Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5177. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice, stran 14109.

Na podlagi pete alineje 4. točke 129. člena in 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
1. člen
(1) V prvem odstavku 2. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06) se točka (a) spremeni tako, da se glasi:
"(a) kreditna institucija v tretjem odstavku 13. člena".
(2) V 18. točki tretjega odstavka se na koncu stavka pika nadomesti s podpičjem.
(3) Na koncu tretjega odstavka se dodata novi dve točki, ki se glasita:
"(19) "investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz prvega odstavka 14. člena ZBan-1, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
(20) "institucije" so kreditne institucije in investicijska podjetja".
2. člen
V šestem odstavku 3. člena in petem odstavku 5. člena se beseda "določbe" nadomesti z besedo "odločbe".
3. člen
V točki (b) drugega odstavka 5. člena in Oddelku B Priloge II se besedilo "(do 1. januarja 2010 pa za obdobje najmanj enega leta pred vložitvijo zahteve)" nadomesti z besedilom "(do 1. januarja 2009 pa za obdobje najmanj dveh let pred vložitvijo zahteve)".
4. člen
V točki (e) drugega odstavka 41. člena se za besedilom "tretjih držav" doda besedilo "iz Priloge V sklepa o tržnih tveganjih".
5. člen
Naslov poglavja "5.4.1.1. Dodatne minimalne zahteve za bonitetne sisteme" se spremeni tako, da se glasi: "5.4.2.1. Dodatne minimalne zahteve za bonitetne sisteme".
6. člen
V tretjem odstavku 62. člena se besedilo "kreditnih aranžmajev uporablja merila, ki so strožja od tistih, ki jih predpiše Banka Slovenije" nadomesti z besedilom "kreditnih aranžmajev v bonitetna razreda 1 in 2 uporablja merila, ki so strožja od meril določenih v Prilogi V tega sklepa".
7. člen
V prvem odstavku 102. člena se besedilo "(LGD*N{(1-R)(na -0,5) G(PD) + (R/(1-R))(na 0,5) G(0,999)} - PD*12,5*1,06)" nadomesti z besedilom "(LGD*N{(1-R)(na -0,5) *G(PD) + (R/(1-R))(na 0,5) *G(0,999)} - PD*LGD)*12,5*1,06".
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost