Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1516. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2003, stran 4130.

Na podlagi 29. člena zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 4. seji dne 28. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Prevalje
za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  SIT
I.   PRIHODKI SKUPAJ                    871,338.454,88
70   DAVČNI PRIHODKI                    408,189.000,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI                   128,776.767,50
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  57,427.000,00
73   PREJETE DONACIJE                    29,750.000,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI                  247,195.687,38
 
II.  ODHODKI SKUPAJ                   1.121,644.627,15
40   TEKOČI ODHODKI                    349,389.670,44
41   TEKOČI TRANSFERI                   290,100.282,41
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 339,350.940,83
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                142.803.733,47
 
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ               -250,306.172,27
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                   -
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                        -
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
VII.  SKUPNI PRIMANJKLJAJ P-O TER SALDO
    PREJETIH IN DANIH POSOJIL              -250,306.172,27
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE
IX.  ODPLAČILO DOLGA                    30,083.333,30
X.   NETO ZADOLŽEVANJE                   -30,083.333,30
XI.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH            -280,389.505,57
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru 2003 in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
Realizacija investicij je v skladu s 43. členom ZJF odvisna od realizacije prihodkovne strani predvsem pri vključevanju namenskih prihodkov (prodaje premoženja, donacij občanov in pravnih oseb ter transfernih prihodkov države za investicije).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga pooblaščena oseba. Za proračunske postavke krajevnih skupnosti so odredbodajalci predsedniki krajevnih skupnosti.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 15% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 3,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 28.346.533,50 tolarjev.
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 28. marca 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.