Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 4781-0022/2007 Ob-30573/07 , Stran 7403
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec. 2. Predmet javne ponudbe: – parc. št. 574/1 njiva v izmeri 2752 m2; – parc. št. 575 njiva v izmeri 8259 m2; – del parc. št. 573/1 v približni izmeri 500 m2; – parc. št. 576/7 njiva v izmeri 2143 m2; – del parc. št. 576/6 travnik v približni izmeri 500 m2; vse vpisane pri k.o. Rogatec. Zemljišča s v skladu Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04, popr. 56/05) nahajajo v območju za proizvodne dejavnosti z oznako P-P2. Deli parc. št. 575, 574/1, 573/1 se nahajajo v območju drugih zelenih površin. Na delih parc. št. 575, 574/1, 573/1, k.o. Rogatec, je zgrajen glavni fekalni kanal. Točna površina delov parc. št. 573/1 in parc. št. 576/6, k.o. Rogatec bo znana po pravnomočni parcelaciji. Navedena zemljišča se prodajajo v paketu. 2. Izhodiščna cena za: – parc. št. 574/1, k.o. Rogatec, parc. št. 575, k.o. Rogatec in za parc. št. 573/1, k.o. Rogatec znaša 9,8 €/m2; – parc. št. 576/7, k.o. Rogatec, parc. št. 576/6, k.o. Rogatec znaša 11,00 €/m2. Davek na dodano vrednost pri predmetih prodaje v ceni ni vračunan. 3. Rok sklenitve pogodbe: – V roku 15 delovnih dni od poziva prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 4. Način in rok plačila: – Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR prodajalca. 5. Prehod lastništva: – Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov ter ob vpisu v zemljiško knjigo. 6. Višina kavcije: je v višini 10% ponujene kupnine na račun št. 01307-0100004165, z navedbo »varščina zemljišče v proizvodni coni«. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v petih dneh po sprejemu odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino. 7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe: – Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje do dne 4. 12. 2007 do 10. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako »Ponudba za nakup zemljišča v proizvodni coni – Ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure. 8. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. 9. Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 12. 2007, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Ceste 11, Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup poslalo dva ali več ponudnikov s ponujenim istim najvišjim zneskom kupnine, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila javna dražba. Najmanjši dvig ponudbene cene za nepremičnine je 500 €. Morebitna javna dražba bo na naslovu: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, pritličje – sejna soba. 10. Pogoji za oddajo ponudbe: – Naziv oziroma ime in priimek ter naslov ponudnika in telefonska številka. – Potrdilo o vplačilu, varščine v višini 10% ponujene kupnine (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Ponudniki morajo v ponudbi navesti predmet javne ponudbe za katero izkazujejo interes. – Priložiti je potrebno fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe, oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smejo biti starejši od 30 dni. – Tujci morajo predložiti izjavo, da so seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah in da bodo kljub predpisanem postopku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti spoštovali roke tega razpisa glede sklenitve pogodbe in plačilo kupnine in da sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s citiranim zakonom. – Natančno navedbo ponujene cene. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb, ponudb brez dokazila o plačilu varščine in ponudb, ki bodo nižje od izhodiščne cene, prodajalec ne bo obravnaval. 11. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb o eventualni javni dražbi pa nemudoma. 12. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij: – ponujena kupnina. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 13. Ostale določbe: – Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija oziroma pooblaščena oseba s soglasjem osebe, ki jo je imenovala ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. – Davek na dodano vrednost, druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo), plača kupec. – Ponudbe bo obravnavala komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2007. – Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij se ne upošteva. Ogled je možen po predhodnem dogovoru. – Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. – Vse dodatne informacije o nakupu nepremičnine ter dogovor glede možnega ogleda so na voljo na tel. 03/812-10-21.

AAA Zlata odličnost