Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1499. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2003, stran 4115.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj
za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Črnomelj za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------------------
                              v tisoč tolarjev
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              2,115.090
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   953.547
70   DAVČNI PRIHODKI                       854.702
    700  Davki na dohodek in dobiček              648.869
    703  Davki na premoženje                   87.836
    704  Domači davki na blago in storitve           117.997
71   NEDAVČNI PRIHODKI                       98.845
    710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      32.400
    711  Takse in pristojbine                  11.112
    712  Denarne kazni                       283
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev           550
    714  Drugi nedavčni prihodki                 54.500
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      66.000
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          12.000
    722  Prihodki od prodaje zemlj. in nematerialnega
       premoženja                       54.000
73   PREJETE DONACIJE                       114.500
    730 Prejete donacije iz domačih virov            114.500
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     981.043
    740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
       institucij                       981.043
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 2,077.088
40   TEKOČI ODHODKI                        352.238
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim            91.647
    401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       14.645
    402  Izdatki za blago in storitve              221.639
    403  Plačila domačih obresti                 12.557
    409  Rezerve                         11.750
41   TEKOČI TRANSFERI                       655.172
    410  Subvencije                       21.489
    411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom        354.330
    412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    57.159
    413  Drugi tekoči domači transferi             222.194
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    980.329
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev           980.329
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    89.349
    430  Investicijski transferi                 89.349
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)                38.002
---------------------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
 
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                           -
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   -
    750  Prejeta vračila danih posojil                -
    751  Prodaja kapitalskih deležev                 -
    752  Kupnine iz naslova privatizacije               -
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)               9.467
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DEL.                              9.467
    440  Dana posojila                        -
    441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb         9.467
    442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       -
É
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)            -9.467
---------------------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
 
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                      75.000
50   ZADOLŽEVANJE                         75.000
    500  Domače zadolževanje                     -
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                     103.535
55   ODPLAČILA DOLGA
    550  Odplačila domačega dolga                103.535
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDTEV NA RAČUNU                 -
    (I. + IV. + VII.- II.- V.- VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)              -28.535
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                  -38.002
---------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti poračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Stalna proračunska rezerva je 0,5% skupno doseženih prihodkov v tekočem letu.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino izterjave. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga iste vrste.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu – odhodki proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna občina v letu 2003 najame likvidnostni kredit, ki ga do konca proračunskega leta vrne. Višina kratkoročne zadolžitve ne sme presegati višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Občinski svet ne bo dal soglasij k zadolževanju uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, prav tako ne bo izdajal poroštev.
9. člen
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 800.000 tolarjev.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2003 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40302-25/2002-2
Črnomelj, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.