Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice, stran 14160.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 78/96).
2. člen
V 1. členu se v prvem odstavku doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»dislocirani oddelki v KS Tepanje, Žiče, Zbelovo, Jernej in Špitalič«
3. člen
V 16. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok (Uradni list RS, št. 78/96) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 9 (devet) članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- trije predstavniki delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.«
Spremeni se tretji odstavek, ki se glasi:
»V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske otroke oziroma izobraževalnega programa oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih, v katerih so organizirane enote vrtcev, morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot, enot vrtcev.«
4. člen
V 17. členu se doda nova, 19. alineja, ki se glasi:
»- svet zavoda obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, svet staršev in sindikat.«
5. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku dodata dve novi, dvajseta in enaidvajseta alineja, ki se glasita:
»- ravnatelj zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov.«
6. člen
V 19. členu se v drugem odstavku spremeni besedilo, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.«
Spremeni se tretji odstavek 19. člena, ki se glasi:
»Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje vzgojiteljskega zbora,
- mnenje lokalne skupnosti ter
- mnenje sveta staršev.«
Spremeni se peti odstavek 19. člena, ki se glasi:
»Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če vzgojiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
Doda se nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda vrtca. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, vzgojiteljski zbor ter svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«
7. člen
V 24. členu se v drugem odstavku doda nova, sedma alineja, ki se glasi:
»- vzgojiteljski zbor daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja.«
8. člen
V 27. členu se spremeni besedilo, ki se glasi:
»Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.«
9. člen
V 34. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
- daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela,
- daje soglasje k zaključnemu računu.«
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2007
Slovenske Konjice, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti