Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 110-14/2007-2 Ob-30741/07 , Stran 7415
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB3, v nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v Območni enoti Ljubljana za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri, – najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z visoko strokovno izobrazbo, – strokovni izpit za inšpektorja, – strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), – vozniški izpit B kategorije, – znanje uradnega jezika; Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje izjave: – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, – pisno izjavo kandidata o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen, – pisno izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, iz katere je razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen, – pisno izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije, – pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo kandidata, da soglaša, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in kadre Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru se lahko izjemoma za inšpektorja ob sklenitvi delovnega razmerja imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva na področju graditve objektov, – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o graditvi objektov, zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi, – izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela, – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora ter – nudenje strokovne pomoči. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu inšpektor III, z možnostjo napredovanja v naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, na naslovu Vilharjeva cesta 33 ter na terenu. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora. Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za javno upravo in v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-14/2007« na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti