Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1488. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci, stran 4091.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02 ter odločb US Uradni list RS, št. 24/99 in 94/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 27. 2. 2003 in 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Beltinci
1. člen
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu X 50: 100).
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
3. člen
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
4. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v 3. členu odloka.
Mesečni izračun sredstev za posamezno stranko:
Primerna poraba Občine Beltinci X 0,6%: seštevek glasov, ki so jih prejele stranke, ki so upravičene do financiranja (drugi odstavek 1. člena tega odloka) X število glasov, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah: 12.
5. člen
Sredstva se strankam nakažejo na njihove transakcijske račune mesečno po dvanajstinah.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2003.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank, ki ga je sprejel Občinski svet občine Beltinci, dne 24. 4. 2001.
Št. 032-01/5-76/III-2003
Beltinci, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.