Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 478-55/2007 Ob-31051/07 , Stran 7409
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih dražb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Predmet prodaje: Objekti in zemljišča 1. Objekt v nekdanji vojašnici Trnovo (večji nastanitveni objekt, ki ga je uporabljal Urad za begunce), Občina Ilirska Bistrica, parc. št. 825/32, posl. st. v izmeri 1.054 m2, parc. št. 825/123, dvorišče v izmeri 5852, k.o. Trnovo, ZKV 470. a) V območju predkupne pravice: Občina Ilirska Bistrica. b) Izhodiščna cena: 491.000,00 EUR. 2. Objekt z zemljiščem v nekdanji vojašnici Trnovo (nepremičnina se nahaja ob večjem nastanitvenem objektu, ki ga je uporabljal Urad za begunce) parc. št 825/116, dvorišče v izmeri 2.866 m2, parc. št. 825/118, dvorišče 929 m2, parc. št. 825/33 posl. st. v izmeri 162 m2 ZKV 470, k.o. Trnovo, ZKV 470. a) V območju predkupne pravice: Občina Ilirska Bistrica. b) Izhodiščna cena: 142.000,00 EUR. 3. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/1, posl. st. v izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 16.713 m2, parc. št. 2071, posl. st. v izmeri 5.241 m2, parc. št. 2072, posl. st. v izmeri 1.966 m2, in 1 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče v izmeri 1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas. a) Vrsta varovanega območja: objekti in okoliši objektov, ki so posebnega pomena za obrambo. b) Izhodiščna vrednost: 1.550.000,00 EUR. 4. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/2, dvorišče v izmeri 8.591 m2, parc. št. 2076, posl. st. v izmeri 87 m2, parc. št. 2077, posl st. v izmeri 84 m2, parc. št. 2078, posl. st. v izmeri 559 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas. a) Vrsta varovanega območja: objekti in okoliši objektov, ki so posebnega pomena za obrambo. b) Izhodiščna vrednost: 336.000,00 EUR. 5. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc. št. 2069/4, dvorišče v izmeri 3.157 m2, parc. št. 2068, posl. st. v izmeri 852 m2, 1 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče v izmeri 1.010 m2 ZKV 1044, k.o. Nova vas. a) Vrsta varovanega območja: objekti in okoliši objektov, ki so posebnega pomena za obrambo. b) Izhodiščna vrednost je 304.000,00 EUR. 6. Zemljišča z objekti v nekdanji vojašnici Ribnica, parc. št. 935/83 poslovna stavba v izmeri 783 m2, parc. št. 935/84 posl. stavba v izmeri 782 m2, parc. št. 935/85 poslovna stavba v izmeri 1.228 m2, parc. št. 935/169 dvorišče v izmeri 4181 m2, zelenica v izmeri 701 m2, zelenica v izmeri 711 m2, k.o. Ribnica, ZKV 546. a) Izhodiščna vrednost je 313.000,00 EUR. 7. Poslovni prostori v objektu B, Ul. heroja Šaranoviča 27–29, Maribor, št. 6, 7 in 8 v I. nad. (prazno) v izmeri 66,09 m2, objekta parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. a) Izhodiščna cena: 32.500,00 EUR. 8. Poslovna prostora v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor, št. 1 in 2 v kleti (prazno) v izmeri 280,24 m2, objekta parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. a) Izhodiščna cena: 150.000,00 EUR. 9. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča, Maribor, št. 9 v mansardi objekta (prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc. št. 422/12, 422/25, k.o. Melje. a) Izhodiščna cena: 171.000,00 EUR. 10. Nekdanja stražnica Sotina, Sotina 76 a, Rogašovci v Prekmurju, parc. št. 894 v izmeri 798 m2 in parc. št. 895 v izmeri 1.610 m2 in parc. št. 896/2 njiva v izmeri 347 m2 vse v ZKV 198, k.o. Sotina. a) Varovanje in omejitve: Krajinski park Goričko. b) Izhodiščna cena: 13.800,00 EUR. 11. Nekdanja stražnica Ocinje, Serdica 50, Občina Rogašovci v Prekmurju, parc. št. 110, st. stavba v izmeri 177 m2, dvorišče v izmeri 584 m2, travnik v izmeri 1.188 m2, igrišče v izmeri 147 m2, skupaj 2,96 m2, ZKV 243, k.o. Serdica. a) Varovanje in omejitve: Krajinski park Goričko. b) V uredtveno poselitvenem območju. c) Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. 12. Nekdanja stražnica Stroški vrh, parc. št. 2852 pašnik v izmeri 2.619 m2, ZKV 34, k.o. Čepinci. a) Varovanje in omejitve: Krajinski park Goričko. b) Izhodiščna cena: 13.100,00 EUR. 13. Nekdanja stražnica Čepinci v Občini Šalovci, v Prekmurju, parc. št. 708, pašnik v izmeri 803 m2, parc. št. 709, dvorišče v izmeri 1.014 m2, v ZKV 34, vse k.o. Čepinci. a) Varovanje in omejitve: Krajinski park Goričko. b) Izhodiščna cena: 59.000,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin: 1. Interesenti za nakup: v zvezi z organizacijo ogledov objektov in zemljišč od zaporedne št. 10–13 smo dosegljivi na tel. št. 01/471-13-15, sicer pa na tel. št. 01/471-21-46 ali 01/471-28-39 oziroma 041/397-954 od 19. 11. 2007 do 30. 11. 2007 med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javnih dražb: 1. Nepremičnina, se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno in stroške notarskih storitev plača kupec. 3. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: Od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 500,00 EUR, – od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR za 2.000,00 EUR, – od 150.000,00 EUR do 500.000,00 EUR za 4.000,00 EUR, – od 500.000,00 EUR naprej za 5.000,00 EUR. 4. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-40000000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-40000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti dražitelji, ki bodo do 3. 12. 2007 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 4. 12. 2007« predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te. 8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 11. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 4. 12. 2007 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 61, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti