Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 410-39/20076-1503 Ob-30751/07 , Stran 7422
1. Predmet projektnega poziva in oblika dejavnosti Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projektov samostojnih kulturnih delavcev in drugih posameznikov, ki bodo izvedeni kot založniški projekti. Občina bo sofinancirala projekte v obliki pokrivanja dela stroškov tiskanja. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet tega projektnega poziva, znaša 8.000,00 EUR. 3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. 4. Rok za prijavo: rok za prijavo prične teči 16. novembra 2007 in se zaključi 26. novembra 2007. 5. Pogoji sofinanciranja Na javni poziv se lahko prijavijo posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost in predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev: – da imajo sedež oziroma stalno ali začasno bivališče v Občini Kočevje, – da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, – da se predlagani projekt nanaša na Kočevje, Kočevsko in njeno prebivalstvo. Vse vloge, ki ne bodo oddane v predpisanem roku, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, bodo zavržene. 6. Merila projektnega poziva Predlagatelj posameznega projekta ustreza merilom tega poziva, če: – trajneje, vsaj že eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklih dveh letih je poleg redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt); – je prepoznaven v lokalnem kulturnem prostoru in/ali v slovenski javnosti. Predlagani projekt ustreza merilom tega poziva, če: – bo izveden v letu 2007; – je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena; – resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.; – bo dostopen javnosti; – ima uravnoteženo finančno shemo odhodkov in prihodkov; – ima realno finančno konstrukcijo (iz prijave je razvidno, da je projekt izvedljiv glede na razpoložljive vire). 7. Uporaba meril Projekte bo presojala in ocenjevala posebna strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali merilom tega poziva. 8. Vsebina prijave: predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih, ki jih dobite ves čas trajanja poziva v času uradnih ur na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. 9. Način prijave Pisne vloge na originalnih obrazcih morajo biti predložene na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, do 15. novembra 2007 v zaprtih ovojnicah z naslovom pošiljatelja in s pripisom »Javni poziv Kultura 2007, Založniška dejavnost – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure v vložišču Občine Kočevje. 10. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi in uporabi meril iz tega poziva. Predlagatelji projektov bodo o izidu poziva obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije. Z izbranimi predlagatelji projektov bo župan Občine Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju. 11. Informiranje kandidatov Informacije in navodila za sodelovanje pri pozivu dobijo kandidati v času uradnih ur na Občini Kočevje, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Kontaktna oseba: Majda Lindič, tel. 01/893-82-18, e-mail: kultura-sport@obc-kocevje.si.

AAA Zlata odličnost