Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 111/07 Ob-30736/07 , Stran 7404
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kanal ob Soči v letu 2007 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov): A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. B) Pomoči »de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov: 3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog. Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Kanal ob Soči je omejena in znaša 33.276,00 EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen ukrep, se le-ta na predlog komisije za razvoj kmetijstva lahko prerazporedijo za druge ukrepe, določene v tem javnem razpisu. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Predmet pomoči: Predmet pomoči je sofinanciranje naložb v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so namenjene: – posodabljanju kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, – urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, – naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, jajc in mesa, – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje, – nakup kmetijskih zemljišč: samo v okviru skupne naložbe, v vrednosti do 10% upravičenih stroškov celotne naložbe, – prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov, – nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo za rastlinsko pridelavo, – nakup in postavitev mrež proti toči, – naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane. 1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč: – naložbe v urejanje pašnikov (stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino), – urejanje kmetijskih zemljišč (stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov. Upravičenci: upravičenci do dodelitve pomoči so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Kanal ob Soči ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Kanal ob Soči in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali); – ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; – mnenje ustrezne institucije o upravičenosti investicije; – izjava, da ni v težavah (da ni zadolžen in da kmetija ni pod hipoteko); – ponudbo oziroma predračun; – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; – računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani občine in do 21. 12. 2007; – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, dokazila o lastništvu ali dolgoročno-najemno pogodbo; program del – predračun, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Omejitve: Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali sredstva Evropske unije (EU). Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: – bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi, oziroma do 40% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih. Najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški so naslednji: – nakup kmetijske mehanizacije in opreme (tudi rabljene); – stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke ...); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije skladišč za krmo (silosi …), – stroški novogradnje, stroški nakupa materiala, opreme za ureditev gnojišč in gnojnih jam (samo v primeru novogradnje hleva, občina ne sofinancira adaptacije in rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva); – stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala, nakup in postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane; – stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov (nakup opreme za ograditev pašnika z električno ograjo ali mrežo, pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, nakup opreme za ureditev napajališč za živino); – stroški izvedbe agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje travnega semena …), razen drenažnih del in materiala za drenažo. Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Predmet pomoči: Predmet pomoči je zagotoviti boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva s sofinanciranjem programov izobraževanja za potrebe primarnega kmetijstva in sofinanciranjem programov in aktivnosti društev in združenj, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva. Cilji ukrepa: – krepitev človeških virov. Upravičenci Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer: – registrirana društva, združenja in krožki s področja kmetijstva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: društva in združenja), – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine (v nadaljevanju: registrirani izvajalci). Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – finančno ovrednoten letni program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči; – poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu; – predračun(i) oziroma ponudbe, ki glasijo na izvajalca; – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju Občine Kanal – članstvo ne sme biti pogoj za dostop do storitev; – izjavo, da udeleženci izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki storitev tehnične pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo o višini kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se za to odloči; – pomoč se dodeli le za tiste upravičene stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo na upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni udeleženci so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Kanal ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Kanal in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev; – računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani občine in do 21. 12. 2007; – zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposabljanja oziroma svetovanja ter izjavo o višini plačane kotizacije/participacije stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za to odloči; – zahtevku za izplačilo sredstev mora biti predloženo poročilo/potrdila o strokovnem izobraževanju; – izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore; – do pomoči niso upravičena podjetja v težavah; – dejavnost na območju Občine Kanal. Občina Kanal bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU, – za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na primer: rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovalnih storitev, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: – bruto intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Največji znesek upravičenih stroškov oziroma dodeljene pomoči znaša do 420 EUR na upravičenca. Upravičeni stroški so naslednji: – Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...). – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se pomoč dodeli za kritje: – stroškov udeležbe, – potnih stroškov, – stroškov publikacij, – najemnin razstavnih prostorov. Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. B) Pomoči »de minimis« 3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Predmet pomoči Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 pogodbe (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov); – predelava kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1, – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; – turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); – dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; – kompostiranje organskih snovi, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; – aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Cilji ukrepa: – povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti, – povečati prepoznavnost storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje, – izboljšati dohodkovni in tržni položaj kmetijskih gospodarstev. Upravičenci: upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti) ter ima sedež ali kmetijske površine na območju Občine Kanal ob Soči. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – po zaključku investicije morajo upravičenci izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti, – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja (pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo); – mnenje pristojne strokovne službe (KSS Nova Gorica) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti; – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana; – ponudbo oziroma predračun(e) za nameravano investicijo oziroma račun(e) in potrdila o plačilih računov; – računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2007 do 21. 12. 2007; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – davke, razne takse in režijske stroške; – stroške zavarovanja; – stroške za refinanciranje obresti. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: – bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti: za nakup strojev, naprav in opreme ter gradbena in obrtniška dela. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški so: – stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška dela ...); – stroški nakupa opreme za potrebe dopolnilne dejavnosti. Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno ponedeljka, 26. 11. 2007 do 10. ure. Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep, ki je predmet prijave), – obvezne priloge, ki so navedene pri posameznem prijavnem obrazcu, – vzorec pogodbe (podpisan, v primeru pravne osebe tudi žigosan), ki je priložen posameznemu prijavnemu obrazcu. Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa: »Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2007: Naložbe v kmetijska gospodarstva«, »Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2007: Tehnična podpora v kmetijstvu«, »Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2007: Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah«, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Ne glede na način vložitve, morajo vloge prispeti na Občino Kanal najkasneje do ponedeljka, 26. 11. 2007 do 10. ure. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. V. Obravnavanje vlog Prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija za razvoj kmetijstva (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Kanal, po izteku prijavnega roka, in sicer bo odpiranje vlog v ponedeljek, 26. 11. 2007 ob 13. uri. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v javnem razpisu. Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe razpoložljive višine sredstev, razpisanih za posamezen ukrep oziroma namen. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež (so)financiranja oziroma višina pomoči sorazmerno znižala. Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov prijavljenih investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila. Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in upravičene vloge pa bo komisija točkovala v skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog razdelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo pristojni organ občinske uprave izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, upravičenec pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva namenjena. Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa upravičencu. Odločitev župana je dokončna. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Kanal ob Soči in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Kanal izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune, poročilo o opravljenem delu ter druga dokazila o izvedbi projekta oziroma aktivnosti, zahtevana glede na posamezen ukrep. Zahtevek z dokazili in pogodba morata biti dostavljena na Občino Kanal najkasneje do 21. 12. 2007. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepa, razpisana na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, morajo biti z datumom po izdaji sklepa o odobritvi sredstev in do 21. 12. 2007. Računi z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot računi z datumom po 21. 12. 2007, ne bodo upoštevani. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrep, razpisan na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov (spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah), morajo biti z datumom od 1. 1. 2007 do 21. 12. 2007. Računi z datumom pred 1. 1. 2007, kot računi z datumom po 21. 12. 2007, ne bodo upoštevani. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v januarju 2008. VI. Nadzor in sankcije Namensko porabo dodeljenih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kanal opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija. Namenskost in smotrnost porabe dodeljenih sredstev lahko ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine Kanal. Prejemnik sredstev po Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči in tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da: – sredstva delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena; – so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi in/ali zahtevku; – je kršil druga določila pogodbe, je dolžan v primeru nenamenske porabe iz prve alineje vrniti nenamensko porabljena sredstva oziroma v primerih iz druge in tretje alineje vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj navedenem pravilniku za naslednji dve leti. Komisija bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kanal ob Soči (www.obcina-kanal.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom pri Kristini Marinič, tel. 05/398-12-00, vsak delovni dan v času uradnih ur, od 8. do 14. ure.

AAA Zlata odličnost