Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1532. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Štore za leto 2002, stran 4145.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US) in 16. člena ter 7. poglavja statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na 3. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Štore za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Štore za leto 2002 (Uradni list RS, št. 43/01) se spremeni 2. člen, tako da glasi:
Predvideni prihodki in odhodki občinskega proračuna za leto 2002 znašajo:
                                v tisočih SIT
---------------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Prihodki                           497.666
II.  Odhodki                           532.428
III.  Proračunski presežek, primanjkljaj
    (I. - II.)                          -34.762
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                        -
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                              68
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
    kapitalskih deležev (IV. - V.)                  -68
VII.  Skupni presežek, primanjkljaj
    (I. + IV.) - (II. + V.)                   -34.830
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje                         166.540
IX.  Odplačilo dolga                       130.035
X.   Neto zadolževanje                       36.505
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
    računu (III. + VI. + X.)                    1.675
---------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40305-0001/2003-001
Sežana, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Sežana
Franc Jazbec l. r.