Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2002, stran 4123.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so odločbe ustavnega sodišča št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št, 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 4. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2002.
2. člen
Proračun                           SIT
Zaključni račun proračuna izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki v višini               1.159,599.067,77
– odhodki v višini               1.082,657.502,88
– proračunski presežek               76,941.564,89
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– dana kratkoročna posojila                  –
– skupni presežek (prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih in danih posojil)          –
c) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje             70,000.000,00
– odplačilo dolgoročnega kredita          11,960.321,16
– neto zadolževanje                58,039.678,84
– povečanje sredstev na računih          134,981.243,73
 
Rezervni sklad
1. Prihodki                     2,000.000,00
2. Razporeditev prihodkov             12,000.000,00
Zmanjšanje sklada                 –10,000.000,00
3. člen
V letu 2002 so vse krajevne skupnosti realizirale naslednje lastne prihodke:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– lastni prihodki v višini             11,221.000,00
– lastni odhodki v višini              7,834.000,00
– presežek sredstev v krajevnih
skupnostih                     3,387.000,00
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2002 so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-6/03
Metlika, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan·l. r.