Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5204. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Radeče, stran 14152.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v nadaljevanju ZPNačrt, ter 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) je župan Občine Radeče dne 6. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Radeče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Občina Radeče je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju: SPRO) in Prostorskega reda Občine Radeče (v nadaljevanju: PRO) na podlagi Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
OPN bo predstavljal nov temeljni strateški in izvedbeni prostorski akt, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev. OPN Radeče bo nadomestil del vsebine dosedanjih prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter vsebino prostorskih ureditvenih pogojev.
1.1. Ocena stanja
Priprava občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) je nadaljevanje postopka, priprave SPRO in PRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu, ki ga je vodila Občina Radeče.
Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
- program priprave za SPRO Radeče (Uradni list RS, št. 106/04, 14/06),
- prva prostorska konferenca za SPRO Radeče dne 6. 12. 2005),
- pridobitev smernic za SPRO Radeče (februar-maj 2006).
Po odločbi MOP št. 354-09-234/2005, z dne 14. 7. 2005, je bilo potrebno za pripravo SPRO Občine Radeče izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe SPRO in PRO Občine Radeče, na varovanih območjih (narave). Postopek se nadaljuje v skladu s 16. členom ZPNačrt.
Za nadaljnji potek priprave OPN se upošteva postopek priprave, določen v 98. členu ZPNačrt. Upoštevajo se tudi pojasnila in priporočila Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP št. 0071-44-2006) z dne 10. 4. 2007.
1.2. Razlogi
Razlog za pripravo OPN Občine Radeče je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07 (v nadaljevanju: ZPNačrt). V skladu s 95. členom ZPNačrt mora občina v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN.
Predloga SPRO in PRO Občine Radeče še nista bila javno razgrnjena, zato se skladno z 98. členom ZPNačrta nadaljuje postopek priprave novega prostorskega akta OPN na podlagi določil tega zakona. Nadaljnji postopek bo potekal kot priprava enovitega dokumenta OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
Pravna podlaga za pripravo OPN so ob ZPNačrtu še podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. Območje in vsebina prostorskega načrta
OPN občine Radeče se izdela za celotno območje občine.
OPN vsebuje grafični in tekstualni del, ki se izdela v digitalni in analogni obliki. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za naselje Radeče (v nadaljevanju: UN).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo študije, analize in strokovne podlage, izdelane in uporabljene v postopku priprave SPRO in PRO.
3.1 Izdelane strokovne podlage:
- Analiza stanja in teženj (Savaprojekt d.d., Krško, avgust 2005)
- Analiza razvojnih pobud (Savaprojekt d.d., Krško, september 2006)
- Projekcija prebivalstva in stanovanj na območju občine Radeče, Strokovne podlage za vključitev v planske in izvedbene akte občine Radeče (RC planiranje, d.o.o., Celje, 1998)
- Analiza naselij s predlogi za razvoj (Savaprojekt d.d., Krško, september 2007)
- Študija ranljivosti okolja (Savaprojekt d.d., Krško, junij 2006)
- Strategija prostorskega razvoja Občine Radeče - vizija razvoja (Savaprojekt d.d., Krško, januar 2007)
- Urbanistična zasnova Radeč - delovno gradivo (Savaprojekt d.d, Krško, marec 2007).
3.2 Kot strokovne podlage za pripravo UN se upoštevajo strokovne podlage za UZ naselja Radeče, izdelane v postopku priprave SPRO.
3.3 Pri izdelavi strokovnih podlag so upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO. Pridobitev novih smernic za strateški del OPN ni potrebna. Po objavi sklepa se nosilce urejanja prostora, ki so podali smernice za SPRO, zaprosi le za izdajo smernic za izvedbeni del OPN.
3.4 Izdelava variantnih rešitev za OPN ni potrebna.
3.5 Za pripravo OPN Radeče in strokovnih podlag pripravljavec pridobi ažurne geodetske podlage v merilu 1:5000 (DKN in DTN). Za izdelavo obveznih podlag pa pripravljavec pridobi geodetske načrte v ustreznem merilu.
Če se bo v postopku priprave OPN Občine Radeče izkazalo, da je potrebno na nivoju OPN podrobneje preveriti strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja, bo pripravljavec pridobil dodatne strokovne preveritve in rešitve.
4. Faze in roki za pripravo prostorskega načrta
4.1 Pri določitvi postopka priprave OPN se upoštevajo določila ZPNačrt ter pojasnila in priporočila MOP št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007.
4.2 Upoštevaje zaključene faze dela iz druge točke tega člena, vsebuje priprava OPN naslednje faze in roke izvedbe le-teh:
+-------------------------------------------+------------------+
|Faze                    |        Rok|
+-------------------------------------------+------------------+
|Sklep o izdelavi OPN            |   oktober 2007|
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava Sklepa o izdelavi OPN        |   oktober 2007|
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic na podlagi osnutka OPN |      40 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Usklajevanje osnutka OPN z MOP       |      60 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPN in    |      60 dni|
|okoljskega poročila (OP)          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Mnenje o ustreznosti OP - MOP       |      30 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava sklepa o javni razgrnitvi      |      15 dni|
|dopolnjenega osnutka            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Javna obravnava z javno razgrnitvijo    |      40 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Preučitev pripomb in priprava stališč do  |      30 dni|
|podanih pripomb na OPN in OP        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Prva obravnava OPN na OS          |      15 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Pisno posredovanje stališč do pripomb,   |      15 dni|
|potrditev stališč in seznanitev javnosti  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga OPN za pridobitev mnenj |      45 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Posredovanje MOP za pridobitev mnenj    |      15 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobivanje mnenj - MOP          |      75 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPN     |      45 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Posredovanje usklajenega predloga ministru |      10 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Sklep ministra               |      30 dni|
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem usklajenega predloga OPN na seji  |      15 dni|
|OS                     |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava OPN v Uradnem listu RS       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
Predvideni roki za pripravo OPN se uskladijo s sprejetjem podzakonskih aktov oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki so dali smernice in podajo mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
5.1 Nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice in strokovne podlage za SPRO na podlagi ZUreP-1 in bodo zaprošeni za izdajo smernic za izvedbeni del OPN, so:
(1) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, 1000 Ljubljana (smernice za razvoj poselitve),
(2) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (smernice za ohranjanje narave),
(3) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (smernice za ohranjanje narave),
(4) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Direktorat za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (smernice s področja voda),
(5) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (smernice za področje energetike),
(6) Ministrstvo za gospodarstvo, Enota Maribor, Direktorat za podjetništvo in konkurenco, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (smernice za razvoj podjetništva),
(7) Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana (smernice za področje transporta in skladiščenje zemeljskega plina),
(8) ELES Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (smernice za področje prenosa električne energije),
(9) Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (smernice za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena),
(10) Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
(11) Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor (smernice za razvoj železniškega prometa),
(12) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 55, 1000 Ljubljana (smernice za zaščito in reševanje pred nesrečami, ki predstavljajo največjo nevarnost),
(13) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 56, 1000 Ljubljana,
(14) Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice (smernice za področje gozdarstva lokalnega pomena),
(15) Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
(16) Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
(17) Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.
5.2. Nosilci urejanja prostora, ki bodo poleg zgoraj navedenih zaprošeni za izdajo smernic za OPN (strateški in izvedbeni del), so:
(18) Komunala d.o.o., Titova 107, 1433 Radeče,
(19) Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
(20) Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
(21) Mobitel d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljubljana,
(22) Strokovne službe Občinske uprave Občine Radeče, Ul. Milana Majcna 1, 1433 Radeče (smernice s področja lokalnega prometnega omrežje in komunalne oskrbe),
(23) Ribiška družina Radeče, Hotemež 30, 1433 Radeče.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrta podajo mnenje k predlogu OPN v 30 dneh od prejema vloge MOP.
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
Na podlagi izdelanega predloga OPN pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora MOP.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Finančna sredstva za pripravo OPN Radeče in pripravo strokovnih podlag so zagotovljena v proračunu Občine Radeče.
7. Veljavnost sklepa
Sklep o začetku priprave OPN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Radeče pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor RS in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem spletu.
Št. 350-4/2007
Radeče, dne 6. novembra 2007
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost