66/96, 31/99, 68/03).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se glasi:
»Za zadovoljevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju ima zavod podružnični šoli z oddelki od 1. do 5. razreda, in sicer podružnično šolo Žiče, kjer so vključeni otroci KS Žiče in KS Draža vas in podružnično šolo Jernej, kjer so vključeni otroci KS Jernej.«
3. člen
V 11. členu se črta četrta alineja in dodajo se:
- deseta alineja K/74. 12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- enajsta alineja G/52. 471 Dejavnost knjigarn
- dvanajsta alineja G/52. 472 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- trinajsta alineja O/92. 511 Dejavnost knjižnic
- štirinajsta alineja I/60. 230 Drug kopenski potniški promet
- petnajsta alineja G/52. 630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln - prodaja izdelkov učencev
- šestnajsta alineja K/72. 600 Druge računalniške dejavnosti
- sedemnajsta alineja K/74. 700 Čiščenje objektov in opreme
- osemnajsta alineja K/74. 852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
- devetnajsta alineja O/92. 320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- dvajseta alineja O/92. 340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
- enaindvajseta alineja O/92. 610 Obratovanje športnih objektov
- dvaindvajseta alineja O/92. 720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
4. člen
V 16. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Svet zavoda šole šteje 9 (devet) članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- trije predstavniki delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda in staršev se voli:
- iz podružničnih šol en predstavnik,
- iz centralne enote dva predstavnika.«
5. člen
V 19. členu se v drugem odstavku spremeni besedilo, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje svet zavoda šole.«
Spremeni se tretji odstavek 19. člena, ki se glasi:
»Svet zavoda šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora,
- mnenje lokalne skupnosti ter
- mnenje sveta staršev.«
Spremeni se peti odstavek, ki se glasi:
»Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če učiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
Doda se nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda šole. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor ter svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2007
Slovenske Konjice, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost