Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30587/07 , Stran 7412
1. Organizator dražbe: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, tel. 01/300-99-87, faks 01/300-99-33, e-mail: prodaja@dars.si. 2. Predmet dražbe: zakup oglasnega prostora na cestninskih listkih in potrdilih o plačilu cestnine, ki se izdajajo na cestninskih postajah Log, Vrhnika, Postojna, Nanos, Dane in Videž. 3. Razpis je razdeljen v štiri sklope, dražitelj pa lahko sodeluje na enem ali več sklopih: Sklop 1: Zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. januarja do 31. marca 2008 (I. kvartal). Količina: 2.030.000 izdanih cestninskih listkov iz avtomatskih podajalcev in 7.100.000 izdanih potrdil o plačilu cestnine. Skupaj 9.130.000 potrdil z izklicno ceno 8.000 €. Sklop 2: Zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. aprila do 30. junija 2008 (II. kvartal). Količina: 2.200.000 izdanih cestninskih listkov iz avtomatskih podajalcev in 9.600.000 izdanih potrdil o plačilu cestnine. Skupaj 11.800.000 potrdil z izklicno ceno 8.200 €. Sklop 3: Zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. julija do 30. septembra 2008 (III. kvartal). Količina: 3.600.000 izdanih cestninskih listkov in 12.500.000 izdanih potrdil o plačilu cestnine. Skupaj 16.100.000 potrdil z izklicno ceno 8.300 €. Sklop 4: Zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. oktobra do 31. decembra 2008 (IV. kvartal). Količina: 2.130.000 izdanih cestninskih listkov in 7.300.000 izdanih potrdil o plačilu cestnine. Skupaj 9.430.000 potrdil z izklicno ceno 8.100 €. 4. Dražitelj mora prijavo za sodelovanje na javni dražbi poslati naslovljeno na: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana., z oznako: »Sodelovanje na javni dražbi: Oddaja oglasnega prostora na cestninskih listkih in potrdilih o plačilu cestnine«. V levem zgornjem kotu označijo svoj naziv in naslov. 5. Prijava mora prispeti najkasneje do 26. 11. 2007 do 14. ure. Prijava za sodelovanje na dražbi mora biti dana v skladu z razpisno dokumentacijo. Zainteresirani dražitelji lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na podlagi zahteve, poslane na elektronski naslov prodajalca: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-33. 6. Varščina: prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji, v višini 10% od izklicne cene za posamezni sklop. Če bo dražitelj sodeloval v dražbi za vse sklope, lahko poravna kavcijo z enim plačilom, pri čemer mora v prijavi to izrecno navesti. Dražitelju, s katerim bo sklenjena pogodba, se bo kavcija vštela v pogodbeno ceno, ostalim dražiteljem bo kavcija vrnjena 15 dni po končani dražbi. Če dražitelj ne bo sklenil pogodbe, se kavcija zadrži. 7. Javna dražba bo potekala dne 27. 11. 2007 ob 10. uri, v prostoru DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, kletna sejna soba. 8. Javna dražba bo potekala ustno v slovenščini. V slovenščini morajo biti tudi vsi predloženi dokumenti. 9. Zakupnik soglaša, da bo natisnjena in izdana v pogodbi določena količina cestninskih listkov in potrdil o plačilu cestnine z zakupnikovo oglasno vsebino, termin izdajanja pa je odvisen od prometnih tokov na avtocestnem omrežju in posledične porabe cestninskih listkov. Ocenjujemo, da zamik pri začetku in/ali zaključku izdajanja cestninskih listkov in potrdil o plačilu cestnine z zakupnikovo oglasno vsebino ne bo daljši od 10 dni. V primeru, da v predvidenem časovnem obdobju, ne bodo razdeljeni vsi cestninski listki z zakupnikovo oglasno vsebino, se bo njihova izdaja nadaljevala tudi v naslednje časovno obdobje. 10. Velikost cestninskega listka za avtomatske podajalce: širina: 54 mm, dolžina: 122 mm. Velikost oglasnega prostora na cestninskem listku za avtomatske podajalce: širina: 54 mm, dolžina: 25 mm. Velikost oglasnega prostora na hrbtni strani potrdil o plačilu cestnine: papir: termo občutljivi papir, 55 g, širina: 79 mm, širina potiska: 68 mm, višina potiska: 30 mm, možnosti potiska, 1/0 ali 2/0 ali 3/0 ali 4/0 in CMYK/0. Višina potiska (30 mm) je določena glede na najmanjšo možno višino odtrganega računskega traku (60 mm). Pod temi pogoji je zagotovljeno, da bo na listku aplicirano vsaj eno oglasno sporočilo v celoti. 11. Zaradi majhne gramature papirja (55 g!) lahko pri velikih barvnih površinah prihaja do prebijanja barve skozi papir, zato naj bodo predlogi ustrezno pripravljeni (pozitiv), oziroma v svetlejših barvnih tonih. Odtisnjene barve so na tem papirju praviloma nekoliko svetlejše. 12. Vzorec tiska posameznega cestninskega listka za posamezno cestninsko postajo v preteklem obdobju in vzorec potrdila o plačilu cestnine pridobijo zainteresirani ponudniki na naslovu dražitelja pri mag. Slađani Mihajlović. 13. Draži se za vsak sklop posebej. Uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za posamezni sklop. Najnižji znesek posameznega višanja je 100 €. Ponudba veže do sklenitve dražbe in do takrat ni mogoče več odstopiti od ponudbe. Če je dražitelj le eden, se sklene pogodba za izklicno ceno. Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovori se podajajo do zaključka zapisnika o posamezni dražbi. 14. Posamezna plačila zapadejo mesečno. Pri tem zakupnik plača 30% pogodbenega zneska 15 dni po uveljavitvi pogodbe, preostalih 60% pa v naslednjih treh mesecih, v roku 30 dni od prejema vsakega računa. Zakupodajalec bo za posamezni sklop zakupniku izstavil račun najkasneje do vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec, razen za prvi obrok, z katerega bo račun izstavljen takoj po uveljavitvi pogodbe. 15. Zakupodajalec bo organiziral in izvedel tiskanje oglasa, zakupnik pa bo stroške priprave vsebine oglasa nosil sam. Tisk se izvaja v kombinaciji barv po priloženem pantonu v tehnični specifikaciji (razpisna dokumentacija). Barve so stalne in določene za vsako cestninsko postajo posebej. Barv se ne da prilagajati ali spreminjati. 16. Zakupnik bo vsebino oglasa predal zakupodajalcu v pdf obliki.

AAA Zlata odličnost