Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1494. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bloke, stran 4094.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 62/00 in 114/01) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 4. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Bloke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Bloke (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Bloke se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Bloke so predvidena za naslednje namene:
– ohranjanje staleža živali,
– preventivni ukrepi na področju zdravstvenega varstva živali,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme,
– združevanje kmetijskih zemljišč,
– programi izobraževanja kmetov,
– nabava čistil za zbiralnice mleka.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem in sedežem v Občini Bloke, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Bloke.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Bloke se dodelijo upravičencem v obliki subvencij.
Sredstva se dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika, podati pisno izjavo da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov.
Višina dodeljene pomoči ne sme presegati intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, ki so opredeljene v tem pravilniku.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Bloke v obliki javnega razpisa na krajevno običajen način.
Razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava odbor za kmetijstvo... in izdela poročilo na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča tajnik Občine Bloke oziroma druga oseba, ki je za to pooblaščena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana je dokončna.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj so razdeljeni na naslednja področja:
1. Ohranjanje staleža živali – osemenjevanje govejih plemenic, kobil in zavarovanje plemenskih žrebcev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– vloga z obrazložitvijo ukrepa,
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitve osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za kmete z licenco in pripust kobil: kopija pripustnega listka z zahtevkom,
– za zavarovanje plemenskih žrebcev: kopija računa o plačilu zavarovanja z zahtevkom.
Višina pomoči
50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic,
50% upravičenih stroškov semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo licenco,
50% upravičenih stroškov pripusta kobil pod licenciranimi žrebci,
100% upravičenih stroškov zavarovanja plemenskih žrebcev.
2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– dehelmentizacija pašnih živali,
– plodnostne motnje,
– analiza mleka na vsebnost somatskih celic.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve veterinarske preventive in analize mleka na somatske celice za kmete z območja Občine Bloke.
Višina sofinanciranja:
100% vrednosti opravljene storitve pooblaščene organizacije.
3. Sofinanciranje analize zemlje in krme
Namen ukrepa: analiza zemlje za zmanjšanje stroškov apnenja oziroma gnojenja in zmanjšanju onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil. Analiza krme za pomoč pri izračunanju krmnih obrokov.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo analize krme in zemlje za lastnike in najemnike zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče v Občini Bloke.
Višina sofinanciranja: 3.000 SIT na vzorec zemlje ali krme.
4. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa: sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave ali nakupa kmetijskih zemljišč z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga je izdala Upravna enota Cerknica,
– overjeno menjalno pogodbo,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
Višina sofinanciranja: 50% stroškov postopka izvedbe menjave parcel.
5. Izobraževanje
Namen ukrepa: Izobraževanje kmečkih žena in kmetov z namenom večanja kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni izvajalci izobraževalnih programov ali kmetje.
Višina sofinanciranja:
100% stroški zunanjih predavateljev
100% stroški tečajev za posameznika (tečaj za ekološko kmetovanje).
6. Nabava čistil za zbiralnice mleka
Namen ukrepa: je vzdrževati kvaliteto proizvedenega mleka v zbiralnicah
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni lastniki zbiralnic mleka. Svetovalna služba naroči ustrezna čistila za zbiralnice. Do sredstev so upravičene pooblaščene organizacije, ki dobavljajo čistila, ali lastniki zbiralnic mleka.
Višina sofinanciranja:
100% stroški računa za čistila.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Bloke spremlja in preverja Občinska uprava občine Bloke, lahko pa tudi druga oseba pooblaščena s strani župana.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičenca do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva, druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-05/03
Nova vas, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.