Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007, stran 14147.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, UPB-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. redni seji dne 24. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007 (Uradni list RS, št. 16/07) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2007
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI             6.573.050,00
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         5.056.220,00
70   DAVČNI PRIHODKI             4.185.260,00
    700 Davki na dohodek in         3.373.000,00
    dobiček
    703 Davki na premoženje          360.180,00
    704 Domači davki na blago in       452.080,00
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI             870.960,00
    710 Udeležba na dobičku in         44.130,00
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine          14.000,00
    712 Denarne kazni              1.000,00
    713 Prihodki od prodaje blaga       11.270,00
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        800.560,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI            238.410,00
    722 Prihodki od prodaje          238.410,00
    zemljišč in neopredm.
    dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE              7.770,00
    730 Prejete donacije iz           7.770,00
    domačih virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI           1.270.650,00
    740 Transferni prihodki iz       1.270.650,00
    drugih javnofinančnih
    institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      6.824.010,00
40   TEKOČI ODHODKI             1.469.560,00
    400 Plače in drugi izdatki        284.050,00
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za       42.785,00
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in         1.073.145,00
    storitve
    403 Plačila domačih obresti        42.500,00
    409 Rezerve                27.080,00
41   TEKOČI TRANSFERI            1.787.180,00
    410 Subvencije               30.500,00
    411 Transferi posameznikom in       878.020,00
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         187.840,00
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači          690.820,00
    transferi
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          3.063.040,00
    420 Nakup in gradnja osnovnih      3.063.040,00
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          504.230,00
    431 Investicijski transferi        367.950,00
    prav. in fiz. osebam, ki niso
    PU
    432 Investicijski transferi        136.280,00
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        -250.960,00
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov     Proračun leta 2007
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       16.670,00
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       16.670,00
    750 Prejeta vračila danih         16.670,00
    posojil
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE         11.780,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE         11.780,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila              1.000,00
    440 Povečanje kapitalskih         10.780,00
    deležev
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       4.890,00
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov     Proračun leta 2007
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)           168.770,00
55   ODPLAČILA DOLGA              168.770,00
    550 Odplačila domačega dolga       168.770,00
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      -168.770,00
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-       250.960,00
    VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
    31. 12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo       414.840,00«.
------------------------------------------------------------
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/07-1
Moravske Toplice, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost