Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1503. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2002, stran 4119.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 108. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 4. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2002
1. člen
Z odlokom o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2002 se potrdi zaključni račun Občine Idrija za leto 2002.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 2002 izkazuje:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki                    1.440,912.345 SIT
Odhodki                    1.416,556.066 SIT
Proračunski presežek (primanjkljaj)        24,356.279 SIT
 
Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapit. deležev                  52,501.710 SIT
Dana posojila in povečanje kap. deležev      10,500.000 SIT
Prejeta minus dana posojila            42,001.710 SIT
Skupni presežek (primanjkljaj)          66,357.989 SIT
 
Račun financiranja:
Zadolževanje                        – SIT
Odplačila dolga                  3,763.467 SIT
Neto zadolževanje                 –3,763.467 SIT
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih                      62,594.522 SIT
Stanje prihodkov iz leta 2001          119,235.647 SIT
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2003 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-0001/2003
Idrija, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.