Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1530. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 4142.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 92/02), 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) sta Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 4. seji, dne 18. 2. 2003 in Občinski svet občine Mislinja na 4. seji dne 13. 3. 2003 sprejela
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 4. 2003 dalje v oddelkih dnevnega varstva otrok
– v programu I. starostne skupine
od 1–3 let                      70.710 SIT
– v programu II. starostne skupine
od 3–7 let                      55.880 SIT
Cena prehrane v ceni programa znaša 7.300 SIT.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do poprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
III
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
IV
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 30. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka v vrtec.
V
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.
Št. 380-05-1/2003
Slovenj Gradec, dne 28. marca 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.
Št. 640-12/1999
Mislinja, dne 13. marca 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.