Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5205. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, stran 14154.

Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/1/94 - odl. US, 8/96 in 36/00 ZPDZC), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 8. redni seji dne 29. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljica) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja, javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec.
Skrajšano ime šole: OŠ dr. Jožeta Pučnika.
Sedež zavoda je: Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica.
Zavod je samostojna osnovna šola.
3. člen
Za izvajanje programa za predšolske otroke, se v zavodu oblikuje vrtec v katerega se vključita enoti Vrtca Otona Župančiča, Črešnjevec in Leskovec. Vrtec je organizacijska enota zavoda in se imenuje Vrtec Črešnjevec - Leskovec. Vrtec ni pravna oseba.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu. Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črešnjevec, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru na registrskem vložku št. 1/32-00, Maribor in v razvidu zavodov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
7. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
8. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod predstavlja in zastopa ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah, pooblasti druge osebe.
10. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in ustanovami za javna plačila, podpisujejo ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri ustanovah za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščen, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
11. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju otrok na območju KS Črešnjevec in KS Leskovec.
Šolski okoliš OŠ Črešnjevec zajema naslednja naselja: Črešnjevec, Leskovec, Vrhloga, Trnovec, Brezje, Stari log, Lokanja vas in Pretrež (od hišne št. 6 naprej).
III. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnost zavoda so:
M/80.102 - osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.101 - dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
M/80.422 - drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/92.320 - obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.511 - dejavnost knjižnic
O/92.610 - obratovanje športnih objektov
K/72.600 - druge računalniške dejavnosti
K/70.320 - upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/74.871 - prirejanje razstav, sejmov, kongresov
H/55.510 - dejavnost menz
DE 22.1 - založništvo.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
13. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in postopku določenem z zakonom.
14. člen
Zavod izvaja program osnovnošolskega izobraževanja od prvega do devetega razreda osnovne šole.
Zavod izvaja dejavnost vrtcev za predšolske otroke v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljica ne da soglasje in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje ali boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
15. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
- dnevni program, ki traja od šest do devet ur in se lahko izvaja dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
- popoldnevni program, ki traja od štiri do šest ur in se lahko izvaja dopoldne, popoldne ali izmenično.
IV. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanoviteljice,
- 3 predstavniki delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost strokovnih delavcev, delavcev enot vrtca in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način kot ga določa zakon, ta odlok in pravila zavoda.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet.
Predstavnike staršev izvolijo starši izmed članov sveta staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok - učencev v zavodu.
18. člen
Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
- predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- sprejema program reševanja presežnih delavcev,
- odloča, v soglasju z ustanoviteljico, o najemanju kreditov,
- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
- odloča, v soglasju z ustanoviteljico, o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
- opravlja druge z zakonom ter z drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Član volilne komisije in oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
20. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svet zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
21. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli (izmed kandidatov strokovnih, upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se obkroži zaporedno številko pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
23. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisnega zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati obrazložitev razlogov za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se nanašajo na volitve.
24. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
25. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo organizacijske enote,
- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdo, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, v katerem bo opravljal funkcij ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora,
- mnenje občine - ustanoviteljice in
- mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v dvajsetih dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v tridesetih dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega menja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
27. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v šestdesetih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Ista oseba lahka opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
a) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodja enote v aktu o sistematizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
30. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
- obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
- oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
- odloča o vzgojnih ukrepih in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4. Svet staršev
32. člen
Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev.
Svet staršev sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika.
Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
- voli predstavnike staršev v svet zavoda in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnem svetovanju.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
34. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica izbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
35. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, strokovni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljevanju: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo strokovno-izobraževalno in drugo strokovno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi, tako da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjiženega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi zaposlitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistematizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev zavoda, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministrstva.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
37. člen
Ustanoviteljica in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Zavod ima v upravljanju objekt osnovne šole s telovadnico na naslovu Češnjevec 47, in pripadajoče površine na zemljišču parc. št. 47/1 in 47/2, k.o. Črešnjevec, ter prostore vrtca na naslovu Leskovec 67, Pragersko.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnine, premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja in je ustanoviteljici odgovoren za upravljanje s premoženjem.
Za gospodarjenje z nepremičninami se lahko v občini ustanovi premoženjski sklad, ki posluje v skladu z zakonom.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljice, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih za opravljanje vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje, investicije pa tudi za plače. Za uporabo presežka prihodkov za plače delavcev si mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanoviteljica v tistem delu, za katerega zagotavlja sredstva.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad iz katerega se lahko financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega ali drugih programov usposabljanja, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in drugih vsebin dejavnosti zavoda.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
40. člen
Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljice, ki ga ima v upravljanju, niti pravnih poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja z občinskim proračunom.
VIII. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM
41. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
- ugotavlja skladnost programov razvoja in dela s plani in programi ustanoviteljice,
- spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
- odloča o statusnih spremembah zavoda,
- daje soglasje k spremembam in razširitvi dejavnosti,
- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljici:
- predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,
- poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda,
- letni načrt investicijskega vzdrževanja,
- po potrebi posredovati druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter podatke v statistične namene.
IX. JAVNOST DELA
42. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu, starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali z dovoljenjem ravnatelja.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti.
X. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljice nadzira ustanoviteljica ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
45. člen
Zavod lahko o zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebo regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena, ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen
Pravila in druge splošne akte sprejema svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejema ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Zavod začne izvajati program predšolske vzgoje v roku 6 mesecev od pričetka uveljavitve tega odloka.
48. člen
Ravnatelj zavoda poda najkasneje v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka predlog za vpis spremembe imena šole in dejavnosti v sodnem registru.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog iz prejšnjega odstavka in drugih nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela v skladu s tem odlokom.
49. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec prevzame delavce Vrtca »Oton Župančič« - Enota Češnjevec in Enota Leskovec, v skladu s pogodbo o prevzemu delavcev med OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in Vrtcem »Oton Župančič« Slov. Bistrica. Ravnatelj je v skladu z zakonskimi roki dolžan izvesti vse postopke in aktivnosti za ureditev prevzema delavcev in njihove zaposlitve v zavodu Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Ravnatelj je v skladu s predpisi za področje delovnih razmerij in ob upoštevanju standardov in normativov dolžan zagotoviti prevzetim delavcem iz Vrtca »Oton Župančič«, vse pravice v skladu s pogodbami o zaposlitvi, ki so jih sklenili v Vrtcu »Oton Župančič« oziroma v skladu z zakonom. Za Vrtec Črešnjevec - Leskovec se pripravi bilanca premoženja, s katerim je upravljal Vrtec »Otona Župančič« Slov. Bistrica.
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vso premoženje, pravice in obveznosti ter delavce javnega vzgojno-izobraževalna zavoda Osnovna šola Črešnjevec.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črešnjevec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na svoji 16. redni seji dne 26. 11. 1996, objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/96 s spremembami in dopolnitvami.
51. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-9/2007-8/5
Slovenska Bistrica, dne 29. oktobra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.