Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 66305-167/2007/3 Ob-30895/07 , Stran 7397
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, ko se žrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz zatečenih okoliščin in vsebuje: – ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, – psihološko pomoč, – pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, – prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, – pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore otrokom žrtvam, – svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – ostale ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije, – osveščanje mladih in osebja, ki dela z mladimi, o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem jeziku, v nakladi 15 000 izvodov. III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 35.000,00 EUR v letu 2008 in 35.000,00 EUR v letu 2009. Za vsako posamezno proračunsko leto bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z izvajalcem sklenilo posebno pogodbo. Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, proračunska postavka 4070 – Nevladne organizacije na področju otroka in družine. IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: celoten projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2009, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva dodeljena za leto 2008 morajo biti porabljena do 31. 12. 2008, sredstva dodeljena za leto 2009 pa do 31. 12. 2009. V. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje: 1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije; 2. projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. Krizne namestitve se izvajajo predvsem v Republiki Sloveniji, stroški povezani z izvajanjem projekta, pa lahko nastanejo tudi izven ozemlja Republike Slovenije če so upravičeni; 3. projekt se izvaja po načelu nepridobitnosti; 4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), (dokazilo – za fizične osebe potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; za zavode ali gospodarske družbe izpisek o registraciji iz sodnega registra, za verske skupnosti potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, za društva odločba upravne enote o registraciji in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, prva stran temeljnega akta in izvleček temeljnega akta iz katerega je razvidna njegova dejavnost oziroma naloge); 5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za krizne namestitve, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo izvajala krizna namestitev ali izpolnjena razpisna dokumentacija, če se namešča na drugačen način); 6. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 7. imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta iz vseh virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 8. uporabnicam ali uporabnikom projekta (t. i. žrtvam trgovine z ljudmi) zagotavljajo 24-urno dosegljivost po telefonu. 24-urna dosegljivost uporabnicam in uporabnikom, se lahko zagotavlja tudi v okviru drugih programov istega izvajalca (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 9. predložijo letne računovodske izkaze za leto 2006 (izkaz uspeha in bilanco stanja, ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov, je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni organ izvajalca; 10. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno potrdilo sodišča); 11. zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu, smeri socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 3 leti delovnih izkušenj (prvi strokovni delavec). V primeru povečanega obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije programa. Drugi delavec je lahko zaposlen preko podjemne pogodbe. Zanj je zahtevana izobrazba po 69. členu Zakonu o socialnem varstvu (dokazilo – fotokopija dokazila o izobrazbi in fotokopija delovne knjižice za prvega in drugega strokovnega delavca); 12. strokovna delavca iz točke 11. nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in nista bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (dokazilo – izjava zaposlenega oziroma potrdilo o nekaznovanosti); 13. zoper strokovna delavca iz točke 11. tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – izjava zaposlenega oziroma potrdilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica); 14. zagotavljajo sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje z državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 15. zagotavljajo sodelovanje z drugimi NVO pri urejanju statusa krizno nameščenim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, kot tudi prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki se odločijo za sodelovanje z organi odkrivanja in pregona v predkazenskem in kazenskem postopku. (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 16. zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji). VI. Merila za izbor projekta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o izbiri izvajalca in višini sredstev. 1. Usposobljenost izvajalca: Ocenjuje se izkušnje izvajalca pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja. V primeru, da ima izvajalec dve leti ali več neprekinjenih izkušenj pri delu na zgoraj navedenih področjih prejme 4 točke, v primeru, da ima eno leto izkušenj prejme 2 točki, v primeru, da nima izkušenj pa 0 točk. 2. Delovne izkušnje: Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru, da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika. 3. Usposobljenost kadra: Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 6 točk, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno 2 točki. a) Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 10 ur prejme vloga 0 točk, nad 10 do 20 ur 1 točko, nad 20 ur do 40 ur 2 točki in nad 40 ur maksimalno 3 točke. Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 3 točke. b) Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko. Za drugega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 1 točko. Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja. 4. Višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca: Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 6 točk. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih vlagatelj navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške dela 6 točk, ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške dela, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Vlagatelj naj v razpisni dokumentaciji navede izhodiščni količnik za prvega strokovnega delavca. 5. Višina materialnih stroškov za izvajanje programa: Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 4 točke. Ocenjuje se višina materialnih stroškov za izvajanje programa, ki jih vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi materialnimi stroški 4 točke, ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na odstopanje od najnižjih materialnih stroškov za izvajanje programa, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Višina materialnih stroškov ne sme presegati 20% višine postavljene cene stroškov dela za prvega strokovnega delavca, pri čemer materialni stroški za izvajanje programa ne smejo biti nižji od 2.100.00 EUR. V primeru nižje postavljenih materialnih stroškov, se vloga izloči iz nadaljnjega postopka. Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 15.000 izvodov ne sme presegati zneska 1.500,00 EUR. Stroški izdelave zloženke se ne upoštevajo v materialnih stroških iz prejšnjega odstavka, vendar morajo biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji. 6. Cena oskrbnega dne v primeru krizne namestitve: Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 6 točk. Ocenjuje se cena oskrbnega dne v primeru oskrbe krizne namestitve, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer vloga z najnižjo ceno krizne namestitve prejme 6 točk, ostale vloge pa sorazmerno manj, točk glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Cena oskrbnega dne za krizno namestitev ne sme biti nižja od 40,00 EUR. 7. Sofinanciranje programa: Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 2 točki. Ocenjuje se višina sofinanciranja programa iz drugih virov. Vloga z najvišjim virom sofinanciranja projekta prejme 1 točko, ostale vloge pa sorazmerno manj točk glede na vlogo, ki ima najvišji vir sofinanciranja projekta, pri čemer vloga, ki nima sofinanciranja prejme 0 točk. Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) dosegel višje število točk. Poleg navedenih meril mora izvajalec projekta v prijavi obvezno navesti: – način in možnost pravnega svetovanja žrtvam trgovine z ljudmi, – način telefonskega svetovanja in dosegljivost za žrtve, – svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – opis načina varovanja, v primeru krizne namestitve, kadar bi bilo to potrebno, – finančno konstrukcijo projekta. Izvajalec mora tudi obvezno navesti na kakšen način bo zagotavljal krizno namestitev, in izpolniti finančno konstrukcijo projekta z vsemi zahtevanimi podatki, sicer bo vloga izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. VII. Način sofinanciranja projekta: 1. Stroški dela V projektu se praviloma zagotovljajo sredstva za financiranje stroškov dela za enega zaposlenega delavca (prvi strokovni delavec). Izvajalec lahko v projektu 24-urno telefonsko dosegljivost zagotavlja tudi s stalno pripravljenostjo prvo zaposlenega delavca. Za drugega delavca (drugi strokovni delavec) se bodo zagotovila sredstva samo za dejansko opravljene ure na projektu. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo. 2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta Krizne namestitve bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne navedenega v razpisni dokumentaciji. Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: namestitev, prehrano, prevajalske storitve in tolmačenje, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Financirane bodo samo tiste prevajalske storitve, ki so dogovorjene z naročnikom, prevajalske storitve nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred uradnimi organi RS ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev, in sicer na podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki so priloga zahtevka za izplačilo. Ostali utemeljeni materialni stroški, bodo financirani na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predloženem zahtevku ministrstvu. Izdelava in distribucija zloženke bo sofinancirana na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predloženem zahtevku ministrstvu. V ta namen bo izvajalec programa zadolžen za produkcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih populacij. V kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja. VIII. Oblika in obvezna vsebina vloge: 1. Ponudniki morajo vlogo oddati na predpisanem obrazcu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2008 in v letu 2009, sicer bo vloga izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno spreminjati. 2. Popolna vloga vsebuje naslednje elemente: A) izpolnjena prijava na razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2008 in v letu 2009, z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem obrazcu in s prilogami; B) računovodske izkaze za leto 2006 (izkaz uspeha in bilanca stanja); C) pisni izjavi o tem, da zaposlena iz točke V/11 tega razpisa nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da nista bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; D) pisni izjavi o tem, da proti zaposlenima iz točke V/11 tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; E) fotokopija dokazila o izobrazbi za prvega in drugega strokovnega delavca v projektu; F) fotokopija delovne knjižice za prvega in drugega strokovnega delavca v projektu; G) fotokopije dokazil o dodatni strokovni usposobljenosti za prvega in drugega strokovnega delavca v projektu; H) fotokopije dokazil o izkušnjah izvajalca s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja; I) v primeru, da izvajalec nima šifre 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) priloži prvo stran temeljnega akta in izvleček temeljnega akta iz katerega je razvidna njegova dejavnost oziroma naloge). IX. Naročnik bo pridobil po uradni dolžnosti naslednje dokumente oziroma potrdila: – potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; izpisek o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, odločba upravne enote o registraciji. – obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA iz 4. točke V. splošnega pogoja, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovne delavce, – dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. X. Rok, do katerega morajo biti oddane vloge: 1. Pisne vloge z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družini in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni razpis za projekt oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2008 in v letu 2009«. Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelj in njegov naslov! 2. Rok za oddajo vlog je 10. 12. 2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 3. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na vsaki pošiljki označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obveščeni o izidu javnega razpisa: 1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. 2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo ponudnik lahko vložil pritožbo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila o izbiri. XII. Razpisna dokumentacija Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2008 in v letu 2009) na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi. Vlagatelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, ki jih mora naročnik prejeti najkasneje do 6. 12. 2007. Naročnik bo objavil odgovore na uradni spletni strani ministrstva http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/, pod rubriko javna naročila/javni razpisi, kjer je bil objavljen javni razpis. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2008 in 2009«. Kontaktni osebi v zvezi s predmetom javnega razpisa sta: Marjeta Ferlan Istinič, (tel. 01/369-77-62) in Gordana Možina Florjanc (tel. 01/369-75-32), v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 10. ure.

AAA Zlata odličnost