Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5194. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »SR-CE« – Mladinski center, stran 14134.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »SR-CE« - Mladinski center
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: PA) za območje centralnih izobraževalnih in storitvenih ter kulturnih dejavnosti, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PA ter posamezne faze priprave PA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Obravnavano zemljišče se nahaja ob Levstikovi cesti in predstavlja območje Mladinskega centra Celje, izobraževalnih in spremljajočih institucij. Glede na prostorski akt, ki je bil sprejet v začetku 80-tih, je objekt Mariborska 2 predviden za rušenje, vendar je trenutno v funkciji študijskega središča ter Celjskega mladinskega centra. Objekt je s stališča uporabnikov ter s stališča urejanja prostora mogoče ohraniti, dopolniti gradnjo in omogočiti razvoj obstoječih dejavnosti, med drugim tudi mladinskega hotela.
Ureditveno območje je v prostorskem planu - Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč za centralne dejavnosti.
Zemljišče leži v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o programskem delu zazidalnega načrta »srce« južni del (UL SRS 25/80, projekt RC Planiranje 15/80).
Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobudnika sprememb in dopolnitev, Mladinskega centra Celje, po dopolnitvi dejavnosti na predmetnem območju za potrebe mladinskega hotela, prostorske opredelitve obstoječih in novih dejavnosti ter programske zaokrožitve območja.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev PA za navedeno območje je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev, meja območja IPA
Območje sprememb in dopolnitve PA je zemljišče s parcelno številko 1684/2, 1684/1, 1685, vse k.o. Spodnja Hudinja. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Treba je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave in kulturne dediščine, relevantna za izdelavo naloge.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi spomladi 2008.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
- Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
- Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
- Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
- Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
- Javne naprave, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
- RS - Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - Območna pisarna Celje;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
- Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je MO Celje.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00018/2007-4200 DZ
Celje, dne 17. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost