Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5199. Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske Toplice, stran 14140.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 12., 21., 25. in 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Zakona o prekrških - uradno prečiščeno besedilo (ZP 1 - UPB3, Uradni list RS, št. 70/06) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. seji dne 24. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNI DEL
Splošne določbe
1. člen
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev« v Občini Moravske Toplice (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Javna služba iz prvega odstavka tega člena obsega upravljanje pokopališč, njihovo vzdrževanje in čiščenje, vodenje pokopaliških katastrov, oddajanje grobnih prostorov v najem, organizacijo pogrebov in pogrebnih svečanosti, prevoze pokojnikov, pogrebno službo izven rednega delovnega časa ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakonom in drugimi predpisi v okvir obravnavane javne službe.
(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi, na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.
Dejavnost »urejanja in vzdrževanja pokopališč«
2. člen
(1) Dejavnost »urejanja in vzdrževanja pokopališč« obsega zlasti:
- upravljanje pokopališč kot objektov javne infrastrukture,
- vzdrževanje urejenosti zelenih površin, poti in ostalih objektov na pokopališču,
- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega na pokopališču,
- vzdrževanje mrliških vežic in ostale pokopališke infrastrukture,
- vzpostavitev in vodenje pokopališkega katastra,
- oddajanje grobnih prostorov v najem,
- vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor ne gre za izvrševanje javnih pooblastil,
- vodenje katastra komunalnih naprav na pokopališčih,
- izdelava predloga programa urejanja in obnove ter širitve pokopališč objektov in naprav,
- izdajanje soglasij za postavitev nagrobnih spomenikov, odnosno za druga kamnoseška ali zidarska dela,
- opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom,
- zaračunavanje storitev (najemnine, vpisnine, soglasja, potrdila ipd.).
(2) Dejavnost »pogrebnih storitev« obsega zlasti:
- organizacijo pogrebov in izvajanje pogrebnih svečanosti,
- izkop, pripravo in zasutje grobov ter zaščito sosednjih grobnih prostorov s prvo ureditvijo groba,
- zagotovitev uporabe mrliške vežice s spremljajočimi objekti,
- prekope in ekshumacije,
- izvajanje pogrebne službe izven rednega delovnega časa,
- obveščanje lokalne skupnosti,
- ureditev žalnega ambienta za krsto ali žaro,
- urejanje predpisane dokumentacije za: prevoz, upepelitev in prevzem žar, pokop ter refundacije dela pogrebnih stroškov,
- čuvanje umrlih v mrliških vežicah,
- ugotavljanje pravilnosti dokumentov za dovolitev pokopa in izdaja dokumentov za dovolitev pokopa in prevzem žar,
- delo s pokojniki, prevozi pokojnikov znotraj in izven območja občine in države,
- opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom,
- zaračunavanje storitev.
(3) Poleg zgoraj naštetih nalog v okviru javne službe je dolžan izvajalec javne službe zagotavljati tudi druge storitve, ki so v zvezi s pogrebno dejavnostjo ter urejanjem in vzdrževanjem pokopališč.
(4) Uporaba nalog je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji, pri čemer se upošteva specifika pokopališča.
Pokopališča, na katerih se izvaja javna služba
3. člen
(1) Pokop se opravi na pokopališču, ki pripada okolišu pokopališča, na katerem je imel umrli stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: matični okoliš). Če so podani posebni pogoji iz tega odloka, se pokop lahko opravi na drugem pokopališču.
(2) Na območju Občine Moravske Toplice se nahajajo naslednja pokopališča, ki se urejajo s tem odlokom, s pripadajočimi matičnimi okoliši:
- pokopališče Andrejci,
- pokopališče Bogojina,
- pokopališče Bukovnica,
- pokopališče Ivanci,
- pokopališče Filovci,
- pokopališče Ivanovci,
- pokopališče Krnci,
- pokopališče Martjanci,
- pokopališče Moravske Toplice,
- pokopališče Suhi vrh - Gornji Moravci,
- pokopališče Motvarjevci,
- pokopališče Noršinci,
- pokopališče Berkovci,
- pokopališče Čikečka vas,
- pokopališče Ivanjševci I, II,
- pokopališče Pordašinci,
- pokopališče Prosenjakovci,
- pokopališče Središče,
- pokopališče Ratkovci,
- pokopališče Lončarovci,
- pokopališče Kančevci I, II,
- pokopališče Sebeborci,
- pokopališče Fokovci,
- pokopališče Selo I, II,
- pokopališče Tešanovci,
- pokopališče Vučja Gomila,
- pokopališče Mlajtinci,
- pokopališče Lukačevci.
