Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1521. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2002, stran 4133.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 4. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.   Prihodki - zaključni račun 2002                v SIT
7.   Skupaj PRIHODKI                     159,266.522
 
70   Davčni prihodki                      43,243.744
    700 Davki na dohodek in dobiček             31,176.396
    703 Davki na premoženje                  2,588.156
    704 Domači davki na blago in storitve           9,479.192
71   Nedavčni prihodki                     12,827.145
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                     1,671.590
    711 Upravne takse                      680.439
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         3,795.224
    714 Drugi nedavčni prihodki                6,679.892
72   Kapitalski prihodki                    1,274.858
    720 Prodaja osnovnih sredstev               1,274.858
74   Transferni prihodki                   101,920.775
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              101,920.775
 
II.  Odhodki - zaključni račun 2002 v SIT
4   Skupaj ODHODKI                      151,372.518
 
40   Tekoči odhodki                      30,804.871
    400 Plače in drugi izdatki                11,098.103
    401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                  1,582.549
    402 Izdatki za blago in storitve             17,236.491
    403 Plačila domačih obresti                    0
    409 Sredstva izločena v rezerve               887.728
41   Tekoči transferi                     64,333.431
    410 Subvencije                      8,885.314
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                   9,598.715
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     4,941.917
    413 Drugi tekoči transferi                40,907.485
42   Investicijski odhodki                   47,703.928
    420 Nakup in gradnja osnovnih
      sredstev                       47,703.928
43   Investicijski transferi                  8,530.288
    430 Investicijski transferi                8,530.288
III.  Proračunski presežek                    7,894.004
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev
75   Prejeta vračila danih posojil                 84.210
    750 Prejeta vračila danih posojil              84.210
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe           84.210
    kapitalskih deležev (IV-V)
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje proračuna
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
55   Odplačilo dolga
    550 Odplačilo domačega dolga
IX.  Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)
X.   Povečanje sredstev na računu (III+VI+IX)          7.978.214
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna v letu 2002 se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/03-1
Šafarsko, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.