Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1504. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990, stran 4120.

Na podlagi 171. člena zakona o urejanju prostora
ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) in sklepa vlade RS št. 350-00/2001-115 z dne 25. 2. 2003 je Občinski svet občine Idrija na 4. redni seji dne 27. marca 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97 68/98, 37/99) in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97 68/98, 37/99).
Razlogi za spremembe in dopolnitve plana so dopolnitve plana:
– z novimi izhodišči Zavoda za gozdove,
– z novimi izhodišči Zavoda za varstvo narave,
– z novimi izhodišči Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– z novimi izhodišči za urejanje mineralnih surovin,
– z novimi izhodišči zaščitenih vodnih virov z vodovarstvenimi območji,
– s spremembami in dopolnitvami načinov urejanja posameznih območij s PIA,
– z novimi ureditvenimi območji naselij,
– zaradi drugih sprememb.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija vsebujejo:
– tekstualni del plana, ki je sestavljen iz odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990, ter planskega poročila prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine,
– grafični del plana, ki je sestavljen iz kartografske dokumentacije dolgoročnega družbenega plana v merilu 1:25.000, urbanističnih zasnov za naselja Idrija, Spodnja Idrija, Godovič in Črni vrh v merilu 1:5.000 ter srednjeročnega družbenega plana v merilu 1:5.000,
– grafični del plana v digitalni obliki, ki sestoji iz digitalne kartografske dokumentacije dolgoročnega družbenega plana v merilu 1:25.000, digitalnih urbanističnih zasnov naselij Idrija, Spodnja Idrija, Godovič in Črni vrh v merilu 1:5.000 ter digitalnega srednjeročnega družbenega plana v merilu 1:5.000.
3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija se spremenijo in dopolnijo v kartografski dokumentaciji in v digitalni kartografski dokumentaciji z:
– dopolnitvijo razmeščanja dejavnosti v prostoru,
– spremembo namenske rabe prostora,
– razširitvijo ureditvenih območij naselij,
– spremembami in dopolnitvami urbanističnih zasnov naselij Idrija in Spodnja Idrija,
– urbanističnimi zasnovami naselij Godovič in Črni vrh,
– spremembami in dopolnitvami zaščitenih vodnih virov z vodovarstvenimi območji,
– spremembami in dopolnitvami načinov urejanja posameznih območij s PIA, ter
– ažuriranjem črtorisa plana.
4. člen
Plansko poročilo prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine vsebuje naslednja poglavja:
– prostorski, ekološki in socialni okvirji prostorskega razvoja s prikazom osnovnih značilnosti občinskega prostora in njegovih razvojnih problemov,
– cilji in usmeritve prostorskega razvoja s predstavitvijo interesov prostorskega razvoja v občini in opredelitvijo osnovnih meril za uvajanje trajnostnega razvoja in smotrne rabe prostora na področjih poselitve, rekreacije in turizma, kmetijstva, gozdarstva, pridobivanja rudnih bogastev in mineralnih surovin, industrije, prometne in druge infrastrukture, sanacij, varstva kulturne dediščine in naravnih vrednot, obrambe ter zaščite in reševanja,
– zasnove prostorskega razvoja s prikazom razvojnih usmeritev v prostoru po posameznih področjih, naštetih v prejšnji alinei,
– urbanistične zasnove naselij Idrija, Spodnja Idrija, Godovič in Črni vrh,
– obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnega plana občine s seznamom obveznih izhodišč države in občine za razreševanje navzkrižnih interesov v prostoru občine,
– urbanistične zasnove naselij Idrija, Spodnja Idrija, Godovič in Črni vrh,
– opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin plana z opredelitvijo meril za odstopanje od sprejetega dolgoročnega družbenega plana, ki narekujejo postopek spremembe plana, programom dodatnih raziskav, analiz in študij, ki so potrebne za spremljanje, uresničevanje in dopolnjevanje dolgoročnega plana ter za dokončno urejanje prostora v postopkih spreminjanja in dopolnjevanja srednjeročnega družbenega plana občine ter skupne naloge z drugimi občinami.
5. člen
Plansko poročilo prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990 z usmeritvami prostorskega razvoja občine vsebuje naslednja poglavja:
– namenska raba prostora in varstvena območja z obrazložitvijo prikaza namenske rabe prostora,
– razvojne naloge po področjih, naštetih v drugi alinei 4. člena,
– načini urejanja prostora.
6. člen
Prostorske sestavine sprememb in dopolnitev dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990 so prikazane na kartah v analogni in digitalni obliki, v merilu 1:5.000 in 1:25.000:
I. Tematske karte v merilu 1:25.000:
1. Zasnova namenske rabe prostora
2. Zasnova poselitve in načini urejanja s PIA
3. Zasnova prometnega omrežja
4. Zasnova energetskega omrežja
5. Zasnova vodnega gospodarstva
6. Zasnova komunalnega gospodarstva in sanacij
7. Zasnova varstva naravnih vrednot in rekreacije v naravnem okolju
8. Zasnova varstva kulturne dediščine.
II. Urbanistične zasnove naselij v merilu 1:5.000:
1. Idrija
2. Spodnja Idrija
3. Godovič
4. Črni vrh
III. Kartografska dokumentacija v merilu 1:5000, ki prikazuje namensko rabo prostora, načine urejanja prostora s PIN v območjih izven urbanističnih zasnov ter varstvo in omejitve v prostoru.
Kartografska dokumentacija je podlaga za izdajanje potrdila o namenski rabi prostora na območju Občine Idrija.
Natančnost plana je določena v natančnosti geodetskih podlag PKN. Pri ugotavljanju nepravilnosti je potrebno upoštevati ostale uradne prostorske evidence in registre (DOF, DKN, register stavb, register cest, raba prostora, kategorizacija kmet. zemljišč itd.).
Kolikor je meja namenske rabe ali posameznega območja ± 5 m od meje zemljiške parcele, se za mejo namenske rabe šteje meja zemljiške parcele.
7. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Idrija so na vpogled na Občini Idrija in na Upravni enoti Idrija.
Digitalne kartografske podlage so uradna evidenca in so na vpogled na Občini Idrija.
V primerih odstopanja digitalnega prostorskega plana – DPP ali morebitnih napak, na območjih kjer ni bilo izdelanih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve plana se uporablja kot uradno evidenco obstoječi prostorski plan v analogni obliki.
8. člen
Do sprejetja novih, ostajajo v veljavi vsi sprejeti prostorsko izvedbeni akti Občine Idrija.
Do uskladitve s prostorskimi izvedbenimi akti se uporabljajo obstoječe urbanistične zasnove mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija tako namenske rabe, kot načina urejanja.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-3/2002
Idrija, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.