Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1507. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljubno, stran 4122.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na svoji 4. seji dne 13. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljubno
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek za dodelitev proračunskih sredstev Občine Ljubno za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljubno na podlagi letnega programa odbora za kmetijstvo. Sredstva se zagotavljajo z odlokom o proračunu Občine Ljubno za tekoče leto.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Ljubno se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja,
– druge ukrepe, potrebne za razvoj kmetijstva.
3. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljubno, in sicer za naslednje namene:
– sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav, telic, svinj in kobil iz kmečke reje,
– sofinanciranje klanja živine v pooblaščenih organizacijah, ki opravljajo storitve zakola živine za lastne potrebe,
– pridelovanje neoporečne hrane v skladu z varovanjem okolja,
– sofinanciranje zbiranja mleka,
– sofinanciranje analiz krme in zemlje,
– za strokovno izobraževalne naloge s področja kmetijstva,
– sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč,
– regresiranje testiranja škropilnic,
– podpora za delovanje strokovnih društev, aktivov, krožkov s področja kmetijstva,
– podpora za delno pokrivanje prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme na kmetijah,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti,
– za druge namene po sklepu Občinskega sveta občine Ljubno.
Prednost pri izvajanju ciljev razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za finančne intervencije v kmetijstvu predlaga odbor za kmetijstvo, potrdi pa ga Občinski svet občine Ljubno.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev tega pravilnika so: fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Ljubno in pravne osebe, ki delujejo na območju Občine LJubno. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo kmetije, katerih kmetovanje je edini vir preživljanja oziroma so na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja. Upravičenci za sredstva so lahko tudi aktivi, društva, krožki ter strokovne službe, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Ljubno.
Vlogo za upravičenca lahko poda tudi pooblaščena oseba.
5. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva. Višina sredstev se določi vsako leto glede na sprejet proračun Občine Ljubno.
6. člen
Razrez razdelitve sredstev za finančne intervencije pripravi odbor za kmetijstvo, sklep o razdelitvi sredstev pa sprejme Občinski svet občine Ljubno.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na podlagi in pod pogoji, določenimi z javnimi razpisi Občine Ljubno, ki morajo vsebovati:
– namen, za katerega se dodeljujejo intervencijska sredstva za vsako proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti.
8. člen
Upravičenost zahtevka, oceno in predlog za odobritev pripravita Občinska uprava občine Ljubno in odbor za kmetijstvo v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo.
9. člen
Namensko porabo sredstev spremlja občinska uprava ali od nje pooblaščena druga institucija ali organ.
10. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se med prijavo in izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev sredstev, o tem obvestiti pristojni urad.
11. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
12. člen
Občina Ljubno izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne višine proračunske postavke, določene za posamezni namen.
13. člen
Naloge, ki niso zajete v predhodnih členih in so potrebne za razvoj kmetijske politike v občini, se posebej objavijo v letnem razpisu. O višini intervencijskih sredstev v primeru elementarnih nesreč v kmetijstvu odloča občinski svet.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 002-04/03-02
Ljubno, dne 13. marca 2003.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.