Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1528. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, stran 4140.

Na podlagi 2. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 4. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja
Občine Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih programov društev pri predstavitvi in za razpoznavnost občine na območju Občine Rogatec.
Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma in ostalih programov pri predstavitvi in za razpoznavnost Občine Rogatec se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Rogatec. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS, oziroma na krajevno običajen način.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma in drugih programov za predstavitev in razpoznavnost občine;
– rok za prijavo.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Javni razpis, pregled in ocenitev s predlogom izbora programov ter določitev predloga višine sofinanciranja opravi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občinskega sveta občine Rogatec in ga predloži v potrditev županu. Z izbranimi društvi sklene Občina Rogatec pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku oziroma pritožbi določa župan.
III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Poročilo o delu preteklega leta           do 5 točk
2. Program dela za razpisano leto:
– aktivnosti za ohranjanje kulturne
in naravne dediščine, urejanju in varstvu
okolja, lepšanju okolja                do 20 točk
– organiziranje in usklajevanje prireditev      do 20 točk
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti v kraju                  do 10 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva
in mladine za delovanje na področju turizma      do 15 točk
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij                      do 10 točk
– izobraževanje in tečaji do 15 točk
3. Število članov društva iz Občine Rogatec
– do trideset članov                  do 5 točk
– do petdeset članov                 do 10 točk
– nad petdeset članov                 do 15 točk
4. Drugo – izobraževanje članov društva        do 5 točk
8. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke določi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občinskega sveta občine Rogatec v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec spremlja in preverja Nadzorni odbor občine Rogatec.
Občinski svet občine Rogatec se seznani s končnim predlogom sofinanciranja.
10. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Začne se uporabljati za sofinanciranje v letu 2003.
Št. 06202-34/2003
Rogatec, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.