Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1526. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2002, stran 4136.

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 89/99 – odl. US) in statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 4. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:            v SIT
– prihodke                      495,953.774
– odhodke                      511,022.377
– presežek odhodkov                  15,068.603
3. člen
Splošni sklad Občine Rogatec se zmanjša za presežek odhodkov nad prihodki v znesku 15,068.603 SIT.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-18/2003
Rogatec, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.