Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30583/07 , Stran 7421
1. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 3179/1 k.o. Vipava v izmeri 401 m2. Izklicna cena znaša 14.040,00 evrov. Prodaja se po načelu videno-kupljeno. Ponudniki morajo pisne ponudbe oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom: »Ne odpiraj - odkup parcele št. 3179/1 v Vipavi«. 2. Rok za zbiranje ponudb je 10 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Ponudniki morajo pred potekom roka položiti varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Vipava, št. 01336-0100014675. Tistim, ki s ponudbo na razpisu ne bodo uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 3. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino (najmanj v višini izklicne cene). 4. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi navesti svoje podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, št. transakcijskega računa in naslov banke za vračilo varščine). 5. Ponudbi je treba priložiti izjavo o državljanstvu, priglasitveni list (sam. podjetniki), izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ter potrdilo o plačani varščini. 6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. 7. Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe, sicer se pogodba razdre. 8. Predpisane davčne dajatve na promet z nepremičninami (20%), stroške v zvezi s pripravo zemljiškoknjižnega predloga in vpisom v zemljiško knjigo plača kupec. 9. Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta prodaje so dostopni na tel. 05/364-34-10.

AAA Zlata odličnost