Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1538. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2003, stran 4148.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 4. seji dne 28. marca 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zavrč za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zavrč za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom Občine Zavrč se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni ter občinskimi predpisi opravlja Občina Zavrč.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             225,082.000
    tekoči prihodki (70+71)                  95,370.000
70   Davčni prihodki                      63,448.000
    700  Davki na dohodek in dobiček             28,123.000
    703  Davki na premoženje                 5,783.000
    704  Domači davki na blago in storitve          29,542.000
    706  Drugi davki                         -
71   Nedavčni prihodki                     31,922.000
    710  Udeležba na dobičku in dohodki
       od premoženja                    2,140.000
    711  Takse in pristojbine                 2,581.000
    712  Denarne kazni                        -
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev            -
    714  Drugi nedavčni prihodki               27,201.000
72   Kapitalski prihodki                        -
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            -
    721  Prihodki od prodaje zalog                  -
    722  Prihodki od prodaje zemljišč
       in nematerialnega premoženja                 -
73   Prejete donacije                          -
    730  Prejete donacije iz domačih virov              -
    731  Prejete donacije iz tujine                  -
74   Transferni prihodki                   129,712.000
    740  Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                129,712.000
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               244,082.000
40   Tekoči odhodki                      64,304.000
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          14,900.000
    401  Prispevki delodajalcev
       za socialno varnost                 2,008.000
    402  Izdatki za blago in storitve            46,396.000
    403  Plačila domačih obresti                   -
    409  Rezerve                       1,000.000
41   Tekoči transferi                     62,760.000
    410  Subvencije                       800.000
    411  Transferi posameznikom
       in gospodinjstvo                  28,880.000
    412  Transferi neprofitnim
       organizacijam in ustanovam              9,832.000
    413  Drugi tekoči domači transferi            23,248.000
    414  Tekoči transferi v tujino                  -
42   Investicijski odhodki                  106,376.000
    420  Nakup in gradnja osnovnih
       sredstev                      106,376.000
43   Investicijski transferi                 10,642.000
    430 Investicijski transferi                10,642.000
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)               - 19,000.000
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev                   -
    ( 750+751+752)
75   Prejeta vračila danih posojil                   -
    750  Prejeta vračila danih posojil                -
    751  Prodaja kapitalskih deležev                 -
    752  Kupnine iz naslova privatizacije               -
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442)                       -
 
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev           -
    440  Dana posojila                        -
    441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb           -
    442  Poraba sredstev kupnin iz naslova
       privatizacije                        -
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)               -
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                    19,000.000
50   Zadolževanje                       19,000.000
    500  Domače zadolževanje                 19,000.000
VIII. Odplačila dolga (550)                       -
55   Odplačila dolga                          -
    550  Odplačila domačega dolga                   -
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu                -
    ( I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.
X.   Neto zadolževanje                     19,000.000
    (VII.-VIII.-IX.)
XI.  Neto financiranje                     19,000.000
    (VI.+X.)
---------------------------------------------------------------------------
Proračun je sestavljen iz splošnega dela občinskega proračuna, ki so mu priloženi odhodki in so sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebnega dela, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov. Sestavni del proračuna je tudi »Načrt razvojnih programov«, ki je priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), prispevki občanov za posamezne investicije in drugi namenski prejemki, ki niso zajeti v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 ne bo izločala, ker je višina 1,5% prejemkov proračuna že dosežena.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Prav tako odloča župan o uporabi sredstev rezerv za druge namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
Župan je tudi pooblaščen, da odloča o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
11. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 19,000.000 tolarjev.
13. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov,
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi,
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 403-02-1/03
Zavrč, dne 28. marca 2003.
Župan Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.