Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5188. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za športno-rekreacijski park Bled – 1. faza, stran 14119.

Na podlagi 12. člena v povezavi z drugim odstavkom 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03) ter 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet Občine Bled na 3. redni seji dne 27. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za športno-rekreacijski park Bled - 1. faza
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega družbenega plana za območje Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) sprejme občinski lokacijski načrt za športno-rekreacijski park Bled - 1. faza (v nadaljnjem besedilu lokacijski načrt), ki ga je izdelalo projektivno podjetje ING - ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica z datumom avgust 2006.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt vsebuje:
1. Besedilo, ki obsega:
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim načrtom
- ureditveno območje lokacijskega načrta
- umestitev načrtovane ureditve v prostor
- zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- načrt parcelacije
- etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta
- opis krajinske ureditve območja s saditvenim načrtom.
2. Kartografski del, ki obsega:
NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA:
NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA:
2.1.1.  Izsek iz kartografskega dela     M 1:5000
     prostorskega plana občine
2.1.2.  Lega prostorske ureditve v širšem  M 1:1000
     območju (ortofoto)
2.1.3.  Vpliv ureditve na širše območje   M 1:2000
2.1.4.  Geodetski načrt           M 1:500
NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM PARCELACIJE
2.2.1.  Načrt parcelacije          M 1:500
NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.3.1.  Načrt ureditve območja/objektov    M 1:500
2.3.2.  Načrt prometne, komunalne, energetske M 1:500
     infrastrukture
2.3.3.  Značilni prerezi           M 1:500
2.3.4.  Lega objektov na zemljišču      M 1:500
2.3.5.  Razporeditev javnih in drugih skupnih M 1:500
     površin
2.3.6.  Rešitve v zvezi z varstvom okolja,  M 1:500
     obrambo ter varstvo pred naravnimi in
     drugimi nesrečami
2.3.7.  Etapnost izvedbe           M 1:500
2.3.8.  Načrt krajinske ureditve območja   M 1:500
3. Priloga:
3.1. povzetek za javnost
3.2. izvleček iz strateškega akta
3.3. obrazložitev in utemeljitev
3.4. strokovne podlage
3.5. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
3.6. seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani
3.7. spis postopka
3.8. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta.
2. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
(opis prostorske ureditve)
Z lokacijskim načrtom se določajo merila in pogoji za prostorske ureditve - gradnjo s pripadajočo gospodarsko infrastrukturo.
Kompleks z J, JZ in JV strani obkroža obstoječa stavbna struktura, s SZ in S ter SV strani pa območje prehaja v nepozidane kmetijske površine z oznako K1. Vsa potrebna prometna in ostala javna gospodarska infrastruktura je že izvedena in je ni potrebno izvajati za potrebe lokacijskega načrta.
V naravi predmetno zemljišče že predstavlja športno-rekreacijske površine.
Predvideva se ureditev kompletnega športno rekreacijskega parka z že obstoječim športnimi objekti: atletskim stadionom, nogometnim igriščem in pomožnim nogometnim igriščem, novimi športnimi objekti: večnamensko ploščadjo, igriščem za odbojko na mivki, dvema stezama za balinanje, otroškim igriščem, Holmerjevo stezo in površinami za ogrevanje, razgibavanje in počitek ter spremljajočimi objekti: garderobno skladiščni objekt, vstopni objekt ter gostinski objekt.
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta je po prostorskem planu Občine Bled uvrščeno v območje z oznako R. Območje je namenjeno gradnji objektov za rekreacijo. Za podrobnejše načrtovanje prostorskih ureditev oziroma gradnjo objektov je za območje morfološke enote BL R1 - športno-rekreacijski park Bled predvidena izdelava prostorsko izvedbenega načrta - občinskega lokacijskega načrta.
Del tega območja - zemljišči s parc. št. 435/13 in 436/6, obe k.o. Bled predstavljata 1. fazo lokacijskega načrta, ki je predmet tega odloka.
Površina območja znaša 35.430,00 m2.
3. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Načrtovano prostorsko ureditev z J, JZ in JV strani obkroža obstoječa stavbna struktura, s SZ in S ter SV strani pa območje prehaja v nepozidane kmetijske površine z oznako K1. Vsa potrebna prometna in ostala javna gospodarska infrastruktura je že izvedena in je ni potrebno izvajati za potrebe lokacijskega načrta.
Območje 1. faze, ki je predmet lokacijskega načrta, obsega zemljišča, ki so že namenjena športu. Na teh zemljiščih so delno objekti že izvedeni (atletski stadion, nogometno igrišče in pomožno nogometni igrišče), načrtovani pa so tudi novi objekti za šport in rekreacijo in dejavnosti, vezane na šport in rekreacijo, vključno s površinami potrebnimi za njihova nemoteno delovanje.
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Območje se komunikacijsko napaja z javne ceste s parc. št. 871, k.o. Bled, ki je v upravljanju države, preko zemljišča s parc. št. 435/9, 435/10, k.o. Bled, ki v naravi predstavlja dovozno pot ter parkirne površine športnega parka. Dovoz znotraj kompleksa športnega parka je omejen in je dovoljen zgolj intervencijskim vozilom ter potrebam izvajanja rednih in investicijskih vzdrževalnih del.
Kompleks športno-rekreacijskega parka je ograjen, z urejenim vhodom in vstopnim objektom pred ograjo na južnem delu ter urejenimi športnimi objekti ter spremljajočimi objekti znotraj ograje.
7. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Predmetno območje je skladno s sprejetim planskim aktom občine namenjeno območju za rekreacijo.
8. člen
(vrste gradenj)
Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gradenj:
- rekonstrukcija, nadomestna gradnja ali novogradnja vstopnega objekta
- novogradnja gostinskega objekta
- novogradnja garderobno-skladiščnega objekta
- rekonstrukcija, nadomestna gradnja ali novogradnja obstoječega atletskega stadiona, nogometnega igrišča in pomožnega nogometnega igrišča
- novogradnja novih športnih objektov, ki jih omogočajo prostorske kapacitete območja
- odstranitve objektov
- gradnja pripadajoče infrastrukture
- postavitev enostavnih objektov za skupne potrebe dejavnosti kompleksa (enostavni objekti, tribune za gledalce, razgledni stolp, dostopne in sprehajalne poti, prostori za ogrevanje, razgibavanje in počitek, urbana oprema, hortikulturna ureditev - zasaditve in zatravitve).
9. člen
(oblikovanje objektov)
Spremljajoči objekti:
objekt 1 - vstopni objekt: namembnost: servisni objekt
                pogoji oblikovanja:
                gabarit objekta: 7,00 m x
                4,50m
                višinski gabarit: (K)+P+(M),
                streha: enokapnica z
                obstoječim naklonom (5-15
                stopinj) ali dvokapnica
                naklona 38-42 stopinj,
                dopusten je nadstrešek enakega
                naklona,
                kritina: drobna struktura,
                siva kritina, pločevina z
                odsevom ni dovoljena
                izvedba objekta: masivna ali
                montažna
                fasada: kombinacija kamna in
                lesenih horizontalnih oblog
objekt 2 - gostinski objekt: namembnost: gostinski objekt,
sanitarije
                pogoji oblikovanja:
                gabarit objekta: 8,00 m x
                14,00 m (dovoljen je členjen
                tloris) ter zunanja terasa na
                S, J, V in Z strani objekta
                (terasa mora segati na S in Z
                strani znotraj ograje
                otroškega igrišča, na J in Z
                delu je lahko locirana izven
                ograje otroškega igrišča,
                višinski gabarit: (K)+P+(M),
                streha: enokapnica, enake
                naklona kot objekt dopusten je
                nadstrešek enakega naklona,
                kritina: drobna struktura,
                siva kritina, pločevina z
                odsevom ni dovoljena
                izvedba objekta: masivna ali
                montažna
                fasada: kombinacija kamna in
                lesenih horizontalnih oblog
objekt 9 - garderobni in skladiščni objekt:
                gabarit objekta: 30,00 x 14,00
                m,
                višinski gabarit: P,
                streha: dvokapnica z naklonom
                5-15 stopinj,
                kritina: drobna struktura,
                siva kritina, pločevina z
                odsevom ni dovoljena
                izvedba objekta: masivna ali
                montažna,
                intenzivno zazelenjene fasade
                objekta na mrežasti
                podkonstrukciji
  Športni objekti:
objekt 3 - otroško igrišče:  gabarit igrišča. nepravilne
                izvedba igrišča: urejene0 m2
                tlakovane, peščene in
                zatravljene površine z igrali
                (število igral je omejeno
                zgolj s prostorskimi
                zmožnostmi glede na tip
                igrala)
                ograjevanje: predvidena je
                izvedba ograje okoli otroškega
                igrišča znotraj kompleksa šp.
                parka - višina ograje od 1,50
                do 2,00 m.
objekt 4 - večnamenska     gabarit igrišča: 30,00 m x
ploščad:            60,00 m
                izvedba igrišča: tlakovana ali
                asfaltna površina
                ograjevanje: dovoljena je
                izvedba ograje okoli
                večnamenske ploščadi, kolikor
                jo namembnost ploščadi zahteva
                - višina ograje od 1,50 do
                2,00 m.
objekt 5 - igrišče za odbojko gabarit igrišča: 14,00 m x
na mivki:           22,00 m
                izvedba igrišča: mivka
                ograjevanje: brez ograjevanja
objekt 6 - balinišči:     gabarit igrišča: 2 igrišči
                dim. 4,00 x 27,50 m
                izvedba igrišča: betonska ali
                asfaltna podlaga prekrita s
                peščenim nasipom
                ograjevanje: dovoljena je
                izvedba ograje okoli balinišča
                - višina ograje od 1,50 do
                2,00 m
objekt 7 - atletski stadion:  zajema nogometno igrišče in
                atletski stadion (steze za
                tek, skok v višino, skok v
                daljino, troskok, suvanje
                krogle, steeple chase, met
                kopija, met diska in kladiva)
                gabarit stadiona: 173,00 m x
                92,00 m
                izvedba igrišča:
                atletski stadion:
                poliuretanska prevleka,
                asfalt, mivka
                nogometni stadion: naravna ali
                umetna trava
                ograjevanje: dovoljena je
                izvedba ograje okoli
                atletskega stadiona - višina
                ograje od 1,50 do 2,00 m
objekt 8 - pomožno nogometno  gabarit igrišča: 50,00 m x
igrišče:            78,00 m
                izvedba igrišča: naravna ali
                umetna trava
                ograjevanje: dovoljena je
                izvedba ograje okoli pomožnega
                igrišča - višina ograje od
                1,50 do 2,00 m
objekt 10 - Holmerjeva steza: gabarit steze: 627,00 m1,
                širine 2,00 m
                izvedba steze: naravni
                material (mešanica iglic in
                oblancev) ali peščena
Ostale površine in objekti
znotraj športnega parka:
                dovoljena je ureditev pešpoti,
                dostopnih in dovoznih poti ter
                prostorov za rekreacijo,
                počitek in razgibavanje,
                tribun
                za gledalce, razgledna
                ploščad, tlakovanih površin z
                naravnimi materiali (prane
                plošče), utrditve in
                zatravitve terena ter
                zasaditve z avtohotnim drevjem
                in grmovnicami ter postavitve
                enostavnih objektov.
Pri gabaritih športnih in spremljajočih objektov so dovoljene tolerance +/- 20% oziroma je dovoljena prilagoditev dimenzij športnih objektov veljavnim predpisom in standardom s področja športa.
10. člen
(lega objektov na zemljišču)
Lega objektov je razvidna iz kartografske priloge z oznako 2.3.4. - načrt lege objektov na zemljišču.
Vsi objekti so locirani s fiksno točko in odklonskim kotom glede na skupno točko lokacijskega načrta. Dovoljena je toleranca fiksne točke +/- 2,00 m.
11. člen
(ureditev okolice)
Dostopna pot do kompleksa je obstoječa, že asfaltirana. Dovozne poti in pešpoti znotraj športno rekreacijskega parka morajo biti urejene v makadamu, tlakovane (dovoljene le prane plošče) ali asfaltirane.
Dovoljeno pa je tudi ograditi celotno območje z ograjo višine od 1,50-2,00 m (toleranca je dopustna glede na izvedbe tipskih ograjnih sistemov). Oblikovanje urbane opreme mora biti prilagojeno tipiki Občine Bled.
Vsi dostopi do objektov, primarne pešpoti v zunanji ureditvi in parkirni prostori morajo biti oblikovani brez arhitekturnih ovir. Višinske terenske razlike se morajo premoščati s travnimi brežinami.
Gradnja opornih zidov je dovoljena izjemoma, kolikor so višinske razlike prevelike, vendar morajo biti oporni zidovi ustrezno zazelenjeni. Proste površine med posameznimi objekti se lahko zasadijo z avtohtonimi drevesnimi ali grmovnimi vrstami.
Površine, ki niso namenjene postavitvi športnih objektov, spremljajočih objektov ali enostavnih objektov ter niso namenjene za dostope in dovoze, morajo biti po končani gradnji zatravljene.
Reklamna obvestila so dovoljena na S, J, Z in V zunanji ograji. Reklamni panoji morajo biti obrnjeni proti športnim objektom, hrbtišče mora biti enotno na vseh panojih (brez reklamnih sporočil). Maksimalna višina reklamnih sporočil ne sme presegati višine ograje.
12. člen
(stopnja izkoriščenosti)
Dovoljeni faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) ni predpisan.
13. člen
(gradbena parcela)
Zemljišče 1. faze športnega parka predstavlja gradbeno parcelo v celotni površini.
4. ZASNOVA GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
14. člen
(opis gospodarske infrastrukture)
Načrtovana gospodarska infrastruktura obsega:
- vodovod za sanitarno in požarno vodo s priklopom na javni vodovod
- fekalno kanalizacijo s priklopom na javno kanalizacijo
- ponikovalnice in drenaže za meteorno vodo
- elektriko
- razsvetljavo s priklopom na javno razsvetljavo
- telefon
- kabelsko kanalizacijo.
Načrtovane rešitve s potekom prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture so razvidne iz kartografske priloge z oznako 2.3.2. - načrt prometne, komunalne, energetske infrastrukture.
Primarno in sekundarno omrežje mora biti izvedeno v podzemni izvedbi.
Mogoče je odstopanje od predvidenih tras zaradi enostavnejšega priključevanje posameznih objektov.
1. Dovozne ceste in druge prometne površine:
1.1. Dovozne ceste:
Promet znotraj kompleksa športnega parka ni mogoč. Dovoljen je dovoz za intervencijska vozila ter vozila zaradi izvedbe rednih in investicijskih vzdrževalnih del ter v času gradnje objektov. Predvidena je dovozna pot v širini 3,00 m, izvedena v makadamu, tlakovcih (dovoljene le prane plošče) ali asfaltu.
1.2. Pešpoti:
Pešpoti so predvidene v širini do 2,00 m okoli atletskega stadiona ter kot dostopi do športnih in spremljajočih objektov. Izvedene naj bodo v makadamu ali tlakovane (dovoljene prane plošče).
2. Oskrba z vodo - vodovod:
Za potrebe oskrbe objektov z vodo je predvidena izvedba vodovodnega omrežja z navezavo na obstoječe javno vodovodno omrežje. Možna je postavitev vodnjakov s pitno vodo.
3. Oskrba z vodo - hidrantno omrežje
Za potrebe požarne vode je predvidena izvedba vodovodnega omrežja z ustrezno kapaciteto, z navezavo na obstoječe javno vodovodno omrežje ter izvedbo ustreznega števila hidrantov.
4. Odvajanje odpadnih voda - komunalna odpadna voda:
V območju lokacijskega načrta je predviden ločen sistem odvajanja komunalne odpadne in meteorne vode. Za odvod fekalne vode je predvidena fekalna kanalizacija s priključkom na javno kanalizacijo.
5. Odvajanje odpadnih voda - meteorna voda:
Za odvod meteornih voda so predvidene ponikovalnice in drenaže z odvodom v najbližji vodotok (potok Rečica) na S strani območja lokacijskega načrta.
6. Oskrba z električno energijo:
Predlagani objekti bodo navezani na že izvedeno elektroenergetsko omrežje, ki že sega v območje lokacijskega načrta.
7. Razsvetljava:
Razsvetljava je načrtovana ob dovozni in intervencijski poti. Omrežje bo položeno v kabelsko kanalizacijo.
8. Telekomunikacijsko in kabelsko-komunikacijsko omrežje:
Znotraj lokacijskega načrta se predvideva izgradnja kabelske kanalizacije, ki omogoča povezavo objektov z obstoječimi telekomunikacijskimi kabli in kabli kabelsko-komunikacijskega sistema.
9. Ravnanje z odpadki:
Za zbiranje odpadkov se predvidi manjše posode za zbiranje odpadkov kot del urbane mestne opreme znotraj športno rekreacijskega parka ter večje tipske posode ob vstopnem objektu na južni strani območja, ki so prometno dostopne.
10. Ogrevanje:
Spremljajoči objekti bodo imeli urejeno ogrevanje. Predvideni energent je lahko elektrika, utekočinjeni naftni plin ali mestni plin, mogoča pa je tudi uporaba drugih energentov.
15. člen
(odstopanja)
Pri gabaritih športnih in spremljajočih objektov bo dovoljena odstopanja +/- 20% oziroma je dovoljena prilagoditev lege objektov racionalnejši izrabi prostora ter prilagoditev dimenzij športnih objektov veljavnim predpisom in standardom s področja športa.
Dovoljeno je tudi odstopanje fiksne točke objektov +/- 2,00 m.
Odstopanja pri poteku prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture so dovoljena, v kolikor se s projektnimi rešitvami doseže ustreznejša oskrba ali racionalnejša izraba komunalnih priključkov.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(okoljski ukrepi)
1. Varstvo okolja:
Pri načrtovanju, gradnji objektov in naprav ter uporabi le-teh je potrebno upoštevati ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje.
Vplivi na okolje v času gradnje bodo časovno omejeni in se bodo pojavljali med dograditvijo infrastrukturnega omrežja ter v času gradnje objektov.
2. Ohranjanje narave:
Na obravnavanem območju predstavlja naravno vrednosti zasaditev drevja. V času gradnje športnih objektov bo potrebno odstraniti nekaj dreves zaradi lokacije objektov ter preostalo drevje strokovno obrezati. Po končani izgradnji športni rekreacijskega parka projekt predvideva dodatno zasaditev visokodebelnega avtohtonega drevja skladno s kartografsko prilogo z oznako 2.3.6. - rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prilogo z oznako 2.3.8. načrt krajinske ureditve območja. Zasaditev je potrebno proti robovom zgostiti, posebej proti cesti. Med cesto in območjem LN naj se zasadi živa meja.
3. Varstvo naravnih dobrin:
Pri izkopih se rodovitna prst odstrani in deponira na rob gradbene parcele. Odkopani rodovitni material se ponovno uporabi za zatravitve po končani gradnji. Preostali neuporaben material se deponira na ustreznih stalnih deponijah izven območja lokacijskega načrta.
4. Varstvo voda:
V vodno in priobalno zemljišče vodotoka Rečica v širini 5,00 m ni dovoljeno posegati z objekti, zunanjo ureditvijo ter pripadajočo gospodarsko infrastrukturo.
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
17. člen
(ostali varstveni ukrepi)
V strateškem aktu občine na obravnavanem območju ni predvidenih omejitev glede rešitev in ukrepov za obrambo. V območju lokacijskega načrta je potrebno predvideti vodovodno omrežje, ki bo zagotavljalo zadostne količine sanitarne in požarne vode. Zagotoviti je potrebno dostop v kompleks za interventna vozila.
7. NAČRT PARCELACIJE
18. člen
(parcelacija)
Gradbena parcela je določena za obe zemljišči s parc. št. 435/13 in 436/6, k.o. Bled v celotni površini. Zemljišče se ne deli, zato parcelacija ni potrebna.
8. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
19. člen
(etapnost izvedbe)
Objekti in ostale ureditve v predvidenem območju lokacijskega načrta se lahko odvijajo v fazah ali pa se kompleks zgradi v celoti naenkrat. Kolikor je gradnja fazna se lahko gradijo katerikoli objekti samostojno za funkcionalno zaključeno celoto.
20. člen
(tehnični pogoji za projektiranje)
Pri načrtovanju vseh objektov v območju urejanja je potrebno zagotoviti neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam, pogoje za varčevanje z energijo, varnost pred požarom in hrupom.
21. člen
(urbanistična pogodba)
Občina je hkrati investitor lokacijskega načrta, zato sklenitev urbanistične pogodbe ni potrebna.
22. člen
(javni natečaj)
Za načrtovane objekte zaradi pridobitve kvalitetne arhitektonske rešitve javni natečaj ni predviden, ker se za objekte v športnem parku ne predvideva posebnih oblikovnih rešitev.
23. člen
(ureditev oboda, dostop)
Zunanje meje lokacijskega načrta so jasne, zato obodna parcelacija ni potrebna. Mejo določa že obstoječa ograja okoli kompleksa športno rekreacijskega parka.
Dostop do območja lokacijskega načrta je obstoječ, že urejena preko zemljišč v lasti Občine Bled, zato ureditve služnosti niso potrebne.
9. VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI LOKACIJSKEGA NAČRTA
24. člen
Lokacijski načrt preneha veljati, ko je v celoti izveden, ko so z načrtom predvideni objekti zgrajeni in v uporabi.
Izvedenost načrta ugotovi s sprejemom sklepa, na predlog župana, občinski svet. Po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta se območje ureja s prostorskim redom občine.
10. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Bled, Oddelek za okolje in prostor, Cesta Svobode 13, 4260 Bled in na Upravni enoti Radovljica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-11/2007
Bled, dne 27. marca 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti