Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5215. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri, stran 14169.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih Uradni list RS, št. 12/91), Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06) ter 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG. č. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri
1. člen
S tem odlokom Občina Žiri, s sedežem v Žireh, Trg svobode 1 (v nadaljnjem besedilu ustanoviteljica), ustanovi javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Žiri (v nadaljnjem besedilu šola) v čigar sestavo sodi enota VVE Žiri.
Ustanoviteljske pravice izvršujeta občinski svet in župan Občine Žiri.
2. člen
Ime šole: Osnovna šola Žiri.
Skrajšano ime šole: OŠ Žiri.
Sedež šole: Jobstova cesta 22, 4226 Žiri.
V sestavo OŠ Žiri sodi enota VVE Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri.
3. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu, sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Žiri kamor spadajo: Žiri, Selo, Koprivnik, Jarčja Dolina, Ledinica, Breznica pri Žireh, Osojnica, Brekovice, Sovra, Ravne pri Žireh, Podklanec, Izgorje, Goropeke, Opale, Račeva, Žirovski Vrh, Zabrežnik in Mrzli Vrh.
4. člen
Dejavnosti šole so:
1. M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
2. M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
3. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
5. člen
Za izvajanje programa za predšolske otroke se v okviru šole ustanovi vrtec, kot organizacijska enota šole (v nadaljnjem besedilu: vrtec). Vrtec izvaja program za predšolske otroke.
Vrtec ni pravna oseba.
6. člen
Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime in sedež šole.
Ravnatelj sprejme akt o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
7. člen
Organi šole so:
- svet šole,
- ravnatelj,
- svet staršev in
- strokovni organi.
8. člen
Strokovni organi šole so:
- učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbor,
- razrednik in
- strokovni aktivi.
9. člen
Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- trije predstavniki delavcev ter
- trije predstavniki staršev.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.
10. člen
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Žiri.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Mandat predstavnika staršev v svetu šole je vezan na status učenca v šoli oziroma otroka v vrtcu.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer se oblikuje kandidatna lista.
V postopku kandidiranja za volitve je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje kandidata.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če dva ali več kandidatov dobijo enako število glasov, se odločitev o izbiri člana opravi z žrebom.
11. člen
Svet šole najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata sprejme sklep o razpisu volitev in določi rokovnik za njihovo izvedbo ter imenuje 3-člansko volilno komisijo.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta šole.
12. člen
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
Član volilne komisije ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu šole.
Komisija vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole, razglasi izide volitev, pripravi končno poročilo, ga izobesi na oglasni deski in predloži svetu šole ter potrdi mandate članom sveta, ki so bili izvoljeni na volitvah.
13. člen
Članu sveta šole preneha mandat:
- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
- če odstopi,
- če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
- če je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu.
Članu sveta šole preneha mandat zaradi razlogov iz prve, druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka z dnem, ko svet šole ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
Članu sveta šole preneha mandat zaradi razloga iz pete alinee prvega odstavka, z dnem prenehanja delovnega razmerja.
Članu sveta šole preneha mandat zaradi razloga iz šeste alinee prvega odstavka, z dnem pričetka dela na drugi funkciji.
Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet šole takoj razpiše nadomestne volitve.
14. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če volilna komisija ne zavrže zahteve za odpoklic, mora svet šole, na njen predlog, v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določiti datum glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole.
15. člen
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot 6 mesecev.
16. člen
Svet šole opravlja naslednje naloge:
- sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole,
- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
- predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
17. člen
Pedagoški in poslovodni organ šole je ravnatelj, ki opravlja naloge določene z zakonom.
18. člen
Vrtec vodi vodja vrtca, ki ima naslednje pristojnosti:
- organizira in vodi delo vrtca,
- predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
- predlaga nadstandardne programe,
- obvešča starše o delu vrtca,
- opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
19. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanoviteljica nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka.
Premoženje, s katerim upravlja šola, je last ustanoviteljice. Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem. Šola lahko prostore v času, ko jih sama ne potrebuje, odda v najem, pod pogoji, ki jih določi župan.
Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
20. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Občine Žiri in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.
21. člen
Šola je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih je dolžna šoli zagotoviti v skladu z zakonom.
22. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti šole in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
- podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
- podatki in dokumenti, ki jih svet šole v okviru svojih pristojnost določi za poslovno tajnost,
- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
- podatki in dokumenti, ki jih svetu šole in ravnatelju zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
23. člen
Sistemizacijo delovnih mest za vrtec, ki jo določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj, je potrebno predložiti v soglasje ustanoviteljici.
24. člen
Svet šole je potrebno, v skladu s tem odlokom, konstituirati v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega odloka.
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta šole v skladu s tem odlokom.
25. člen
Šola se vpiše v sodni register in je pravna naslednica Osnovne šole Žiri, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko 1-52-00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka, voden pod št. 601-1/92, z dne 6. 2. 1992.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda, dne 30. 6. 1992 in potrjen z odlokom Občine Škofja Loka, št. 601-6/92-1, z dne 30. 6. 1992.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Žiri na svoji 17. seji, dne 28. 5. 1996.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-18/2007
Žiri, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost