Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5176. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice, stran 14107.

Na podlagi 5. točke 129. člena in 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
1. člen
(1) V prvem odstavku 2. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06) se črtajo točke (a), (c) in (t).
(2) Na koncu drugega odstavka se na koncu pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove točke (l), (m) in (n), ki se glasijo:
"(l) "investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz prvega odstavka 14. člena ZBan-1, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
(m) "institucije" so kreditne institucije in investicijska podjetja;
(n) "priznana borza" je borza iz Priloge II tega sklepa, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. trgovanje na njej poteka redno,
2. ima pravila:
- ki jih je izdal ali odobril ustrezen nadzorni organ sedeža borze in
- ki določajo pogoje poslovanja borze, pogoje za pristop na borzo in pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvedeni finančni instrument za uvrstitev v trgovanje na borzi,
3. ima mehanizem poravnave, po katerem je treba za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti zagotoviti zahtevana dnevna kritja, ki po oceni Banke Slovenije dajejo ustrezno zavarovanje.".
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: "Trgovalna knjiga banke zajema vse pozicije v finančnih instrumentih in blagu, ki so namenjene trgovanju ali varovanju drugih postavk trgovalne knjige, in pri katerih ni nobenih ovir za prosto trgovanje ali za katere obstaja možnost varovanja pred tveganji.".
3. člen
(1) V tretjem odstavku 11. člena se besedilo "v trgovalno knjigo vključuje samo" nadomesti z besedilom "in so v trgovalni knjigi, obravnava kot lastniške ali dolžniške finančne instrumente".
(2) V četrtem odstavku se besedilo "podobne transakcijam" nadomesti z besedilom "transakcije".
4. člen
Drugi pododstavek šestega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: "Za namen tega odstavka tega člena se šteje, da je prilagoditev pomembna, ko vrednost prilagoditev pozicij, ki jih banka opravi, preseže 2% celotne vrednosti portfelja, na katerega se zadevne pozicije nanašajo.".
5. člen
(1) V točki (c) prvega odstavka 21. člena se črta besedilo "(credit linked note ali CLN)" in za besedo "izpostavljenost" doda besedilo "(single name credit linked note)".
(2) V točki (d) se beseda "več" nadomesti z besedo "skupino" in za besedo "izpostavljenosti" doda besedilo "(multiple name credit linked note)".
6. člen
(1) V 28. členu se v drugem stolpcu prve točke besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo enote centralne ravni držav ali ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 1, ali ki bi se jim v skladu z navedenimi pravili pripisala utež tveganja 0%".
(2) V drugem stolpcu druge točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo enote centralne ravni držav ali ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 2 ali 3.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo institucije in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 1 ali 2.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo institucije in ki bi jim v skladu z 18. členom sklepa o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 3.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo podjetja in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 1 ali 2.
Druge postavke kvalificiranih izdajateljev, opredeljene v 30. členu tega sklepa.".
(3) V drugem stolpcu tretje točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo enote centralne ravni držav ali ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic ali institucije in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 4 ali 5.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo podjetja in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 3 ali 4.
Izpostavljenosti, ki nimajo zunanje bonitetne ocene imenovane ECAI.".
(4) V drugem stolpcu četrte točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo enote centralne ravni držav ali ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke, enote regionalne ali lokalne ravni držav članic ali institucije in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 6.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo podjetja in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 5 ali 6.".
7. člen
(1) Točka (a) 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(a) dolge in kratke pozicije v dolžniških finančnih instrumentih, ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete, ki ustreza investicijskemu razredu. Za namen tega sklepa se kot investicijski razred šteje stopnja kreditne kvalitete 1 do 3".
(2) V točki (c) drugega odstavka se beseda "primerne" nadomesti z besedo "imenovane".
(3) Točka (e) se spremeni tako, da se glasi:
"(e) dolge in kratke pozicije v dolžniških finančnih instrumentih, ki so jih izdale institucije, ki so zavezane k izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja, enakovrednim za investicijska podjetja, in katerih kreditna kvaliteta ni slabša od kreditne kvalitete institucij, ki ji v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu ustreza najmanj stopnja kreditne kvalitete 2.".
8. člen
Drugi pododstavek četrtega odstavka 39. člena se spremeni tako, da se glasi: "V primerih iz točk (a), (b) in (c) se namesto seštevanja kapitalskih zahtev za posebno pozicijsko tveganje za vsako stran transakcije uporabi samo večja od obeh.".
9. člen
V drugem stavku drugega odstavka 40. člena se besedilo "naložb v zlatu (modified gold treatment oziroma modified look through method)" nadomesti z besedilom "za naložbe v zlatu (modified gold treatment) iz tretjega pododstavka drugega odstavka točke (a) 75. člena tega sklepa".
10. člen
V točki (b) tretjega odstavka 42. člena se besedilo "s pozicijami CIU" nadomesti z besedilom "s finančnimi vzvodnimi pozicijami (leveraged positions)".
11. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedo "dolžniški" doda beseda "in lastniški".
12. člen
(1) Črta se točka (a) prvega odstavka 45. člena.
(2) Črta se drugi odstavek.
(3) V tretjem odstavku se črta besedilo "(razen za izvedene finančne instrumente, posle začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja in posle z dolgim rokom poravnave)".
13. člen
V drugem pododstavku četrtega odstavka 46. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "Če banka v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih uporablja notranji model za izračun polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti, lahko ta pristop uporabi tudi za postavke trgovalne knjige."
14. člen
V šestem odstavku 50. člena se beseda "dejanski" nadomesti z besedo "efektivni".
15. člen
V prvem odstavku 60. člena se beseda "61." nadomesti z besedo "59.".
16. člen
V točki (d) drugega odstavka 63. člena se beseda "ovrednotenja" nadomesti z besedo "vrednotenja".
17. člen
(1) Drugi pododstavek točke (a) drugega odstavka 75. člena se spremeni tako, da se glasi: "Vsaka pozicija, ki jo je banka odprla z namenom, da se zavaruje pred neželenim učinkom spremembe tečaja na kapitalsko ustreznost v postavkah kapitala, se lahko izključi iz izračuna neto odprtih pozicij v tujih valutah. Take pozicije morajo biti netrgovalne ali strukturne pozicije. Tudi pozicije, ki so odbitna postavka pri izračunu kapitala, lahko banka izključi iz izračuna neto odprtih pozicij v tujih valutah. O izključitvi in razlogih za izključitev pozicij oziroma odbitnih postavk iz izračuna neto odprtih pozicij mora banka predhodno obvestiti Banko Slovenije.".
(2) V tretjem pododstavku točke (a) drugega odstavka se besedilo "s pozicijami v" nadomesti z besedilom "s finančnimi vzvodnimi pozicijami (leveraged positions) prek".
(3) V prvi alineji tretjega pododstavka točke (a) drugega odstavka se besedilo "naložbena politika" nadomesti z besedilom "smer valutne izpostavljenosti".
18. člen
(1) V drugem pododstavku četrtega odstavka 89. člena se beseda "raznolikosti" nadomesti z besedilom "tveganja iz opcij".
(2) V prvem stavku petega odstavka se besedilo "pozicije v denarnih sredstvih ali sintetični" nadomesti z besedilom "tradicionalne ali sintetične".
19. člen
V petem odstavku 89. člena in tretjem odstavku 29. člena se besedilo "listinjene izpostavljenosti" v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom "izpostavljenosti v listinjenju" v ustreznem sklonu in številu.
20. člen
(1) V Prilogi II se v Seznam priznanih borz za "Lisbon Stock Exchange (Bolsa de Valores de Lisbao)" v novo vrstico doda "Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska Borza d.d.)".
(2) V seznam priznanih klirinških hiš se za "Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A (CCG)" v novo vrstico doda "Central Securities Clearing Corporation (KDD Centralna Klirinško Depotna Družba d.d.)".
21. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost