Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5219. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008
5220. Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
5221. Uredba o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe
5222. Uredba o določitvi prekrškov in sankcij zanje za kršitve določb Uredbe 1228/2003/ES
5223. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Sklepi

5244. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Države Izrael v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

5224. Pravilnik o odškodninah na področju veterinarstva
5225. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
5226. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
5245. Pravilnik o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo

USTAVNO SODIŠČE

5227. Odločba o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01)
5228. Sklep o sprejemu ustavne pritožbe in o zadržanju izvedbe volitev v 18. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet (območja občin Koper, Izola in Piran).

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5229. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji
5246. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
5247. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije

OBČINE

Bohinj

5230. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za Triglavski narodni park v Občini Bohinj

Celje

5231. Cenik zemeljskega plina za posamezne tarifne skupine
5232. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dravograd

5233. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd

Podlehnik

5234. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik

Rogašovci

5235. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci

Sežana

5236. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Sežana
5237. Sklep o nadaljevanju priprave PUP za mesto Sežana – vzhod
5238. Sklep o nadaljevanju priprave PUP za mesto Sežana – zahod
5239. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove mesta Sežana
5240. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Sežana

Sveti Jurij ob Ščavnici

5241. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
5242. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šmarješke Toplice

5243. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Šmarješke Toplice

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti