Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1495. Pravilnik o nagrajevanju uredniškega odbora, stran 4095.

V skladu s 14. členom pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem Občine Bloke, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Bloke, ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 96/02) in 14. člena odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Bloški korak (Uradni list RS, št. 85/99, 51/00) je Občinski svet občine Bloke na 4. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o nagrajevanju uredniškega odbora
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določitve nagrade odgovornemu uredniku in uredniškemu odboru javnega glasila Bloški korak, ki ga izdaja Občina Bloke.
2. člen
Za opravljanje dela odgovornega urednika ima odgovorni urednik pravico do nagrade v višini 0,48 količnika izhodiščne plače za prvi tarifni razred, za vsako številko občinskega glasila.
Za opravljanje dela v uredniškem odboru imajo člani uredniškega odbora pravico do nagrade v višini 0,24 količnika izhodiščne plače za prvi tarifni razred, za vsako številko občinskega glasila.
3. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico do povračil stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju nalog v zvezi z njimi.
4. člen
Pravico iz 3. člena tega pravilnika uveljavlja odgovorni urednik ali član uredniškega odbora na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan ali tajnik občine.
5. člen
Za pripravo, tehnično ureditev glasila in lektoriranje posamezne izdaje glasila pripada plačilo v višini 60.000 SIT neto.
Avtorski honorar zunanjim sodelavcem glasila za prispevek je 10.000 SIT neto na stran.
6. člen
Sredstva za izplačevanje nagrad in povračil se zagotavljajo iz proračuna občine.
7. člen
Nagrade in povračila se izplačujejo v tridesetih dneh po izdaji glasila.
8. člen
Nagrade iz 2. člena tega pravilnika se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Povračila stroškov iz 3. člena tega pravilnika v zvezi z delom, pa v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Zneski, ki so določeni za oblikovanje glasila iz 5. člena tega pravilnika in avtorski honorar zunanjih sodelavcev se korigirajo enkrat letno v skladu z letno inflacijo.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati sklep o načinu plačila glavnemu uredniku in uredniškemu odboru, sprejetim na 10. redni seji občinskega sveta.
Št. 031-04/03
Nova vas, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.