Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 216/2007 Ob-30898/07 , Stran 7416
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve z dne 14. 6. 2007 ter številka 010/2006-SA z dne 2. 7. 2007) Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostih delovnih mest: 1. Namestnika direktorja v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj deset let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – pomoč direktorju pri organizaciji in vodenju delovanja agencije; – pomoč direktorju pri vodenju in koordiniranju dela na področju razvoja podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacije, spodbujanje TNI ter splošnih pravnih in finančnih zadev; – pomoč direktorju pri oblikovanju poslovne politike in ukrepih za njeno izvajanje; – pomoč direktorju pri pripravi predlogov večletnih in letnih programov in finančnega načrta agencije; – opravlja druge naloge po navodilu direktorja, ki so v skladu s predpisi in splošnimi akti agencije. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu namestnika direktorja. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 2. Sekretarja v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – pomoč pri pripravi dokumentacije javnih razpisov s področja evropskih strukturnih skladov; – izvajanje razpisov za koriščenje sredstev evropskih strukturnih skladov; – usklajevanje in koordiniranje pri pripravi javnih razpisov z evropskimi in slovenskimi institucijami, pristojnimi za izvajanje in kontrolo koriščenja sredstev iz evropskih strukturnih skladov; – koordinacija in usklajevanje dela skrbnikov projektov znotraj agencije, ki so sofinancirani z evropskimi strukturnimi sredstvi; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu sekretarja. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 3. Sekretarja – vodja sektorja v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – vodenje in organiziranje dela v sektorju; – vodenje koordinacije aktivnosti na področju spodbujanja TNI in internacionalizacije; – priprava predlogov ukrepov za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI; – sodelovanje pri pripravi strateških usmeritev in spodbujevalnih ukrepov na področju internacionalizacije podjetij znotraj MG in z drugimi partnerji; – pripravljanje srednjeročnega in kratkoročnega trženjskega načrta; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu sekretar – vodja sektorja. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 4. Podsekretarja v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – strokovna, organizacijska in logistična podpora delujočim PSG in ustanavljanje novih PSG; – organizacija izobraževanja za mednarodno poslovanje; – promocija ponudbenih možnosti; – pripravljanje, koordiniranje, organiziranje in izvedba poslovno prodajnih delegacij; – pripravljanje in koordiniranje izdelave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv na delovnem področju; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu podsekretarja. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 5. Višjega svetovalca I v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Službi za skupne zadeve (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog pri obveščanju javnosti in medijev o delu agencije in dogajanjih na področjih, ki jih pokriva; – izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog za predstavitev dejavnosti javne agencije; – organiziranje in pripravljanje novinarskih konferenc; – priprava gradiv za medije in sporočil za javnost; – urejanje, pripravljanje in izdaja biltenov, brošur, zloženk in drugega informativnega in promocijskega gradiva; – opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 6. Višjega svetovalca I v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Službi za skupne zadeve (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – vodenje in koordiniranje dela na finančno računovodskem delovnem področju; – koordiniranje in pripravljanje predloga finančnega načrta; – koordiniranje izvrševanja finančnega načrta; – kontroliranje realizacije odhodkov; – koordiniranje priprave letnega poročila o realizaciji finančnega načrta za agencijo ter priprava zaključnega računa; – pripravljanje poročila o porabi sredstev za potrebe agencije; – opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 7. Višjega svetovalca I v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za podjetništvo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – izvajanja programa Razvoj inovativnega okolja: vzpostavitev Centra za inovativnost in konkurenčnost; – razvijanje specializiranih podpornih storitev za razvoj in spodbujanje inovacij in – inovativnosti v podjetjih; – razvijanje modelov usposabljanja za podjetja in svetovalce; – vzpostavljanje sodelovanja z mednarodnimi institucijami na tem področju za prenos znanja in dobrih praks; – izvajanje javnih razpisov; – opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 8. Višjega svetovalca II v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj pet let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – pripravljanje predlogov ukrepov za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI; – izvajanje in organizacija promocijskih predstavitev; – izvajanje storitev za potencialne tuje investitorje (priprava odgovorov na povpraševanje potencialnih tujih investitorjev, organizacija obiska, vzdrževanje stikov, svetovanje v zvezi z administrativnimi ovirami); – izvajanje storitev v postinvesticijskem obdobju (vzdrževanje stikov, pomoč pri širitvi, pomoč pri iskanju strokovnjakov); – svetovanje tujim investitorjem in podjetjem v tuji lasti glede pridobivanja finančnih spodbud; – opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 9. Višjega svetovalca III v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj štiri leta delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – organizacija izobraževanja za mednarodno poslovanje; – promocija ponudbenih možnosti; – priprava, koordiniranje, organiziranje in izvedba poslovno prodajnih delegacij; – strokovna, organizacijska in logistična podpora delujočim PSG in ustanavljanje novih PSG; – opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec III. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 10. Svetovalca II v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – vzdrževanje informacijskih baz za tuje investitorje; – izvajanje storitev za potencialne tuje investitorje (priprava odgovorov na povpraševanje potencialnih tujih investitorjev, organizacija obiska, vzdrževanje stikov, svetovanje v zvezi z administrativnimi ovirami); – izvajanje storitev v postinvesticijskem obdobju (vzdrževanje stikov, pomoč pri širitvi, pomoč pri iskanju strokovnjakov); – izvajanje postopka za izbiro izvajalca Raziskave med podjetji s tujim in mešanim kapitalom ter spremljanje izvajanja; – opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 11. Svetovalca II v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora – v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – organizacija izobraževanja za mednarodno poslovanje; – promocija ponudbenih možnosti; – priprava, koordiniranje, organiziranje in izvedba poslovno prodajnih delegacij; – opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 12. Svetovalca II v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – strokovna, organizacijska in logistična podpora delujočim PSG in ustanavljanje novih PSG; – organizacija izobraževanja za mednarodno poslovanje; – promocija ponudbenih možnosti; – priprava, koordiniranje, organiziranje in izvedba poslovno prodajnih delegacij; – opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom. lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 13. Svetovalca II v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za podjetništvo (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – izvajanja programa Razvoj podjetniškega okolja; – izvajanje vavčerskega svetovanja in usposabljanja; – koordiniranje mreže izvajalcev programa; – izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje neposrednih spodbud podjetjem; – promocija programa; – opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem ali doktoratom znanosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi drugo znanje in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se skladno z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat mora oddati prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z oznako »Za javni natečaj za prosto delovno mesto« in navedbo delovnega mesta, za katerega kandidat kandidira, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS in v dnevnem časopisu Delo. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja posreduje Larisa Dražumerič Istenič po tel. 01/589-18-71.

AAA Zlata odličnost