Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5179. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic, stran 14113.

Na podlagi 7. točke 129. člena, 194. člena in 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
1. člen
V 2. členu Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06) se črta točko (b).
V točki (h) se na koncu stavka pika nadomesti s podpičjem ter doda nova točka (i), ki se glasi: "(i) kreditna institucija v tretjem odstavku 13. člena.".
2. člen
Za 2. členom se doda nov člen, ki se glasi:
"2.a člen
(Opredelitev drugih pojmov)
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) "investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz prvega odstavka 14. člena ZBan-1, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
(b) "institucije" so kreditne institucije, investicijska podjetja, investicijska podjetja iz primernih tretjih držav iz Priloge V in priznane klirinške hiše ter borze iz Priloge II sklepa o tržnih tveganjih.".
3. člen
V prvem pododstavku drugega odstavka 3. člena se besedilo "zunaj bilančne postavke" nadomesti z besedilom "vrednost zunaj bilančne postavke, zmanjšana za oblikovane rezervacije".
V drugem pododstavku drugega odstavka 3. člena se besedilo "Poglavju V" nadomesti z besedilom "oddelku 5.3". Besedilo "5.3.5. podpoglavja" se nadomesti z besedilom "pododdelka 5.3.5".
4. člen
V točki (c) drugega odstavka 8. člena se črta besedilo "ali skupine povezanih oseb".
5. člen
V točki (l) drugega odstavka 12. člena se besedilo "z nizkim tveganjem" nadomesti z besedilom "z zelo nizkim ali nizkim tveganjem". Na koncu točke se pred podpičjem doda besedilo", razen v primeru zunaj bilančnih postavk z zelo nizkim tveganjem iz točke (m) tega odstavka".
6. člen
V drugem pododstavku prvega odstavka 13. člena se besedilo "z 69. členom" nadomesti z besedilom "s tretjim in četrtim poglavjem".
7. člen
V točki (b) prvega odstavka 14. člena se beseda "manj" nadomesti z besedilom "ne več".
Črta se tretji odstavek.
8. člen
V točki (d) šestega odstavka 18. člena se besedilo "31. novembra" nadomesti z besedilom "30. novembra".
9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost