Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1490. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Beltinci, stran 4092.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 64/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 27. 3. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Beltinci
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Beltinci (Uradni list RS, št. 64/00, 118/00) se zadnji odstavek 13. člena spremeni, tako da se pravilno glasi:
»Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije v skladu z zakonom ter na podlagi posebnega akta občinskega sveta do plačila za opravljanje funkcije.”
2. člen
Doda se novi 23.a člen, ki se glasi:
»V izjemnih primerih, če je odločitev potrebno nujno sprejeti po hitrem postopku in ni časa za sklic redne seje, se odločitev lahko sprejme na korespondenčni seji.
Korespondenčna seja se lahko izvede po pošti, po faxu, po elektronski pošti ali po telefonu.
Glede odločanja veljajo pravila tega poslovnika kot za odločanje na redni seji.
Zapisnik s sklepi se potrdi na prvi naslednji redni seji.«
3. člen
V 59. členu se v prvi alinei črta beseda »urbanizem« za besedo »infrastrukturo« postavi vejica in črta beseda »in« za besedo »okolja« se postavi vejica in dodajo besede »komunalo in redarstvo«, na koncu prve alinee se postavi vejica, v drugi alinei se za besedo »podjetništvo« postavi vejica in dodata besedi »drobno gospodarstvo«, doda se osma alinea z besedilom »Odbor za informiranje«, osma alinea postane deveta, deveta alinea pa postane deseta.
4. člen
60. člen se spremeni in dopolni tako:
– v prvi točki se črta beseda »urbanizem,« za besedo »infrastrukturo« postavi vejica in črta beseda »in« za besedo »okolja« se postavi vejica in dodajo besede »komunalo in redarstvo«, število »8« se nadomesti s številom »9«,
– v drugi točki se za besedo »podjetništvo« postavi vejica in dodata besedi »drobno gospodarstvo«, število »5« se nadomesti s številom »9«,
– v tretji, četrti in peti točki se število »8« nadomesti s številom »9«,
– v sedmi točki se število »5« nadomesti s številom »9«,
– doda se nova 8 točka z besedilom »Odbor za informiranje ima 5 članov«,
– sedanja 8. in 9. točka postaneta 9. in 10.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/5-70/III-2003
Beltinci, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.