Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1485. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, stran 4087.

Komisija za razlago je skladno z določbo drugega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in na podlagi 68. člena kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 10/98 in 110/99) na 4. seji dne 20. 3. 2003 sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti trgovine Slovenije
Komisija za razlago je določila določbe kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki se po 1. 1. 2003 uporabljajo in določbe, ki se ne uporabljajo:
1. člen – krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
2. člen – stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
3. člen – osebna veljavnost – se uporablja v celoti
4. člen – časovna veljavnost – se uporablja v celoti
5. člen – pomen izrazov v tek kolektivni pogodbi – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deseti odstavek, ne uporabljajo se prvi, drugi in deveti odstavek
6. člen – enotni minimalni standardi – se uporablja v celoti
7. člen – razvrstitev del – se uporablja v celoti
8. člen – posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja – se uporablja v celoti
9. člen – prenos pooblastil – se uporablja v celoti
10. člen – pogodba o zaposlitvi – se uporablja v celoti
11. člen – poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji, četrti in peti odstavek, ne uporablja se drugi odstavek
12. člen – pripravništvo – se uporablja v celoti
13. člen – postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov – se ne uporablja
14. člen – organi, ki odločajo o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja in opravijo izbiro med kandidati – uporablja se prvi odstavek, ne uporablja se drugi odstavek
15. člen – razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja
16. člen – razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem razporejanje uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj
17. člen – prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja
18. člen – delo na domu – uporabljata se drugi in tretji odstavek, ne uporabljata se prvi in četrti odstavek
19. člen – določanje presežnih delavcev – ne uporabljajo se drugi, štirinajsti in sedemnajsti odstavek, uporabljajo se prvi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, petnajsti in šestnajsti odstavek
20. člen – arbitražna komisija v postopku reševanja presežkov – se uporablja v celoti
21. člen – delovni čas
tedenski delovni čas – ne uporabljata se prvi in drugi odstavek, uporablja tretji odstavek
delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – ne uporablja se drugi odstavek, uporablja se prvi in tretji odstavek
delo prek polnega delovnega časa – ne uporablja se četrti; peti in šesti odstavek, uporablja se prvi, drugi, tretji in sedmi odstavek
22. člen – merila za nočno delo – se ne uporablja
23. člen – pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila – ne uporablja se osmi odstavek, uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek
24. člen – razporejanje delavca – invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja
25. člen – letni dopust – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ne uporablja se četrti odstavek
26. člen – disciplinski postopek – se ne uporablja
27. člen – organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne uporablja
28. člen – odškodnina – se ne uporablja
29. člen – pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti
30. člen – dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti
31. člen – varnost in zdravje pri delu – se uporablja v celoti
32. člen – izobraževanje – se uporablja v celoti
33. člen – izpiti – se uporablja v celoti
34. člen – povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja v celoti
35. člen – razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti s tem, da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90. členom zakona
36. člen – vajenci – se uporablja v celoti
37. člen – mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti
38. člen – učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti
39. člen – obveščanje delavcev – se uporablja v celoti
40. člen – pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti
41. člen – materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti
42. člen – imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti, razen drugega in osmega odstavka, ki se ne uporabljata
43. člen – splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti, razen šestega odstavka, ki se uporablja, dokler se področje delovnih razmerij lahko ureja s splošnimi akti
44. člen – plače – se uporablja v celoti, razen devetega odstavka, ki se ne uporablja
45. člen – tarifna priloga – se uporablja v celoti
46. člen – plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti
47. člen – dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti
48. člen – dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti
49. člen – nadomestila plače – uporabljajo se prvi, drugi, četrti in osmi odstavek (točka), ne uporabljajo se tretji, peti, šesti in sedmi odstavek (točka)
50. člen – del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti
51. člen – obračun plače – se uporablja v celoti
52. člen – drugi osebni prejemki:
1. regres za letni dopust – ne uporablja se prvi, drugi in četrti odstavek, uporablja se tretji odstavek
2. jubilejne nagrade – se uporablja v celoti
3. odpravnina ob upokojitvi – se uporablja, kolikor ni upravičen do odpravnine iz drugih upravičenih razlogov
4. solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti
53. člen – povračila stroškov v zvezi z delom:
1. prehrana med delom – se uporablja v celoti
2. prevoz na delo in z dela – se uporablja v celoti
3. službena potovanja – se uporablja v celoti
4. terenski dodatek – se uporablja v celoti
54. člen – inovacije – se uporablja v celoti
55. člen – prejemki pripravnikov – se ne uporablja
56. člen – prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v celoti
57. člen – prejemki mentorjev – se uporablja v celoti
58. člen – plače sindikalnih zaupnikov – se uporablja v celoti
59. člen – pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
60. člen – negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
61. člen – sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
62. člen – sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
63. člen – reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti
64. člen – sestava komisije za pomirjanje – se uporablja v celoti
65. člen – začetek postopka pomirjanja – se uporablja v celoti
66. člen – arbitražni postopek – se uporablja v celoti
67. člen – objava – se uporablja v celoti
68. člen – komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
69. člen – odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
70. člen – dodatek za delovno dobo – se ne uporablja
71. člen – razlaga določb iz splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti – se uporablja v celoti
72. člen – uporaba določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti – se uporablja v celoti
73. člen – začetek uporabe – se uporablja
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage tistih določb kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
Ta razlaga se uporablja od 20. marca 2003 dalje.
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
Predsednik komisije
dr. Drago Mežnar l. r.