Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5213. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dela naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja, stran 14165.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je župan Občine Zreče sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dela naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje obstoječega PUP-a se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89, Uradni list RS, št. 45/00, 37/05 in popravek 58/06) v nadaljevanju besedila: PUP za dele naselij.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij je pobuda podjetja Smash d.o.o., Kajuhova ulica 60 a, Slovenska Bistrica, da želi zgraditi večstanovanjski objekt na zemljišču parc. št. 925/5, k. o. Zreče. V skladu z obstoječim PUP-om za dele naselij obravnavano zemljišče delno sega v območje PUP 11/2 in delno v PUP 11/2. Celotno obravnavano zemljišče pa bo spremembi v celoti vključeno v PUP 11/1. Zato je potrebna korekcija zarisa območje PUP 11/1 in PUP 11/2 ter določitev gradnje večstanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 925/5, k. o. Zreče, znotraj območja PUP 11/1.
2. člen
(predmet, programsko izhodišče, območje)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij je definiranje oblikovanja meril, pogojev in ukrepov za realizacijo posegov v prostor ter pripravo prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo možna konkretna umestitev načrtovane gradnje na obravnavano območje.
Glede na programska izhodišča bodo opredeljeni pogoji za urbanistično ureditev s prometno in komunalno infrastrukturo ter arhitekturno oblikovanje objekta.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev se nahaja v k.o. Zreče in obsega zemljišče parc. št. 925/5, 929, 1389/1, 1329/2, vse k. o. Zreče.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Za pripravo PUP-a za dele naselij se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru smernic ter njihovih zahtev in drugih podatkov, izdelajo potrebne strokovne podlage, na podlagi katerih se izdelajo strokovne rešitve.
4. člen
(roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
- sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij - november 2007,
- objava sklepa v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu in obvestilo MOP,
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij,
- poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic - 30 dni,
- analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij,
- glede na odločitev MOP-a izdelava okoljskega poročila,
- javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij - 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve,
- javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka z evidentiranjem vseh pisnih pripomb - 30 dni,
- priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve in javne obravnave,
- objava stališč na svetovnem spletu in na krajevno običajen način,
- oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij na podlagi stališč,
- poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenja - 30 dni,
- v primeru potrebne izdelave okoljskega poročila odločitev MOP-a,
- pridobitev mnenj in priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij,
- obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu,
- objava odloka v Uradnem listu RS.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
- Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
- Unior d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, toplotna energija,
- JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske Konjice,
- Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica,
- Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
- Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
- Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
- Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
- Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ti pridobijo v postopku.
6. člen
(obveznosti financiranja priprave)
Pripravljalec sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij je Občina Zreče.
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev PUP-a za dele naselij krije investitor Smash d.o.o., Kajuhova ulica 60 a, Slovenska Bistrica.
7. člen
(objava sklepa priprave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35053-0001/2007 1
Zreče, dne 8. novembra 2007
Župan
Občine Zreče
Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost