Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 032-287/2007 Ob-30897/07 , Stran 7410
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: 2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: – Parc. št. 425/5 travnik v izmeri 357 m2, vpisano v vlož. št. 682, k.o. Karlovško predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 1/3 Galjevica, v površinah namenjenih stanovanjski gradnji in spremljajočim dejavnostim. Območje urejanja VS 1/3 Galjevica, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01 in 85/02), ki obravnavano zemljišče uvršča v morfološko enoto 2 A/6 – območje prostostoječe, enodružinske stanovanjske gradnje, kjer je dopustna dopolnilna gradnja istovrstnih stanovanjskih objektov. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 250.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV, ki ga plača kupec. 2.2 Nezazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 16/1 njiva v izmeri 3807 m2, – parc. št. 16/2 njiva v izmeri 282 m2, – parc. št. 16/3 njiva v izmeri 390 m2 in – parc. št. 21/2 njiva v izmeri 931 m2, vse vpisane v vlož. št. 2950, k.o. Rudnik, skupaj 5.410 m2. Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahajajo v območju urejanja VM 1/2 Ob Dolenjski železnici, v površinah namenjenih za mestne javne službe in servise. Območje urejanja VM 1/2 Ob Dolenjski železnici, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 – Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88 ter Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01 in 85/02 – odl. US), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 4 A/1, v območje mešanih dejavnosti, kjer imajo pri izrabi prostora prednost programi trgovine in servisov, ki se navezujejo na že obstoječo dejavnost v območju. Stanovanjska gradnja ni mogoča. Na zemljiščih, ki so predmet prodaje, ima predkupno pravico podjetje Semenarna Ljubljana d.d. Nepremičnine so sicer proste vseh bremen. Izklicna cena: 3.900.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV, ki ga plača kupec. 2.3 Poslovni prostor v stavbi na naslovu Ipavčeva ulica 6 v Ljubljani št. 1 v 1. etaži v izmeri 58,97 m2, z id. oznako št. 6.E, vl. št. 3948/6, k.o. Bežigrad in trenutna zasedena kletna shramba v 1. etaži v izmeri 4,70 m2, z id. oznako 7.E, vl. št. 3948/7, k.o. Bežigrad, št. stavbe – 1739.ES, ki leži na parc. št. 1003 - stavbišče v izmeri 188,00 m2, k.o. Bežigrad s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah stavbe. Izklicna cena: 100.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 2.4 Poslovni prostor – lokal v stavbi na naslovu Žabjak 7 v Ljubljani v solastniškem deležu do 210/1000, št. L-2 v izmeri 52,85 m2 v III. gradbeni fazi, ki se nahaja v kleti in pritličju stavbe, parcela št. 134.S – stavbišče s stanovanjsko stavbo 85 m2, vl. št. 151, k.o. Ljubljana Mesto. Izklicna cena: 96.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja za nepremičnino pod zaporedno št.: 2.1 je 10.000,00 EUR, 2.2 je 10.000,00 EUR, 2.3 je 2.000,00 EUR, 2.4 je 5.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.3 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano kavcijo. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, za nepremičnino pod zap. št.: 2.1 št. računa 01261-0100000114 sklic na številko: 007-19000, 2.2 št. računa 01261-0100000114 sklic na številko: 007-19000, 2.3 št. računa 01261-0100000114 sklic na številko: 000-18000, 2.4 št. računa 01261-0100000114 sklic na številko: 000-18000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 6. 12. 2007 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11 (dvorana), z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob 10. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob 11. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob 12. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob 13. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu kavcije) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Kavcija 8.1 Ponudniki in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 20% izklicne cene: Za nepremičnino pod zap. št. 2.1 in 2.2 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko 201006, z navedbo: – »plačilo kavcije–javna dražba VS 1/3 Galjevica« za zemljišče v k.o. Karlovško predm., – »plačilo kavcije–javna dražba VM 1/2 Ob Dolenjski železnici« za zemlj. v k.o. Rudnik. Za nepremičnino pod zap. št. 2.3 in 2.4 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko 201006, z navedbo: – »plačilo kavcije–javna dražba nepremičnine Ipavčeva 6, Ljubljana«, – »plačilo kavcije–javna dražba nepremičnine Žabjak 7, Ljubljana«. 8.2 Plačana kavcija se izbranemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelku za ravnanje z nepremičninami, in sicer: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 in 2.2, tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba Darja Fetih, – za nepremičnino pod zap. št. 2.3, tel. 01/306-11-75, kontaktna oseba Severina Gliha, – za nepremičnino pod zap. št. 2.4, tel. 01/306-11-45, kontaktna oseba Aleksandra Šavor. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano kavcijo brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.

AAA Zlata odličnost