Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5208. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba, stran 14161.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. redni seji dne 18. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, katere določajo: preračun obračunskih stroškov na enoto mere, obračunska območja komunalne opreme, podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka in skupni ter obračunski stroški, ki so določeni v programu opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 410 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je dosegljiv na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so objekti na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki so opremljeni bodisi s kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrežjem cest, omrežjem javne razsvetljave ali pa se zanje izvaja obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
- Območje, opremljeno s prometno opremo, je prikazano na karti 2: Ceste - pregledna karta obračunskih območij;
- Območje, opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, je prikazano na karti 3: Kanalizacija - pregledna karta obračunskih območij;
- Območje, opremljeno z vodovodnim omrežjem, je prikazano na karti 4: Vodovod - pregledna karta obračunskih območij;
- Območje, opremljeno z javno razsvetljavo, je prikazano na karti 5: Javna razsvetljava - pregledna karta obračunskih območij;
- Območje, opremljeno s službo ravnanja z odpadki, je prikazano na karti 6: Ravnanje z odpadki - pregledna karta obračunskih območij.
Območja opremljanja so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in vsak obstoječi objekt, je opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem, razen objekt, ki se lahko gradi izven meja stavbnih zemljišč. Zanj se opremljenost s posamezno komunalno opremo ugotovi iz obstoječih občinskih evidenc.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in vsak obstoječi objekt, je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje. Če upravljavec posameznega voda zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, velja, da je objekt opremljen s primarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 100 metrov.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele [Dpi] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dti] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpi = 0,7 ter Dti = 0,3.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok.
Faktor dejavnosti se določi po naslednjih kriterijih:
(1) Faktor dejavnosti za področja cest, ravnanja z odpadki in javno razsvetljavo se določi na naslednji način:
- faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe in ne stanovanjske kmetijske stavbe se določi v višini 1,0;
- faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe se določi v višini 1,25;
- faktor dejavnosti za tri stanovanjske stavbe in ostale stavbe se določi v višini 1,5.
(2) Faktor dejavnosti za kanalizacijsko omrežje se določi glede na notranjo dimenzijo (DN) priključka, kot to določa preglednica 1.
Preglednica 1: Faktor dejavnosti za kanalizacijsko omrežje.
+------------------------------------+-------------------------+
|   Dimenzija priključka [mm]   |   K(dejavnost,K)   |
|                  |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|     do vključno 160      |      1,0      |
+------------------------------------+-------------------------+
|       nad 160        |      1,5      |
+------------------------------------+-------------------------+
(3) Faktor dejavnosti za vodovodno omrežje se določi glede na notranji premer (DN) priključka, kot to določa preglednica 2.
Preglednica 2: Faktor dejavnost za vodovodno omrežje.
+------------------------------------+-------------------------+
|     Priključek v mm      |   K(dejavnost,V)   |
+------------------------------------+-------------------------+
|      0-25 (1 cola)      |      1,0      |
+------------------------------------+-------------------------+
|    26-40 (5/4-6/4 cole)    |     1,25      |
+------------------------------------+-------------------------+
|   nad 40 (6/4 cole in več)   |      1,5      |
+------------------------------------+-------------------------+
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupni stroški so po višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:
Preglednica 3: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+------------------------------------+-------------------------+
|Vrsta komunalne opreme po      |             |
|obračunskih območjih        |     S [€]S     |
+------------------------------------+-------------------------+
|Omrežje cest            |        19.973.313|
+------------------------------------+-------------------------+
|Omrežje kanalizacije        |        12.040.161|
+------------------------------------+-------------------------+
|Omrežje vodovoda          |        8.166.166|
+------------------------------------+-------------------------+
|Omrežje JR             |        1.275.000|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ravnanje z odpadki         |         375.000|
+------------------------------------+-------------------------+
8. člen
(stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 4, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 4: Določitev Cp(ij) in Ct(ij) za posamezno komunalno opremo
+---------------------------------+--------------+-------------+
|     Komunalna oprema    |  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|                 |  [€/m2]  |  [€/m2]  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|(C1) - Obračunsko območje    |   2,32   |   4,25  |
|primarnega omrežja cest     |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|(C2) - Obračunsko območje    |   6,70   |  12,25  |
|sekundarnega omrežja cest    |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|(K1) - Obračunsko območje    |   2,48   |   4,32  |
|primarnega omrežja kanalizacije |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|(K2) - Obračunsko območje    |   3,87   |   6,73  |
|sekundarnega omrežja kanalizacije|       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|(V1) - Obračunsko območje    |   2,96   |   5,36  |
|primarnega omrežja vodovoda   |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|(V2) - Obračunsko območje    |   0,84   |   1,52  |
|sekundarnega omrežja vodovoda  |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|(JR) - Obračunsko območje omrežja|   0,66   |   1,17  |
|javne razsvetljave        |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|(KOM) - Obračunsko območje    |   0,17   |   0,31  |
|omrežja ravnanja z odpadki    |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
Pomen Cp(ij) in Ct(ij) je naslednji:
Cp(ij) - stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja, določeni na dan 31. 8. 2007;
Ct(ij) - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja, določeni na dan 31. 8. 2007.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno komunalno opremo [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo [Ct(ij)], se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij)(1) = Cp(ij) * I
oziroma
Ct(ij)(1) = Ct(ij) I, kjer je
I - kot izhodiščni datum za določitev faktorja »l« se upošteva datum uveljavitve programa opremljanja.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) * Cp(ij)(1) * Dpi) + (K(dejavnost,i) * A(tlorisna) * Ct(ij)(1) * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(i) komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme;
A(parcela) površina gradbene parcele objekta;
Cp(ij)(1) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele za posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;
Dpi delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka;
K(dejavnost,i) faktor dejavnosti za posamezno komunalno opremo;
Ct(ij)(1) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta;
Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka.
Površina gradbene parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar gradbene parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, se le ta določi na sledeči način:
Površina gradbene parcele = fundus objekta * 4
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, se le ta določi z razmerjem med bruto in neto tlorisno površino na sledeči način:
Neto tlorisna površina = bruto tlorisna površina * 0,8
Podatek o bruto tlorisni površini se pridobi iz katastra stavb oziroma se določi na podlagi zunanjih gabaritov objekta.
11. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, nadomestne gradnje ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KP(i) = K(dejavnost,i) * (A(tlorisna, nova) - A(tlorisna, obstoječa)) * Ct(ij)(1) * D(ti)]
(2) V primeru spremembe vrste objekta ali spremembe dimenzije priključka na vodovodni ali kanalizacijski vod, za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 6. členom tega odloka.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KP(i) = (K(dejavnost,i-novi) - K(dejavnost,i-obstoječi)) * A(tlorisna) * Ct(ij)(1) * D(ti)]
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot na novogradnjo.
(4) Komunalni prispevek se na območju, ki je predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme odmeri na podlagi za to opremo sprejetega programa opremljanja, ki prikaže in obračuna stroške investicije. Nadomestitveni stroški (stroški za obstoječo - že zgrajeno komunalno opremo) na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka. Tako velja:
Cp(ij)(skupni) = Cp(ij)(nadomestitveni) + Cp(ij)(investicija) oziroma
Ct(ij)(skupni) = Ct(ij)(nadomestitveni) + Ct(ij)(investicija), kjer so:
Cp(ij)(skupni) Cp(ij), ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Ct(ij)(skupni) Ct(ij), ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Cp(ij)(nadomestitveni) Cp(ij), ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Cp(ij)(investicija) Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij)(nadomestitveni) Ct(ij), ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Ct(ij)(investicija) Ct(ij), ki je predmet investicije.
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i) Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i) komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme, na način iz 10. člena tega odloka.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek pristojni organ občine odmeri z odločbo.
14. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne obračuna za gradnjo neprofitnih stanovanj.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki so bile vložene pred veljavnostjo tega odloka, se izračunajo po dotedanjem načinu izračuna.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Navodilo za izračun komunalnega prispevka (Uradne objave, št. 8/2001).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-11/2007-12
Šempeter pri Gorici, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti