Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5198. Odlok o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice, stran 14138.

Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 - uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. seji dne 24. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa podeljevanje koncesije kot oblike zagotavljanja lekarniške dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice in postopek, način, pogoje in merila za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti.
2. člen
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo Občina Moravske Toplice na svojem območju zagotavlja z oddajanjem koncesij zasebnikom.
3. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme sklep o zagotavljanju lekarniške dejavnosti na določenem območju Občine Moravske Toplice z oddajo koncesije na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije.
4. člen
V sklepu o zagotavljanju lekarniške dejavnosti z oddajo koncesije se določi območje opravljanja lekarniške dejavnosti in prostori za opravljanje dejavnosti, kolikor prostore zagotavlja Občina Moravske Toplice.
5. člen
Predmet koncesije je izvajanje lekarniške dejavnosti, s katero se zagotavlja preskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
6. člen
Koncesija se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja in začne veljati z dnem izdaje odločbe. Izvajati pa se lahko prične po podpisu pogodbe o koncesiji, vendar najkasneje 1 leto po podpisu le-te.
II. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
7 člen
Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti se podeli na podlagi javnega razpisa.
8. člen
Postopek podelitve koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na določenem območju Občine Moravske Toplice, opredeljenem v sklepu Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, se začne na podlagi sklepa župana.
9. člen
V sklepu o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti se določi:
- območje opravljanje lekarniške dejavnosti;
- prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti, kolikor prostore zagotavlja Občina Moravske Toplice;
- rok za pripravo razpisne dokumentacije;
- besedilo javnega razpisa;
- rok za objavo javnega razpisa in kje se javni razpis objavi;
- naloge občinskih organov v zvezi z javnim razpisom;
- naloge strokovne komisije.
10. člen
Za vodenje postopka javnega odpiranja ponudb, strokovnega pregleda prispelih ponudb in medsebojne primerjave ponudb v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem odlokom, župan imenuje strokovno komisijo.
11. člen
Strokovno komisijo sestavljajo člani in predsednik, ki ga določi župan. Člani komisije so lahko delavci občinske uprave ali zunanji strokovnjaki.
12. člen
O svojem delu komisija pripravi poročilo, ki se vroči pristojnemu upravnemu organu občine za podelitev koncesije.
13. člen
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine z odločbo, v soglasju z ministrstvom pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem mnenju lekarniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Zoper izdano odločbo je v roku 15 dni od prejema le-te možna pritožba na župana.
14. člen
Po pravnomočnosti odločbe župan in koncesionar skleneta pogodbo o izvajanju koncesije, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti, pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati svojo dejavnost, začetek izvajanja koncesije, razloge in rok za odpoved pogodbe, razloge za odvzem koncesije in morebitna sredstva, ki jih za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotavlja koncedent.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
15. člen
Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti se lahko podeli posamezniku, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
- ima opravljen strokovni izpit;
- obvlada slovenski jezik;
- mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
- ima zagotovljene ustrezne prostore za opravljanje dejavnosti, kolikor prostore ne zagotavlja Občina Moravske Toplice;
- ima zagotovljene ustrezne kadre in opremo;
- ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil delovno razmerje;
- prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti;
- predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije;
- izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti.
IV. MERILA ZA PODELITEV KONCESIJE
16. člen
Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti se podeli na podlagi naslednjih meril:
- število delovnih mest;
- opravljanje še drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko opravlja lekarna;
- obratovalni čas;
- delovna doba vodje lekarne (v lekarniški dejavnosti);
- višina ponujene najemnine (kolikor se bo dejavnost opravljala v prostorih v lasti Občine Moravske Toplice.
17. člen
Posamezna merila se upoštevajo na naslednji način:
- število delovnih mest 30 točk;
- opravljanje še drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko opravlja lekarna 30 točk;
- obratovalni čas 20 točk;
- delovna doba vodje lekarne (v lekarniški dejavnosti) 10 točk;
- višina ponujene najemnine (kolikor se bo dejavnost opravljala v prostorih v lasti Občine Moravske Toplice) 10 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril in način izračuna točk se določi v razpisni dokumentaciji.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
18. člen
Pravice in obveznosti koncesionarja so naslednje:
- da opravlja dejavnost, za katero mu je podeljena koncesija v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi odloka in pogodbe o koncesiji;
- da prodaja storitve in zdravila ter oblikuje cene zanje v skladu z veljavnimi predpisi;
- da opravlja druge dejavnosti, ki jih določa tretji odstavek 2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
- da izvaja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije;
- da na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega organa omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
- da občinski upravi Občine Moravske Toplice predloži finančne dokumente in poročilo o izvajanju lekarniške dejavnosti za preteklo leto;
- vsako leto do 31.3. poravna koncesijsko dajatev za predhodno leto;
- dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za izvajanje lekarniške javne službe;
- da zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
- da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje predmetne dejavnosti.
19. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu za opravljanje lekarniške dejavnosti po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 2% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjenih z izvajanjem lekarniške dejavnosti.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek proračuna občine.
20. člen
Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar ali koncedent.
Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s prodajo svojih storitev. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje javne službe.
21. člen
Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe po preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 ur na teden. Poslovni čas lekarne potrdi pristojni občinski upravni organ.
VI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
22. člen
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti odvzame pristojni upravni organ občine z odločbo, če:
- koncesionar v enem letu po podpisu pogodbe ne začne opravljati lekarniške dejavnosti;
- je poslovanje lekarne prekinjeno ali prepovedano za več kot šest mesecev;
- se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
- je koncesionarju s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
- pridobi koncesionar koncesijo za opravljanje dejavnosti na drugem območju;
- koncesionar ne opravlja lekarniške dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji;
- v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so ugotovljene med odpravljenim nadzorom;
- se koncesionar odpove koncesiji.
23. člen
Koncedent in koncesionar lahko kadarkoli sporazumno razvežeta sklenjeno pogodbo, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Koncesionar lahko brez utemljenega razloga koncesijo odpove s 6 mesečnim odpovednim rokom.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
24. člen
Opravljanje lekarniške dejavnosti koncesionarja se nadzira v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v tem odloku oziroma v koncesijski pogodbi, pa opravlja koncedent.
25. člen
Koncesionar mora omogočiti nadzor nad njegovim delom s strani koncedenta kot tudi s strani pristojnih organov, ki opravljajo nadzor nad delom zdravstvenih delavcev s ciljem zagotavljanja strokovnosti.
26. člen
Koncedent lahko kadarkoli da pobudo Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, Lekarniški zbornici Slovenije, ZZZS oziroma pristojnim organom, da pri koncesionarju opravijo ustrezen nadzor v skladu z zakonom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Že obstoječa koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice se podaljša za obdobje, za katero se podeljuje koncesija po tem odloku, za kar se sklene aneks k obstoječi pogodbi.
V aneksu se koncesionarju naloži tudi plačevanje koncesijske dajatve v skladu s tem odlokom.
IX. VELJAVNOST ODLOKA
28. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-01/07-2
Moravske Toplice, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost