Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1466. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1467. Uredba o spremembah uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1468. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA
1469. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1470. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1471. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor
1472. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

Sklepi

1473. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
1474. Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin
1475. Sklep o imenovanju častnega konzula v Taškentu
1476. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Taškentu

MINISTRSTVA

1477. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti
1478. Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost
1479. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije
1480. Sklep o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol
1481. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2003

BANKA SLOVENIJE

1482. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1483. Navodilo o unovčevanju menic pri bankah

SODNI SVET

1484. Razpis volitev članov personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1485. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
1486. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2003

OBČINE

Beltinci

1487. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2003
1488. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci
1489. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci
1490. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Beltinci
1491. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci

Bloke

1492. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2002
1493. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2003
1494. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bloke
1495. Pravilnik o nagrajevanju uredniškega odbora

Brda

1496. Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2003
1497. Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v letu 2003

Črnomelj

1498. Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo)
1499. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2003
1500. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
1501. Odlok o območju predkupne pravice Občine Črnomelj
1502. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj

Idrija

1503. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2002
1504. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990

Kamnik

1505. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik
1506. Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Ljubno

1507. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljubno

Metlika

1508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2002
1509. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika

Mislinja

1510. Spremembe pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja

Oplotnica

1511. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003
1512. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

Prebold

1513. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold
1514. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold

Prevalje

1515. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2002
1516. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2003

Puconci

1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2002

Radeče

1518. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče

Ravne na Koroškem

1519. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2002

Razkrižje

1520. Odlok o predkupni pravici Občine Razkrižje
1521. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2002
1522. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
1523. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2003

Ribnica

1549. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje

Rogaška Slatina

1524. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002
1525. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Rogatec

1526. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2002
1527. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogatec
1528. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec
1529. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

Slovenj Gradec

1530. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Sodražica

1531. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2003

Štore

1532. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Štore za leto 2002
1533. Odlok o predkupni pravici Občine Štore
1534. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore
1535. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu

Trebnje

1536. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v VVZ Trebnje in o določitvi višine dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtcev v Občini Trebnje
1537. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje

Zavrč

1538. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2003

Žalec

1539. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2002
1540. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2003

Žiri

1541. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2003
1542. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2004

Žužemberk

1543. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o javni službi pomoči družini na domu in merilih za določanje plačila storitev
1544. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003
1545. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara
1546. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1547. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1548. Sklep o žepnini upravičencem, ki so v celoti ali deloma oproščeni plačila prispevka storitve celodnevnega institucionalnega varstva

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica
2. Preklic v seznamu zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/01, z dne 9. 7. 2001
3. Popravek sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
4. Popravek o pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja
5. Popravek odloka o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2002
6. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona v pentlji, Cikava
7. Popravek odloka o enkratni denarni pomoči
8. Popravek programa priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za ekonomsko šolo v Murski Soboti

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

23. Zakon o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o korupciji (MCKK)
24. Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS)
25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BRUPN)
26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri skladiščenju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (BHUSRN)
27. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o pomorskem prometu (BROPP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti