Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 461-40/99 Ob-30584/07 , Stran 7421
1. Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče, po razpisni dokumentaciji, v lasti Občine Jesenice: parc. št. 615/1, stavba v izmeri 355 m2 in dvorišče v izmeri 1.010 m2, k.o. Jesenice. Izhodiščna cena za zemljišče je določena na m2 in znaša 49 EUR, skupaj tako 66.885,00 EUR. Cena ne vključuje davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Kupec je tako dolžan nositi tudi vse stroške sklenitve pravnega posla. Zemljišče je naprodaj kot celota (možna je tudi enotna ponudba več ponudnikov za celotno zemljišče – soglasna fizično razdelitev zemljišča na več delov ali ustanovitev solastnine), izjema je v primeru, da predkupni upravičenec ne uveljavlja predkupne pravice (glej razpisno dokumentacijo). 2. Predmet tega javnega zbiranja ponudb ni poslovna stavba, ki je zgrajena na predmetnem zemljišču in je v lasti Gradbinca d.d. – v stečaju. Vse dodatne informacije glede poslovne stavbe ponudniki lahko dobijo pri stečajnem upravitelju Gradbinca d.d. – v stečaju (Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana). 3. V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter fizične osebe, ki so državljani RS oziroma držav članic EU. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice«, in sicer na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja. 3. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene za predmetno zemljišče. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št. 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-46104007, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 4. Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični podatki o zemljišču, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje. 5. Rok za zbiranje ponudb: zadnji dan za oddajo ponudb je 3. 12. 2007 do 12. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 6. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega razpisa ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, tel. 04/58-69-280.

AAA Zlata odličnost