(3) Izvajalec mora vsakomur pod enakimi pogoji omogočiti vstop in gibanje na območjih pokopališč, in sicer v času, ki je določen s splošnimi pogoji poslovanja izvajalca na posameznem pokopališču.
(4) Pokopališča, na katerih se izvaja javna služba so objekti v javni rabi - javna površina, objekti gospodarske javne infrastrukture, s statusom grajenega javnega dobra.
Uporabniki
4. člen
(1) Uporabniki »pogrebnih storitev« so praviloma tiste fizične ali pravne osebe, ki naročijo oziroma plačajo posamezne pogrebne storitve.
(2) Uporabniki storitev »urejanja in vzdrževanja pokopališč« so predvsem najemniki grobnih prostorov (v nadaljevanju: najemniki). Najemnik grobnega prostora je lahko samo ena oseba.
(3) Najemniki so praviloma svojci pokojnika ali njegovi zakoniti zastopniki, oziroma tiste osebe, ki jih kot take določajo zakoni ali drugi predpisi. V primeru spora med več osebami, odloči o najemniku, skladno z zakonom, izvajalec.
(4) V položaj najemnika lahko s soglasjem dotedanjega najemnika vstopi katerakoli druga oseba. V primeru, če najemnik umre ali izgubi opravilno sposobnost, ali najemnik pravna oseba preneha obstajati, vstopi nerazdelno (solidarno) v najemno razmerje njegov dedič ali zakoniti zastopnik oziroma pravni naslednik pravne osebe. V primeru spremembe najemnika se, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, sklene nova pogodba.
(5) Najemnik je dolžan izvajalca javne službe tekoče obveščati o spremembah svojega naslova. V primeru kršitve prejšnjega stavka, ne more izvajalec, zaradi predpisov o varovanju osebnih podatkov, prevzeti nobene odgovornosti. Novi najemnik je ob prevzemu vloge najemnika po določilih prejšnjega odstavka dolžan sam poskrbeti za sklenitev nove pogodbe o najemu.
(6) V dvomu, oziroma do pravnomočne rešitve spora o najemniku, se za najemnika grobnega prostora šteje naročnik pogrebnih storitev iz prvega odstavka.
Pravice in obveznosti uporabnikov
5. člen
(1) Uporabniki javne službe »pogrebnih storitev« imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
- pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;
- pravico do izbire pokopališča v okvirih in po postopku, ki ga določa ta odlok;
- pravico do izbire grobnega prostora, če je to objektivno mogoče;
- pravico odločati v okviru zakona in tega odloka o načinu posameznega pokopa ter o obliki oziroma vsebini pogrebne svečanosti;
- dolžnost upoštevati navodila izvajalca javne službe v zvezi z izvajanjem pokopa in drugih pogrebnih storitev;
- dolžnost plačati posamezne storitve izvajalca javne službe ter izpolnjevati druge pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz tega odloka in splošnih pogojev poslovanja;
- pravico do pritožbe na pristojne organe.
(2) Najemniki grobnih prostorov imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
- dolžnost upoštevati splošne pogoje posameznega pokopališča,
- pravico urejati notranji obod grobnega prostora skladno s tem odlokom in splošnimi pogoji,
- pravico postaviti nagrobni spomenik, in sicer v skladu s tem odlokom ter na podlagi pridobljenega dovoljenja izvajalca javne službe,
- dolžnost plačati najemnino za grobni prostor in izpolnjevati druge obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemne pogodbe,
- pravico do sklenitve najemne pogodbe za grobni prostor,
- dolžnost skrbeti za red in vzdrževanje grobnega prostora v skladu s tem odlokom,
- najemnik grobnega prostora mora sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova,
- odlagati odpadke v za to določene posode in kontejnerje za odpadke,
- postaviti in odstraniti nagrobni spomenik le v soglasju z upravljavcem pokopališča oziroma spremeniti arhitektonsko zasnovo grobnega prostora samo v skladu z načrtom razdelitve pokopališča,
- betonske in druge odpadke ter materiale v zvezi s postavitvijo ali odstranitvijo spomenikov odpeljati na odlagališče izven pokopališč ali na za to urejen prostor na pokopališču,
- skrbeti za to, da ne poškodujejo grobnih prostorov,
- na pokopališču in pripadajočih objektih izražati pieteto do umrlega.
Izvajalec pogrebnih storitev
6. člen
(1) Izvajanje javne službe »izvajanje pogrebnih storitev« na pokopališčih iz 3. člena tega odloka se zagotovi s podelitvijo koncesije. Javno službo opravlja na enem pokopališču en koncesionar (v nadaljevanju: izvajalec), ki ima na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe:
- izključno pravico izvajati javno službo »izvajanje pogrebnih storitev«,
- dolžnost omogočiti na izrecno željo svojcev pokojnika pokop z drugim izvajalcem,
- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, ki mora biti skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo javno službo,
- dolžnost, da občinski upravi Občine Moravske Toplice predloži finančne dokumente in poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto,
- dolžnost, da vsako leto do 31. 3. poravna koncesijsko dajatev za predhodno leto.
(2) Javno službo »izvajanje pogrebnih storitev« opravlja izvajalec v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastila koncedenta.
(3) Izvajalec je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja, ki so predpisana z zakonom ali tem odlokom.
(4) Koncesija za izvajanje javne službe »izvajanje pogrebnih storitev« se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja in začne veljati z dnem izdaje odločbe. Izvajati pa se lahko prične po podpisu pogodbe o koncesiji, vendar najkasneje 1 leto po podpisu le-te.
(5) Izvajalec - koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu za opravljanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 2% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjenih z izvajanjem javne službe »izvajanje pogrebnih storitev«.
(6) Sredstva iz pete točke tega člena so prihodek proračuna občine.
Izvajalec urejanja in vzdrževanja pokopališč
7. člen
(1) Izvajanje javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« se na pokopališčih iz 3. člena tega odloka zagotovi s podelitvijo koncesije ali na podlagi javnega pooblastila. Javno službo opravlja na enem pokopališču en koncesionar oziroma izvajalec javne službe, ki ima na podlagi sklenjene koncesijske ustrezne pogodbe:
- izključno pravico izvajati javno službo »urejanje in vzdrževanje pokopališč«,
- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, ki mora biti skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo javno službo,
- dolžnost omogočiti krajevnim skupnostim oziroma vaškim skupnostim, da sami izvajajo določena dela na svojem pokopališču, kar se opredeli v posebni pogodbi.
(2) Javno službo »urejanje in vzdrževanje pokopališč« opravlja izvajalec v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastila koncedenta občine.
(3) Izvajalec je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja, ki so predpisana z zakonom ali tem odlokom.
(4) Koncesija oziroma javno pooblastilo za izvajanje javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja in začne veljati z dnem izdaje odločbe. Izvajati pa se lahko prične po podpisu pogodbe o koncesiji oziroma izvajanju javne službe, vendar najkasneje 1 leto po podpisu le-te.
(5) Izvajalec - koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu za opravljanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 2% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjenih z izvajanjem javne službe »izvajanje pogrebnih storitev« »urejanje in vzdrževanje pokopališč«, razen če se podeli pravica izvajanja javne službe z javnim pooblastilom.
(6) Sredstva iz pete točke tega člena so prihodek proračuna občine.
Pravice in obveznosti izvajalca
8. člen
(1) Izvajalec javne službe ima zlasti naslednje pravice in obveznosti:
- zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe;
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
- kot dober gospodarstvenik upravljati, uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet dejavnosti ali v povezavi z njo;
- oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni z javnim predpisom;
- vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo;
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
- ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
- ugotavljanje pravilnosti dokumentov za dovolitev pokopa;
- določati prostor, uro, dan ter način pokopov v sporazumu z naročnikom pokopov;
- zagotoviti zasutje groba najkasneje pol ure po končani pogrebni svečanosti;
- določati ustrezno nagrobno obeležje do postavitve nagrobnega spomenika oziroma če ta ni postavljen;
- izdajati potrebna dovoljenja, soglasja in potrdila za prevzem žar;
- spoštovati čas uporabe mrliških vežic;
- upoštevati mirovalno dobo za grobove;
- opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Posamezne storitve iz 2. člena je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost.
Pristojnosti Občinskega sveta, župana in občinske uprave
9. člen
(1) Občinski svet ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
- daje predhodno soglasje k splošnim pogojem poslovanja izvajalca v zvezi z izvajanjem javne službe,
- določa tarife za uporabo storitev javne službe.
(2) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
- odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj (tretji odstavek 6. člena, drugi odstavek 29. člena in drugi odstavek 38. člena),
- druge pristojnosti,določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem odloku občinska uprava Občine Moravske Toplice.
Pokopališki kataster
10. člen
(1) S tem odlokom se podeli javno pooblastilo za vzpostavitev in vodenje pokopališkega katastra na izvajalca javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«.
(2) Kataster vsebuje poleg podatkov, ki jih določa državni predpis, še naslednje podatke:
- o umrlih, ki so pokopani na pokopališču,
- o grobnih prostorih, v katerih so pokopani,
- o najemnikih grobnih prostorov,
- o vseh grobnih prostorih, in sicer po vrstah prostorov,
- o komunalnih napravah in vodih posameznega pokopališča.
(3) Izvajalec mora voditi kataster za vsako posamezno pokopališče posebej in sicer v tekstualni in grafični obliki ter skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Moravske Toplice. Kopijo ažuriranih podatkov izvajalec periodično, vendar najmanj enkrat letno, izroča občini, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih brezplačno izroči v celoti v last in posest občini.
(5) Izvajalec je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja varovanje v okviru varovanja osebnih podatkov oziroma poslovnih skrivnosti in jih sme dajati na vpoglede samo občini, oziroma od nje pooblaščenim nadzornim organom, ter pristojnim inšpektorjem. Posameznemu uporabniku mora izvajalec na njegovo zahtevo brezplačno omogočiti vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj.
(6) Kataster mora biti voden ažurno, prvi koncesionar, ki koncesijo pridobi v skladu s tem odlokom, pa ga je dolžan vzpostaviti v 24 mesecih od pričetka izvajanja dejavnosti.
Splošni pogoji poslovanja
11. člen
(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo, da sprejme splošne pogoje poslovanja v zvezi z izvajanjem javne službe.
(2) Splošne pogoje za opravljanje predmetne javne službe sprejme izvajalec javne službe po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Moravske Toplice.
(3) S splošnimi pogoji se upoštevaje določbe tega odloka in ostalih predpisov, ki urejajo javno službo, podrobneje določijo pravna razmerja med uporabniki javnih dobrin in izvajalcem v zvezi z izvajanjem posameznih storitev javne službe ter druga razmerja, ki jih zakon predpisuje kot vsebino pokopališkega reda.
Odgovornost izvajalca
12. člen
(1) Za izvedbo pokopov, pogrebov, pogrebnih svečanosti ter za urejanje in vzdrževanje pokopališč v skladu z določbami zakona in tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(2) Izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Moravske Toplice, uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu - zavarovanje dejavnosti.
II. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
a) Pogrebne storitve
Ravnanje s pokojnikom do pogreba
13. člen
(1) Umrli do pogreba leži na odru v mrliški vežici ali v hladilni napravi, izjemoma pa se lahko umrlega, skladno s krajevnimi običaji položi na oder na domu ali drugem uveljavljenem kraju. Če pokopališče nima mrliške vežice, lahko po dogovoru z izvajalcem javne službe leži v mrliški vežici drugega pokopališča. V stanovanjskih objektih z več kot dvema stanovanjema se mora umrli čuvati v mrliški veži.
(2) Če pogreb organizira lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega prava, se za umrlega izjemoma lahko z dovoljenjem upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve, izdanega po pridobljenem mnenju upravnega organa, pristojnega za zdravstvo, oder postavi na posebej določenem kraju izven pokopališča. Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.
(3) V primeru, če se umrli čuva doma ali v mrliški vežici izven kraja pokopa, se krsta z umrlim ali žara z upepeljenimi posmrtnimi ostanki umrlega prepelje na pokopališče, kjer se bo izvedel pokop neposredno pred pričetkom pogrebne svečanosti.
Prevoz pokojnika
14. člen
(1) Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer bo ležal do pogreba ali drug prevoz umrlega, je dovoljen le s posebej prirejenimi vozili za prevoz pokojnikov, s katerimi mora razpolagati izvajalec javne službe, oziroma na drug zakonit način.
(2) Kot javna služba po tem odloku se obravnavajo prevozi, katerih začetek in konec je na območju Občine Moravske Toplice. Prevoz umrlega iz kraja ali v kraj, ki se nahaja izven Občine Moravske Toplice, se izvede v skladu s predpisi in v dogovoru z izvajalcem javne službe pogrebnih storitev ter ob predhodni pridobitvi ustrezne dokumentacije.
(3) Prevoz pokojnika na pokopališče oziroma na kraj, kjer je zanj postavljen oder, je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi oziroma ko takšen prevoz odredi mrliški oglednik.
(4) Ravnanje s pokojnikom, za katerega obstoji sum, da ni umrl naravne smrti ali da je umrl zaradi nalezljive bolezni, se izvaja v skladu z obstoječimi predpisi.
Prijava pogreba
15. člen
(1) Po ugotovljeni smrti se pogreb prijavi izvajalcu, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
(2) Prijavo za pogreb umrlega poda njegov družinski član ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma ga je po predpisih morala vzdrževati in zanj skrbeti oziroma oseba iz tretjega odstavka 16. člena. Če takih oseb ni, pogreb prijavi delodajalec umrlega, občina, krajevna skupnost ali druga socialna oziroma zdravstvena ustanova ali organ. Prijavi je potrebno priložiti dovoljenje za pokop, ki ga izda pristojni upravni organ.
(3) Prijava za pogreb mora biti dana izvajalcu najmanj en dan pred predvidenim pokopom.
Pogreb
16. člen
(1) Pokop oziroma pogreb umrlega se opravi na pokopališču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno dejavnost, drugimi predpisi in krajevnimi običaji.
(2) V okviru možnosti, ki jih nudi zakon in ta odlok, je treba izbiro načina pokopa in pogrebnih svečanosti opraviti v skladu z voljo umrlega.
(3) Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim. Pri tem imajo prednost po vrstnem redu zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost z umrlim ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake pravne posledice kot zakonska zveza, polnoletni otroci in posvojenci, starši umrlega in drugi svojci, ki so stalno živeli z umrlim oziroma najbližji sorodnik umrlega. Če ni svojcev, odloča o načinu pokopa oziroma pogreba, v skladu s 4. členom tega odloka, plačnik storitev.
Čas pogreba
17. člen
(1) Pogreb odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pogreba. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pogreba oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pogreba odredi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega.
(2) Pogrebi so vsak dan od 8.-18. ure. Pogrebi v dela prostih dneh (nedelje in prazniki), predstavljajo storitev, ki jo je dolžan naročnik tudi dodatno plačati v skladu z veljavno tarifo.
Kraj in način pokopa
18. člen
(1) Krsta s pokojnikom se položi v klasični grob, vrstni grob ali grobišče.
(2) Upepeljeni ostanki pokojnika se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, položijo v žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču skladno s splošnimi pogoji pokopališča, zunaj pokopališča pa samo na podlagi dovoljenja pristojnega organa.
(3) Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih in ob izpolnitvi zakonsko določenih pogojev.
Prekop in ekshumacija
19. člen
Prekopi in ekshumacije se opravljajo na podlagi določb zakona in drugih državnih predpisov, ki jih urejajo.
Pogrebna svečanost
20. člen
(1) Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni značaj. Pogrebno svečanost je potrebno voditi v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi, vodi pa jo v soglasju z svojci pokojnika, vodja pogrebne svečanosti, ki ga določi izvajalec javne službe.
(2) O pogrebni svečanosti je izvajalec dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na drug krajevno običajen način.
(3) Če je taka želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev, se pogrebna svečanost opravi v družinskem krogu, lahko tudi brez objave po drugem odstavku tega člena.
(4) Po volji umrlega ali svojcev se lahko opravi anonimen pokop. Anonimen pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo upepeljenih posmrtnih ostankov na posebej določenem prostoru brez označbe imena umrlega, brez prisotnosti svojcev in javnosti.
Kraj pogrebne svečanosti
21. člen
(1) Pogrebna svečanost se praviloma opravi na pokopališču, kjer bo pogreb.
(2) Če je sestavni del pogrebne svečanosti verski obred, se njegov del lahko opravi v verskem objektu.
Potek pogrebne svečanosti
22. člen
(1) Pogrebna svečanost se začne z dvigom in prenosom pokojnika z odra, konča pa z zasutjem groba oziroma zaprtjem žarne niše.
(2) Opravila iz prvega odstavka in odvoz oziroma prenos krste ali žare v pogrebnem sprevodu ter položitev krste oziroma žare v grob praviloma izvedejo pogrebniki izvajalca javne službe. Pogrebniki so lahko tudi drugi, po predhodnem dogovoru z izvajalcem javne službe. Vsi pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.
Pogrebni sprevod
23. člen
(1) Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, s pokojnikovega doma, če tam leži pokojnik, ali z določenega prostora pred vhodom na pokopališče. Začetek pogrebne svečanosti se naznani z zvonjenjem ali na drug, krajevno običajen način.
(2) Razpored v sprevodu in pogrebna svečanost se izvedeta na krajevno običajen način in v skladu z voljo pokojnika in njegovih svojcev (drugi in tretji odstavek 16. člena tega odloka).
(3) Pri prečkanju kategorizirane javne ceste, uporabi javne ceste in sploh glede na druge udeležence v prometu, je za varnost udeležencev sprevoda ter drugih udeležencev v cestnem prometu dolžan poskrbeti izvajalec. Izvajalec v primeru potrebe zaprosi pristojne organe za sodelovanje pri zagotavljanju prometne varnosti.
Sestavine pogrebnih svečanosti
24. člen
(1) Po volji pokojnika oziroma uporabnika lahko pogrebna svečanost vsebuje poslovilne nagovore, verski obred, živo izvedbo ustrezne glasbe ali predvajanje glasbenih posnetkov ob začetku svečanosti, med njo in ob odprtem grobu ter druge vsebine.
(2) Ob pogrebnih svečanostih za pokojnikom, državljanom Republike Slovenije, mora izvajalec zagotoviti zastavonošo z državno zastavo z žalnim trakom, ki sodeluje v pogrebnem sprevodu in se ob zaključku pogrebne svečanosti pokloni pokojniku.
(3) Ob pogrebih tujih državljanov zastavonoša nosi črno zastavo.
(4) Pri pogrebnih svečanostih se ne sme uporabljati tujih zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbolov brez posebnega dovoljenja upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve, lahko pa se uporabijo verski simboli s tem, da se upoštevajo splošna moralno-etična načela.
(5) Če je bil umrli član društva ali združenja, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci in podobno), se člani društva s temi običaji lahko vključijo v pogrebne svečanosti na podlagi dogovora z izvajalcem in ob upoštevanju splošnih moralno-etičnih načel.
(6) Če pri pogrebni svečanosti v skladu s predpisi sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar sta odgovoren izvajalec in vodja strelske enote.
(7) Izvajalec javne službe je dolžan na željo svojcev pokojnika zagotoviti civilni poslovilni nagovor.
(8) Vsi udeleženci pogrebnih svečanostih morajo na območju pokopališča spoštovati določila predpisov, ki določajo pokopališki red ter veljavne splošne pogoje za upravljanje pokopališča, na katerem se svečanost odvija.
Posebne obveznosti izvajalca
25. člen
(1) Takoj po zaključku pogrebnih svečanosti mora izvajalec grob zasuti in ga začasno primerno urediti.
(2) Če uporabnik javne službe ni znan in nihče ne zagotavlja plačila pogrebnih svečanosti, niti se ne zagotavlja verski obred, je izvajalec dolžan zagotoviti najmanj predvajanje žalne glasbe ob dvigu z odra oziroma začetku prevoza ali prenosa h grobu in uporabo zastav v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 24. člena tega odloka.
Pogrebna služba izven rednega delovnega časa
26. člen
Izvajalec javne službe »pogrebne storitve« je dolžan zagotoviti dosegljivost izvajalcev storitev 24 ur na dan.
Stroški
27. člen
(1) Stroške pogreba ali prekopa morajo poravnati oseba, ki je naročila pokop ali prekop.
(2) V primeru, ko stroške pogreba poravna občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
(3) Stroške ekshumacije poravna naročnik.
Financiranje, programi javne službe in poročanje
28. člen
(1) Pogrebne storitve se financirajo iz plačil za storitve, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavno tarifo v svojem imenu in za svoj račun. Pogrebne storitve se lahko financira tudi na druge načine, če je tako določeno z odlokom.
(2) Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom, pri čemer pa morajo biti upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene na državni ravni.
(3) O določitvi in spreminjanju tarife na predlog župana odloča Občinski svet Občine Moravske Toplice na osnovi obrazložitve, ki jo pripravi izvajalec.
(4) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.
(5) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
(6) Podrobnejša vsebina programov ter poročila o poslovanju iz prejšnjih odstavkov se določi v koncesijski pogodbi.
b) Urejanje in vzdrževanje pokopališč
Zagotovitev možnosti pokopa
29. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti pod splošnimi pogoji možnost pokopa vsakega umrlega, ki je imel tik pred smrtjo stalno prebivališče na območju matičnega okoliša pokopališča, razen v primeru, da na pokopališču ni prostih grobnih prostorov. V slednjem primeru je dolžan zagotoviti pokop na katerem od drugih pokopališč v občini.
(2) Izvajalec javne službe lahko oziroma pod pogoji iz prejšnjega odstavka mora, skladno s splošnimi pogoji, dovoliti pokop umrlega, ki ni imel stalnega prebivališča na matičnem območju pokopališča. Prav tako mora zagotoviti pokop neidentificirane osebi, ki je umrla na območju, za katerega je pokopališče namenjeno.
Grobni prostor
30. člen
(1) Pokop pokojnika se opravi v grobni prostor.
(2) Na posameznih pokopališčih so lahko naslednje vrste grobnih prostorov:
- enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi in grobnice (klasični grobovi);
- vrstni grobovi;
- grobišča;
- žarni grobovi;
- prostor za anonimne pokope;
- prostor za raztrositev pepela.
(3) Minimalne in maksimalne dimenzije posameznih vrst grobnih prostorov kakor tudi druge predpisane lastnosti (glede oblike in izgleda posameznih grobnih prostorov) se določijo v splošnih pogojih poslovanja.
(4) Izvajalec javne službe mora imeti izdelan načrt razdelitve pokopališča na pokopališčne oddelke in grobne prostore.
Najem grobnega prostora
31. člen
(1) Grobne prostore daje v najem izvajalec javne službe. Vsebina najemnega razmerja se upoštevajoč ta odlok in splošne pogoje poslovanja, določi s pogodbo, ki jo v pisni obliki skleneta najemnik in izvajalec javne službe (pogodba).
(2) V pogodbi mora biti zlasti določeno: opredelitev grobnega prostora (vrsta in številčna označitev po katastru), čas njegove uporabe oziroma rok veljavnosti pogodbe, oblika, konstrukcija in velikost nagrobnega spomenika, določila o odstranitvi nagrobnega spomenika in o opustitvi grobnega prostora oziroma njegovi predaji na razpolago izvajalcu zaradi neizpolnjevanja določil odloka in drugih predpisov oziroma zaradi drugih razlogov ter ostale obveznosti in pravice najemodajalca in najemnika skladno z določili odloka in veljavno zakonodajo.
(3) Natančno vsebino pogodbe o najemu opredeljujejo splošni pogoji poslovanja, ki jih sprejme izvajalec. Splošni pogoji so priloga in sestavni del pogodbe.
Ravnanje izvajalca v primeru opustitve grobnega prostora
32. člen
(1) Z opuščenimi grobnimi prostori razpolaga izvajalec javne službe.
(2) Šteje se, da je grobni prostor opuščen, če je pogodba o najemu prenehala veljati, ker najemnik ni predlagal njenega podaljšanja, kakor tudi v drugih primerih, ko pride do prenehanja pogodbe o najemu iz razlogov na strani najemnika, če so kot taki predpisani v splošnih pogojih poslovanja.
(3) V primeru prenehanja veljavnosti najemne pogodbe, je dolžan najemnik v roku šestih mesecev odstraniti nagrobni spomenik.
(4) Če kljub osebno vročenemu pisnemu opozorilu najemnik obveznosti iz prejšnjega odstavka ne izvede tudi v naknadno določenem roku, izvajalec na krajevno običajen način objavi, da bo po preteku enega leta od objave ravnal, kot da je grobni prostor opuščen, ter po preteku roka odstrani nagrobni spomenik oziroma nadomesti ploščo na žarnem grobnem prostoru s ploščo brez napisov ter prostor odda drugemu najemniku.
(5) Izvajalec javne službe je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov in jih shraniti. Najdene predmete mora izvajalec izročiti upravičencu oziroma občini.
Dostopne poti
33. člen
Primarne dostopne poti morajo biti na pokopališčih široke najmanj 80 cm.
Začasno nagrobno obeležje
34. člen
V času od pokopa umrlega do postavitve nagrobnega spomenika postavi izvajalec pogrebnih storitev, na stroške najemnika na grobni prostor oziroma na žarni grobni prostor ustrezno nagrobno obeležje.
Mirovalna doba grobnega prostora
35. člen
Pokop umrlih se opravi po vrstnem redu prostih grobnih prostorov. Minimalna mirovalna doba grobnega prostora je 10 let. Pogoji za morebitni naslednji pokop v grobni prostor v njegovi mirovalni dobi se skladno z zakonom določijo s splošnimi pogoji pokopališča.
Način vzdrževanja grobnih prostorov
36. člen
(1) Grobne prostore so dolžni najemniki redno vzdrževati v skladu s sprejetimi splošnimi pogoji pokopališča in pogodbo o najemu.
(2) Najemnik in izvajalec se lahko pogodbeno dogovorita o drugačnem načinu vzdrževanja grobnega prostora.
Odstranjeni nagrobni spomeniki in druga obeležja
37. člen
Izvajalec z grobnih prostorov odstranjene nagrobne spomenike ali obeležja začasno shranjuje v prostoru za shranjevanje nagrobnih spomenikov in obeležij. Te predmete občasno na pobudo izvajalca pregleda in oceni strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed strokovnjakov z različnih področij. Predmeti, ki nimajo umetnostne, zgodovinske, monumentalne ali druge vrednosti, se uničijo, ostali pa trajno shranijo v lapidariju.
Ravnanja obiskovalcev pokopališč
38. člen
(1) Na območju pokopališča je prepovedano:
- nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobnih prostorih;
- odlaganje pokopaliških odpadkov izven za to določenih mest;
- odlaganje nepokopaliških odpadkov;
- druge vrste onesnaževanja pokopališča;
- vodenje živali na pokopališče, razen službenih psov in psov vodnikov za slepe;
- vožnja s kolesom in drugimi vozili po pokopališču, razen z delovnimi stroji izvajalca ali pogrebne službe;
- hoja po vzdrževanih delih grobnih prostorov in pokopališča, poškodovanje nagrobnih spomenikov ter drugih obeležij in znakov, ki se nahajajo na pokopališču;
- trganje zelenja in cvetja na drugih grobovih;
- odtujevanje predmetov s drugih grobnih prostorov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
(2) Zidarska, kamnoseška ali druga dela, ki se izvajajo z namenom ureditve grobov, kakor s tem povezani prevozi se lahko izvajajo le z dovoljenjem izvajalca javne službe, skladno s splošnimi pogoji poslovanja.
(3) Upravljavec pokopališča oziroma tisti, ki vodi pogrebne svečanosti, povzročitelja nedovoljenih dejavnosti na to opozori pred začetkom pogrebnih svečanosti.
Financiranje
39. člen
(1) Urejanje in vzdrževanje pokopališč se financira iz:
- najemnin za grobne prostore;
- proračuna;
- drugih virov.
(2) Izhodiščne tarife, ki so diferencirane po vrstah in velikosti grobnih prostorov in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom, pri čemer pa morajo biti upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene na državni ravni. O določitvi in spreminjanju tarife odloča občinski svet na obrazložen predlog izvajalca.
(3) Najemnino za grobni prostor plačuje najemnik letno. Najemnina se zaračuna praviloma do šestega meseca v letu za tekoče leto in so jo najemniki dolžni plačati skladno z izstavljenim računom.
(4) Kolikor se Pogodba sklene v drugi polovici leta, se račun za najem grobnega prostora izstavi praviloma v mesecu decembru.
III. DRUGE DOLOČBE
Nadzor nad izvajanjem javne službe
40. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe po tem odloku izvaja nadzorni odbor. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe.
Organ nadzora
41. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi Medobčinska inšpekcija in redarstvo, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških, ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
Prekrški
42. člen
(1) Z globo 600,00 EUR, se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
- ne dovoli pokopa umrlega na pokopališču, čeprav so za to prosti grobni prostori (8. člen);
- ne vodi evidence in katastrov, predpisanih z 8. členom in s prvim odstavkom 10. člena ali jih ne vodi na predpisan način (8. in 10. člen);
- ne vzdržuje javnih površin ter drugih objektov in naprav na pokopališču (8. člen);
- ne zagotovi ustrezne prometne varnosti udeležencev pogrebnega sprevoda in drugih udeležencev v prometu na kategorizirani javni cesti (tretji odstavek 23. člena);
- kot izvajalec v pogrebnih svečanostih uporabi ali dopusti uporabo tujih zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbolov brez predpisanega posebnega dovoljenja (četrti odstavek 24. člena);
- ne zagotovi minimalne vsebine pogrebnih svečanosti (drugi odstavek 25. člena);
- ne uporablja veljavnih tarif (28. in 39. člen);
- nima izdelanega načrta razdelitve pokopališča na oddelke in grobne prostore (30. člen).
(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Prekrški
43. člen
Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
- v naknadno določenem roku izvajalca ne odstrani nagrobnega spomenika, vertikalno ali talno ploščo (četrti odstavek 32. člena);
- postavi na grobnem polju nagrobni spomenik oziroma obeležje v nasprotju z dovoljenjem izvajalca oziroma brez njegovega dovoljenja oziroma v nasprotju s pogodbo o najemu;
- ne vzdržuje grobnega prostora (36. člen);
- krši določila 38. člena.
Prekrški
44. člen
(1) Z globo 1000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
- ne izvede pokopa, pogreba oziroma pogrebnih svečanosti v skladu z določili tega odloka;
- opravi pokop oziroma upepelitev brez listine o prijavi smrti ali preveritve dejanskega nastopa smrti po pooblaščeni osebi;
- ne zagotovi trajnega in neprekinjenega delovanja pogrebne službe.
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Roki
45. člen
Izvajalec javne službe mora sprejeti splošne pogoje poslovanja in zagotoviti za vsako pokopališče izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobne prostore v štiriindvajsetih mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Izvajalec javne službe
46. člen
Izvajalec javne službe »izvajanje pogrebnih storitev« na območju Občine Moravske Toplice se izbere na podlagi javnega razpisa.
47. člen
Pravica izvajanja javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« na območju Občine Moravske Toplice se na podlagi javnega pooblastila podeli Javnemu komunalnemu podjetju Čista narava d.o.o., Tešanovci 32 B, ki je oproščeno plačila koncesijske dajatve.
Prenehanje veljavnosti
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje Občine Moravske Toplice prenehajo uporabljati določbe Odloka o pokopališkem redu na območju M. Sobota iz leta 1978.
Uveljavitev odloka
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-07/07-2
Moravske Toplice, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost