Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1539. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2002, stran 4150.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) je Občinski svet občine Žalec na 6. seji dne 27. marca 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2002 je realiziran v naslednjih zneskih:
                              v tisoč tolarjih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina podskupina kontov                Proračun leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               2,172.757
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1,653.430
70   DAVČNI PRIHODKI                      1,355.465
    700 Davki na dohodek in dobiček               983.131
    703 Davki na premoženje                   152.917
    704 Domači davki na blago in storitve            219.417
71   NEDAVČNI PRIHODKI                      297.965
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                         177.298
    711 Takse in pristojbine                   11.605
    712 Denarne kazni                        738
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          11.689
    714 Drugi nedavčni prihodki                 96.635
72   KAPITALSKI PRIHODKI                     41.165
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          10.237
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                  30.928
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     478.162
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                  478.162
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 2,329.826
40   TEKOČI ODHODKI                       643.685
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            136.408
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost                       19.765
    402 Izdatki za blago in storitve              289.550
    403 Plačila domačih obresti                 17.021
    409 Rezerve                         180.941
41   TEKOČI TRANSFERI                      956.661
    410 Subvencije                        22.337
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                       486.753
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                          155.891
    413 Drugi tekoči domači transferi              291.680
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    326.436
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           326.436
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                   403.044
    430 Investicijski transferi                 403.044
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)              -157.069
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                 105.881
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                105.881
    750 Prejeta vračila danih posojil              31.947
    751 Prodaja kapitalskih deležev               38.107
    752 Kupnine iz naslova privatizacije             35.827
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                        1.350
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                            1.350
    440 Dana posojila                       1.350
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            -
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        -
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)                   104.531
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         -
50   ZADOLŽEVANJE                           -
    500 Domače zadolževanje                      -
VIII. ODPLAČILA DOLGA                        56.467
    550 Odplačila domačega dolga                 56.467
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    -109.005
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                52.538
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   157.069
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302/0001/2003
Žalec, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.