Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5193. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno II, stran 14133.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno II
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju PA)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so predmetna zemljišča obravnavana kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave PA. Zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88)
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Na obravnavanem območje je predvidena individualna stanovanjska gradnja z možnostjo umestitve manjših vila blokov nižje etažnosti K+P+2 z ravno streho oziroma v nasprotnem z etažnostjo K+P+1+M ter za to potrebna infrastruktura. Možno je nadvišanje predvidenih objektov za eno etažo, kolikor to dopušča faktor izrabe oziroma zazidanosti.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti krajine in obstoječe grajene strukture. Posebej mora biti utemeljena prometna dostopnost območja in vpliv gradnje na območje šole. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev PUP Babno, meja območja PA
Območje sprememb in dopolnitev PUP Babno je zemljišče s parcelnimi številkami 1136/3, 1139/32, 731/6, 731/7 vse k.o. Ostrožno, predvidenimi za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
- prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
- Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88),
- Strokovne podlage za območje Babno, izdelal LUZ, Ljubljana, junij 2004,
- Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Celja, Raba tal in razporeditve dejavnosti, izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 599/01-04.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
- (1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
- (2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
- Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja;
- ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2;
- Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
- Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje);
- Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
- Javne naprave, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
- RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje;
- Zavod za varstvo narave, OE Celje;
- Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi spomladi 2008.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor spremembe PA je pobudnik, Martin Lilija, Iršičeva 5, Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, če bo potrebna, izdelavo PA ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik PA.
8. člen
Končne določbe
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00019/2007-4200 DZ
Celje, dne 17. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost